Розділ «108. Особливості становлення ринку перестрахування в Україні»

Страхування в запитаннях та відповідях

Незалежно від обсягів зібраних страхових премій страховик зобов'язаний мати в розпорядженні кошти, достатні для задоволення вимог страхувальників по страхових виплатах. Тому перше питання для страховика - реальна оцінка власних можливостей за прийнятими ризиками на страхування, тобто розмір власного утримання за договором страхування. При недостатніх розмірах власних коштів українських страховиків таке обмеження потребує використання перестрахування.

На сьогодні умовами чинного страхового законодавства встановлено максимальний розмір власного утримання, недостатній рівень якого зобов'язує страховика перестрахувати ризик виконання прийнятих зобов'язань у перестраховиків резидентів або нерезидентів (ст.30 Закону України "Про страхування").

При цьому державна політика регулювання страхового ринку та інтереси кожного окремого страховика мають збігатися в питаннях підвищення капіталізації, фінансової стабільності і платоспоможності.

Вплив умов перестрахування як на фінансовий результат діяльності страховиків, так і на економіку держави в цілому достатньо відчутний і має тим більше значення, чим більша частина ризиків передається на перестрахування, особливо за участю перестраховиків-нерезидентів.

На сьогодні ринок перестрахування має тенденції до зростання обсягів перестрахування частини відповідальності за договорами страхування як в Україні, так і за кордоном. Як правило, за договорами перестрахування передається близько половини всіх прийнятих на страхування зобов'язань.

Звичайно, через різні причини вже сталою тенденцією превалювання здійснення операцій перестрахування за межами України. Водночас відплив валюти за кордон посилює тиск на гривню. Але останніми роками ці процеси поступово уповільнюються. Тобто, якщо в 2000 році темпи приросту перестрахування в нерезидентів були 86,3%, то вже в 2001 - 52,28%.

Це суттєві позитивні зрушення, які зумовлюють перспективу використання потенціалу українського ринку перестрахування. А також сприяють збільшенню інвестиційного капіталу в Україні.

Нині всі розуміють, що повністю розмістити великі ризики на внутрішньому ринку неможливо і не враховувати географії страхування недоцільно. Разом з тим необхідно знайти оптимальне співвідношення між частками ризиків, які передаються на перестрахування за кордон, і тими, які залишаються в Україні. На жаль, не всі українські страховики, які традиційно утримують певну частку ринку, працюють за такими принципами.

Отже, зважаючи на стан страхового ринку України, можна назвати плюси та мінуси страхової діяльності. Серед позитивних моментів - стійка тенденція до зростання капіталу, обсягів активів, зобов'язань страховиків, що є необхідною умовою їхнього стабільного функціонування та розвитку. Однак актуальними залишаються проблеми підвищення рівнів капіталізації та ліквідності активів, платоспроможності, поліпшення якості страхових послуг, активів і пасивів та збільшення обсягів інвестування реального сектора економіки.

З метою подальшого розвитку страхового ринку Міністерством фінансів України й надалі буде проводитися робота в напрямі реалізації державної політики щодо удосконалення системи державного регулювання страхової діяльності.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхування в запитаннях та відповідях» автора Долгошея Н.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „108. Особливості становлення ринку перестрахування в Україні“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ 1

 • 8. Принципи страхування

 • 9. Сфери застосування страхування

 • 10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки

 • 11. Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення

 • 12. Ознаки класифікації

 • 13. Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування

 • 14. Системи страхового забезпечення

 • 15. Класифікація за родом небезпек

 • 16. Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов'язкового страхування

 • 17. Визначення обов'язкових видів страхування Законом України "Про страхування"

 • 18. Класифікація за статусом страхувальника

 • 19. Класифікація страхування за спеціалізацією страховика

 • 20. Поняття про ризик

 • 21. Основні характеристики ризику

 • 22. Визначення страхового ризику та його ознаки

 • 23. Класифікація ризиків у різних видах страхування

 • 24. Методи оцінювання ризику

 • 25. Управління ризиком у страхуванні

 • 26. Визначення ціни ризику в страхуванні

 • 27. Структура страхового тарифу

 • 28. Поняття про страховий ринок, умови його формування розвитку

 • 29. Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації

 • 30. Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними

 • 31. Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України

 • 32. Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку

 • 33. Роль посередників на страховому ринку

 • 34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України

 • 35. Перспективи розвитку страхового ринку України

 • 36. Страховий маркетинг

 • 37. Функції маркетингу страховика

 • 38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання

 • 39. Визначення страхової компанії

 • 40. Поняття про страхову систему як частину сфери послуг

 • 41. Характеристика особливостей різних видів страхових компаній

 • 42. Відмінності страховиків за приналежністю

 • 43. Особливості діяльності страховиків за спеціалізацією

 • 44. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній

 • 45. Особливості роботи товариств взаємного страхування

 • 46. Перспективи діяльності нерезидентів на страховому ринку України

 • 47. Інфраструктура страховика та її характеристика

 • 48. Організаційна структура страхової компанії

 • 49. Принципи структури управління страховою компанією

 • 50. Функції та роль філій і представництв страховика

 • 51. Об'єднання страховиків та їхні функції

 • 52. Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності

 • 53. Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів

 • 54. Тенденції збільшення обсягів статутного фонду страховиків

 • 55. Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю

 • 56. Методи державного регулювання страхової діяльності

 • 57. Умови і порядок ліцензування страхової діяльності

 • 58. Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду

 • МОДУЛЬ 2

 • 67. Медичне страхування як один із методів поліпшення соціальної захищеності громадян

 • 68. Особливості програм обов'язкового та добровільного страхування

 • 69. Напрями розвитку медичного страхування в Україні

 • 70. Специфіка страхування майна юридичних осіб

 • 71. Економічна ефективність страхування сільськогосподарських підприємств

 • 72. Методика розрахунку збитку в рослинництві

 • 73. Особливості страхування технічних ризиків

 • 74. Характеристика каско і карго страхування

 • 75. Страхування авіаційних та морських ризиків

 • 76. Економічне призначення страхування будівель, які належать фізичним особам

 • 77. Особливості страхування домашнього майна населення

 • 78. Страхування тварин, які належать громадянам

 • 79. Особливості страхування ризику непогашеного кредиту

 • 80. Зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту

 • 81. Мета створення системи депозитного страхування

 • 82. Необхідність страхування відповідальності

 • 83. Характеристика страхування відповідальності

 • 84. Суб'єкти та об'єкти у страхуванні відповідальності

 • 85. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 • 86. Функції Моторного (транспортного) страхового бюро

 • 87. Міжнародна система "Зелена картка"

 • 88. Особливості страхування професійної відповідальності

 • 89. Визначення розміру страхового відшкодування у страхуванні професійної відповідальності

 • 90. Доцільність страхування відповідальності роботодавців

 • 91. Класифікація страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції

 • 92. Зміст та функції екологічного страхування

 • 93. Мета й економічна сутність перестраховування

 • 94. Функції перестраховування

 • 95. Особливості методів перестрахування

 • 96. Специфіка договорів перестрахування

 • 97. Зміст факультативного перестрахування

 • 98. Характеристика облігаторного перестрахування

 • 99. Особливості факультативно-облігаторного перестрахування

 • 100. Порівняльний аналіз методів перестрахування

 • 101. Зміст активного та пасивного перестраховування

 • 102. Умови пропорційного перестрахування

 • 103. Характеристика квотного перестрахування

 • 104. Умови договору ексцедентного перестрахування

 • 105. Механізм здійснення квотно-ексцедентного договору

 • 106. Умови використання непропорційного перестраховування

 • 107. Сутність співстрахування та механізм його застосування

 • 108. Особливості становлення ринку перестрахування в Україні
 • 109. Визначення та склад доходів страховика

 • 110. Класифікація доходів страховика та їхня характеристика

 • 111. Склад та економічний зміст витрат страховика

 • 112. Поняття про собівартість страхової послуги

 • 113. Визначення та класифікація прибутку страховика

 • 114. Поняття про валовий дохід страхової компанії

 • 115. Особливості оподаткування страхової організації

 • 116. Фінансова структура страхової компанії

 • 117. Формування та структура страхових резервів

 • 118. Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації

 • 119. Економічні показники розвитку страхування

 • 120. Поняття про страховий портфель, його структуру й величину

 • 121. Склад технічних резервів страховика

 • 122. Визначення мети фінансового планування страхової організації

 • 123. Характеристика факторів, які впливають на ефективність страхової діяльності

 • 124. Критерії показників економічної ефективності страхової діяльності

 • 125. Порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності страховика

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи