Розділ «6.14. Подальші події»

Аудит: організація і методика

Відповідно до МСА № 560 "Подальші події", під подальшими подіями розуміють події, що відбуваються між закінченням періоду та датою аудиторського висновку, та для визначення фактів, виявлених після аудиторського висновку.

В процесі аудиторської перевірки аудитор повинен розглянути вплив подальших подій на фінансові звіти та аудиторський висновок.

Розрізняють два типи подій:

o ті, що свідчать про умови, які існували на кінець періоду;

o ті, що свідчать про умови, які виникли після закінчення періоду. Аудитор здійснює процедури, які розробляє для одержання аудиторських доказів. Він враховує, що вони відбувалися до дати аудиторського висновку і, які можуть потребувати коригування або розкриття інформації у фінансових звітах, були виявлені.

Аудиторські роботи для розкриття інформації для одержання аудиторських доказів можуть бути такими:

- огляд процедур, які розробляє управлінський персонал для забезпечення визначення подальших подій;

- ознайомлення з протоколами зборів акціонерів, засідань ради директорів, ревізійної комісії, які були проведені після закінчення періоду;

- ознайомлення з останніми проміжними фінансовими звітами суб'єкта, прогнозами руху грошових коштів, звітами управлінського персоналу;

- запити юристам суб'єктів щодо розглядів судових справ та позовів;

- залити управлінському персоналу про подальші події, які могли б вплинути на фінансові звіти (наприклад: поточний стан статей, які відображені в обліку на основі попередніх або неостаточних даних, а також: чи приймалися нові зобов'язання та здійснювалися нові позики; чи укладалися договори про зобов'язання, запозичення або гарантії; чи здійснювався продаж активів; чи відбувається випуск нових акцій або облігацій, злиття або ліквідація; чи були випадки конфіскації державою активів або їх знищення; чи відбулися зміни у сферах ризику; чи були здійснені незвичайні бухгалтерські коригування; чи відбулися події, які поставлять під сумнів відповідність облікової політики з питань фінансових звітів). Якщо після дати аудиторського висновку, але до опублікування фінансових звітів аудиторові стає відомо про факт, який може суттєво вплинути на фінансові звіти, аудитор повинен розглянути чи треба внести зміни до фінансових звітів, обговорити це питання з управлінським персоналом, а також вжити заходів відповідно до обставин.

Якщо управлінський персонал не вносить змін до фінансових звітів, а аудитор вважає, що їх треба внести, і аудиторський висновок ще не надано суб'єкту господарювання, аудитор повинен висловити умовно-позитивну або негативну думку.

Наступний розділ:

6.15. Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит: організація і методика» автора Огійчук М.Ф. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.14. Подальші події“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ

 • 1.10. Міжнародний досвід з організації аудиту

 • 1.11. Діяльність Комітету міжнародної аудиторської практики (КМАП)

 • 1.12. Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту

 • 1.13. Предмет, метод і об'єкти аудиторської діяльності

 • 1.14. Різниця: "ревізія" та "аудит"

 • 1.15. Взаємозв'язок аудиту з іншими економічними дисциплінами

 • РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

 • 2.9. Класифікаційна система об'єктів аудиторської діяльності

 • РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • 3.2. Аудиторська палата України, її повноваження

 • 3.3. Професійні організації аудиторів: Спілка аудиторів України

 • 3.4. Кадри аудиторів і їх правовий статус

 • 3.5. Організація аудиторської діяльності та її форми

 • 3.6. Організація управління аудитом в Україні

 • 3.7. Організація аудиторських фірм

 • 3.8. Класифікація установчих документів

 • 3.9. Формування статутного та пайового капіталу

 • 3.10. Договір на проведення аудиту

 • 3.11. Лист-зобов'язання аудитора

 • 3.12. Контроль якості аудиторської роботи

 • 3.13. Оплата аудиторської роботи

 • 3.14. Сертифікація аудиторської діяльності

 • 3.15. Підвищення кваліфікації аудиторів

 • 3.16. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

 • 3.17. Організація аудиту в комп'ютерному середовищі

 • 3.18. Середовище інформаційних технологій: системи баз даних

 • 3.19. Умови домовленості про аудиторську перевірку

 • 3.20. Відповідальність аудитора під час аудиторської перевірки фінансових звітів

 • 3.21. Використання роботи іншого аудитора

 • 3.22. Розгляд роботи внутрішнього аудиту

 • 3.23. Порівняльні дані

 • 3.24. Інша управлінська інформація

 • РОЗДІЛ 4. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХ ОБ'ЄКТИ І ВИДИ

 • 4.2. Супутні послуги

 • 4.3. Спеціалізовані ділянки перевірки

 • 4.4. Особливості маркетингового аудиту

 • 4.5. Консалтинг

 • РОЗДІЛ 5. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

 • 5.3. Оцінка аудиторського ризику

 • 5.4. Моделі ризику

 • 5.5. Внесення корективів у план аудитора

 • 5.6. Прогнозування аудиторської діяльності

 • 5.7. Визначення напрямів і сфери діяльності

 • 5.8. Оцінювання системи внутрішнього контролю

 • 5.9. Організація внутрішнього аудиту, його сутність, об'єкти і суб'єкти

 • 5.10. Завдання внутрішнього контролю

 • 5.11. Аудиторські міркування стосовно суб'єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги

 • 5.12. Методика перевірки системи внутрішнього аудиту

 • 5.13. Методика аудиту облікової політики

 • 5.14. Перевірка плану-графіка внутрішнього аудиту

 • 5.15. Внутрішній контроль збереження грошових коштів, матеріальних ресурсів та виробничої діяльності підприємства

 • РОЗДІЛ 6. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА

 • 6.3. Фактори, які впливають на достатність і обґрунтованість аудиторських доказів

 • 6.4. Аналітичні процедури виявлення обману та помилок

 • 6.5. Процедури одержання аудиторських свідчень

 • 6.6. Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки

 • 6.7. Аудиторська перевірка облікових оцінок

 • 6.8. Безперервність

 • 6.9. Інформаційні джерела, що використовують під час аудиту та їх класифікація

 • 6.10. Документація: поняття та класифікація, робочі документи аудитора

 • 6.11. Візуальна, документальна, усна інформація

 • 6.12. Поняття аудиторського звіту і аудиторського висновку

 • 6.13. Зовнішня і внутрішня інформація, інша інформація

 • 6.14. Подальші події
 • 6.15. Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання

 • 6.16. Пояснення управлінського персоналу

 • РОЗДІЛ 7. МЕТОДИКА АУДИТУ АКТИВІВ І ПАСИВІВ

 • 7.4. Методика аудиту основних та інших необоротних активів

 • 7.5. Методика аудиту біологічних активів

 • 7.6. Методика аудиту запасів і витрат діяльності: основного, промислового, допоміжного та інших

 • 7.7. Методика аудиту продажу готової продукції, товарів (робіт, послуг)

 • 7.8. Методика аудиту власного капіталу і зобов'язань

 • 7.8.6. Методика документування аудиту капіталу і зобов'язань

 • 7.9. Методика аудиту доходів і фінансових результатів

 • РОЗДІЛ 8. МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

 • 8.2. Динамічність діяльності підприємства

 • 8.3. Аудит здатності подальшого функціонування підприємства

 • 8.4. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів

 • 8.5. Урахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітів

 • РОЗДІЛ 9. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

 • РОЗДІЛ 10. РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи