Розділ «97. Зміст факультативного перестрахування»

Страхування в запитаннях та відповідях

Факультативне, тобто необов'язкове, перестрахування передбачає, що відносини перестрахувальника і перестраховика формуються за кожним конкретним ризиком, що підлягає перестрахуванню. Перестрахувальник може не передавати ризик у перестрахування даному перестраховику, який, у свою чергу, не зобов'язаний його брати або може брати його частково.

Фактично перестрахувальник, беручи на себе ризик, у подальшому не має гарантії того, що він зможе вдало розмістити його в перестрахування, а це, природно, несприятливо позначається на його фінансовому становищі і фінансовому становищі його клієнтів.

З іншого боку, перестрахувальник і перестраховик не пов'язані один із одним жодними довгостроковими зобов'язаннями з прийому й передачі ризиків у перестрахування, володіють певною свободою у виборі партнерів і мають можливість перестраховувати ризики на взаємовигідних умовах, що сприяє зниженню вартості страхової послуги для клієнта при прямому страхуванні.

Перестрахувальні відносини на факультативній основі будуються в такий спосіб. Підписанню конкретних договорів факультативного перестрахування (ковернотів) передує підписання договору про співробітництво у галузі факультативного перестрахування, що не містить даних про конкретний ризик, а лише встановлює загальні умови конкретних договорів перестрахування, які сторони планують укладати надалі.

Кожна зі сторін, що підписала цей договір, може брати від іншої сторони або передавати їй на перестрахування ризики відповідно до видів страхування, зазначених у ліцензіях сторін, тобто виступати як у ролі перестрахувальника, так і в ролі перестраховика.

Також у договорі про співробітництво в галузі факультативного перестрахування докладно описуються механізм передачі ризиків у перестрахування і механізм відшкодування збитків, інші розрахунки, порядок розгляду суперечок, встановлюються права та обов'язки сторін, їхня відповідальність, а також термін дії цього договору.

У певних випадках цей договір передбачає допомогу однієї зі сторін під час оцінювання ризику, при визначенні умов договору страхування, заходів для запобігання збитків і консультації з даних питань. Нерідко перестрахувальник і перестраховик здійснюють спільну інспекцію ризику за місцем розташування об'єкта страхування.

На підставі договору про співробітництво в галузі факультативного перестрахування сторони можуть укладати конкретні договори факультативного перестрахування - коверноти окремо за кожним ризиком (або групою ризиків).

Предметом конкретного договору перестрахування (ковер-нота) є зобов'язання однієї сторони (перестраховика) за обумовлену в ко-верноті плату (перестрахувальну премію) відшкодувати іншій стороні (перестрахувальнику) частину витрат, що виникли в результаті здійснення перестрахувальником страхової виплати за оригінальним договором страхування.

Коверноти також можуть доповнювати або змінювати умови перестрахування, раніше описані в договорі про співробітництво у галузі факультативного перестрахування.

Перестрахувальник після виникнення в нього конкретного ризику, який він бажає перестрахувати за умовами договору про співробітництво у галузі факультативного перестрахування, висловлює пропозицію з факультативного перестрахування у вигляді ковернота і направляє її перестраховику.

Після одержання ковернота перестраховик упродовж визначеного терміну, передбаченого умовами договору про співробітництво у галузі факультативного перестрахування, розглядає умови передачі ризику, що зазначаються в коверноті, за відсутності зауважень підписує документ і направляє його перестрахувальнику. Саме з цього моменту ковернот вважається укладеним.

Якщо перестраховик вважає за необхідне внести до ковернота зміни (доповнення), то він в усній або письмовій формі погоджує їх з перестрахувальником, після чого останній повторно направляє перестраховику ковернот із внесеними змінами (доповненнями). Перестраховик підписує відкоригований ковернот і направляє його перестрахувальнику.

Якщо впродовж терміну, встановленого умовами договору про співробітництво у галузі факультативного перестрахування, сторони не змогли врегулювати розбіжності з перестрахування конкретного ризику, ковернот вважається непідписаним, а перестрахування - таким, що не відбулося.

У випадку завдання збитків за перестрахованим ризиком перестрахувальник упродовж зазначеного в договорі про співробітництво у галузі факультативного перестрахування терміну з моменту виплати страхового відшкодування страхувальнику зобов'язаний направити перестраховику лист (рахунок) про виплату його частки страхового відшкодування і комплект документів, який містить:

o копію страхового акта або іншого документа, що фіксує страхову подію за правилами перестрахувальника;

o копії всіх документів, на підставі яких складався страховий акт (згідно з оригінальним договором страхування), зокрема, копії офіційних висновків компетентних органів про подію, що відбулася, і причини її настання;

o калькуляцію збитків;

o копію документа, що підтверджує виплату перестрахувальником страхового відшкодування страхувальнику;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхування в запитаннях та відповідях» автора Долгошея Н.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „97. Зміст факультативного перестрахування“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ 1

 • 8. Принципи страхування

 • 9. Сфери застосування страхування

 • 10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки

 • 11. Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення

 • 12. Ознаки класифікації

 • 13. Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування

 • 14. Системи страхового забезпечення

 • 15. Класифікація за родом небезпек

 • 16. Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов'язкового страхування

 • 17. Визначення обов'язкових видів страхування Законом України "Про страхування"

 • 18. Класифікація за статусом страхувальника

 • 19. Класифікація страхування за спеціалізацією страховика

 • 20. Поняття про ризик

 • 21. Основні характеристики ризику

 • 22. Визначення страхового ризику та його ознаки

 • 23. Класифікація ризиків у різних видах страхування

 • 24. Методи оцінювання ризику

 • 25. Управління ризиком у страхуванні

 • 26. Визначення ціни ризику в страхуванні

 • 27. Структура страхового тарифу

 • 28. Поняття про страховий ринок, умови його формування розвитку

 • 29. Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації

 • 30. Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними

 • 31. Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України

 • 32. Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку

 • 33. Роль посередників на страховому ринку

 • 34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України

 • 35. Перспективи розвитку страхового ринку України

 • 36. Страховий маркетинг

 • 37. Функції маркетингу страховика

 • 38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання

 • 39. Визначення страхової компанії

 • 40. Поняття про страхову систему як частину сфери послуг

 • 41. Характеристика особливостей різних видів страхових компаній

 • 42. Відмінності страховиків за приналежністю

 • 43. Особливості діяльності страховиків за спеціалізацією

 • 44. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній

 • 45. Особливості роботи товариств взаємного страхування

 • 46. Перспективи діяльності нерезидентів на страховому ринку України

 • 47. Інфраструктура страховика та її характеристика

 • 48. Організаційна структура страхової компанії

 • 49. Принципи структури управління страховою компанією

 • 50. Функції та роль філій і представництв страховика

 • 51. Об'єднання страховиків та їхні функції

 • 52. Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності

 • 53. Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів

 • 54. Тенденції збільшення обсягів статутного фонду страховиків

 • 55. Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю

 • 56. Методи державного регулювання страхової діяльності

 • 57. Умови і порядок ліцензування страхової діяльності

 • 58. Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду

 • МОДУЛЬ 2

 • 67. Медичне страхування як один із методів поліпшення соціальної захищеності громадян

 • 68. Особливості програм обов'язкового та добровільного страхування

 • 69. Напрями розвитку медичного страхування в Україні

 • 70. Специфіка страхування майна юридичних осіб

 • 71. Економічна ефективність страхування сільськогосподарських підприємств

 • 72. Методика розрахунку збитку в рослинництві

 • 73. Особливості страхування технічних ризиків

 • 74. Характеристика каско і карго страхування

 • 75. Страхування авіаційних та морських ризиків

 • 76. Економічне призначення страхування будівель, які належать фізичним особам

 • 77. Особливості страхування домашнього майна населення

 • 78. Страхування тварин, які належать громадянам

 • 79. Особливості страхування ризику непогашеного кредиту

 • 80. Зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту

 • 81. Мета створення системи депозитного страхування

 • 82. Необхідність страхування відповідальності

 • 83. Характеристика страхування відповідальності

 • 84. Суб'єкти та об'єкти у страхуванні відповідальності

 • 85. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 • 86. Функції Моторного (транспортного) страхового бюро

 • 87. Міжнародна система "Зелена картка"

 • 88. Особливості страхування професійної відповідальності

 • 89. Визначення розміру страхового відшкодування у страхуванні професійної відповідальності

 • 90. Доцільність страхування відповідальності роботодавців

 • 91. Класифікація страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції

 • 92. Зміст та функції екологічного страхування

 • 93. Мета й економічна сутність перестраховування

 • 94. Функції перестраховування

 • 95. Особливості методів перестрахування

 • 96. Специфіка договорів перестрахування

 • 97. Зміст факультативного перестрахування
 • 98. Характеристика облігаторного перестрахування

 • 99. Особливості факультативно-облігаторного перестрахування

 • 100. Порівняльний аналіз методів перестрахування

 • 101. Зміст активного та пасивного перестраховування

 • 102. Умови пропорційного перестрахування

 • 103. Характеристика квотного перестрахування

 • 104. Умови договору ексцедентного перестрахування

 • 105. Механізм здійснення квотно-ексцедентного договору

 • 106. Умови використання непропорційного перестраховування

 • 107. Сутність співстрахування та механізм його застосування

 • 108. Особливості становлення ринку перестрахування в Україні

 • 109. Визначення та склад доходів страховика

 • 110. Класифікація доходів страховика та їхня характеристика

 • 111. Склад та економічний зміст витрат страховика

 • 112. Поняття про собівартість страхової послуги

 • 113. Визначення та класифікація прибутку страховика

 • 114. Поняття про валовий дохід страхової компанії

 • 115. Особливості оподаткування страхової організації

 • 116. Фінансова структура страхової компанії

 • 117. Формування та структура страхових резервів

 • 118. Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації

 • 119. Економічні показники розвитку страхування

 • 120. Поняття про страховий портфель, його структуру й величину

 • 121. Склад технічних резервів страховика

 • 122. Визначення мети фінансового планування страхової організації

 • 123. Характеристика факторів, які впливають на ефективність страхової діяльності

 • 124. Критерії показників економічної ефективності страхової діяльності

 • 125. Порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності страховика

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи