Розділ «123. Характеристика факторів, які впливають на ефективність страхової діяльності»

Страхування в запитаннях та відповідях

Становлення України як незалежної, демократичної країни з ринковою економікою створило умови для розвитку ринку страхових послуг. Формування нової системи господарювання в Україні вносить принципові зміни в організацію страхової справи. Варто зазначити, що в сучасних економічних умовах страхування - чи не єдина галузь економіки України, яка протягом останніх років має стабільний значний щорічний приріст обсягів наданих послуг. Але, незважаючи на номінальне зростання обсягів страхового ринку, ця галузь забезпечує перерозподіл незначної частини внутрішнього валового продукту.

Страховий ринок демонструє одну з найбільших динамік зростання серед секторів економіки країни. Кількісні показники страхового ринку свідчать про високі темпи зростання страхового ринку. Його щорічний приріст становить 30-40 % у сегменті страхування ризиків та 60-70 % - життя. Основні чинники зростання ринку - приріст добробуту населення та збільшення його страхової культури.

Незважаючи на світову фінансову кризу, яка в цілому негативно відобразилась на динаміці національних фінансових ринків, позитивна динаміка на українському страховому ринку збереглась і наприкінці 2008 року. Зокрема, страхові премії за видами страхування життя за III квартал 2008 року зросли на 72 %, а відповідні страхові виплати - на 39 %. Зростання обсягів страхової діяльності стало одним із факторів збільшення страхових резервів та активів. Протягом останніх двох періодів (2007 та 2008 роки) зберігається позитивна динаміка зростання активів страховиків, страхових резервів, а також збільшенні частки сформованих страхових резервів зі страхування життя (у 2007 році резерви зі страхування життя становили 11,8 % у загальній величині страхових резервів, а в III кварталі 2008 року - 12,8 %). Динаміка основних параметрів за останні роки свідчить про зміцнення тенденцій до зростання обсягів страхового ринку. Серед позитивних чинників - стійке зростання капіталу та обсягів активів, що є необхідною умовою стабільного функціонування і розвитку страхового ринку.

Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку страхового ринку, мають місце і негативні тенденції. В Україні існує також безліч проблем організаційно-методологічного забезпечення страхової діяльності, зокрема:

- відсутність послідовної і чіткої державної політики щодо розвитку страхування й достатнього рівня методологічної підготовки страхових механізмів;

- відсутність системи стандартизації і сертифікації страхових продуктів і системи менеджменту;

- наявність недобросовісної конкуренції;

- нерозвинутість страхового брокерства;

- недосконалість інвестиційної діяльності страхових компаній. Страховий ринок України гостро потребує належного інформаційного забезпечення. Можна твердити про відсутність загальнонаціональної системи розкриття фінансової інформації учасниками страхового ринку України. Недостатнь на вітчизняному страховому ринку вирішені питання автоматизації обліку, формування бази даних клієнтів, оперативного прийняття рішень щодо страхових випадків і скарг клієнтів, комп'ютеризації з використанням передових інформаційних технологій для розв'язання поточних завдань компанії. Головною проблемою є й відсутність доступної аналітики.

Справді привабливим для страхового бізнесу вітчизняний страховий ринок може стати тільки за умови вироблення і послідовної реалізації науково обґрунтованої політики стимулювання кількісного розвитку і якісного удосконалення його клієнтської бази, тобто політики, здійснюваної в інтересах усіх потенційних вітчизняних страхувальників.

Стратегія розвитку страхового ринку України має бути орієнтована передусім на досягнення незалежного рівня особистого страхування, зокрема його довгострокових (накопичувальних) видів. При цьому найзацікавленішою в розвитку ринку особистого страхування в країні має бути держава.

По-перше, проблема пошуку коштів для розв'язання державних проблем має першочергову значущість, і саме особисте страхування, разом із страхуванням життя, дасть змогу залучити додаткові кошти, що є джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів.

По-друге, особисте страхування компенсує дефіцит державних соціальних гарантій. Довгострокове особисте страхування (зокрема пенсійні ануїтети) забезпечує отримання додаткового доходу, що не залежить від розміру державних виплат, у тому числі через старість і інвалідність. Наявність розвинутого ринку особистого страхування знижує навантаження на видаткову частину бюджету, зменшуючи витрати держави на соціальне забезпечення громадян. Отже, держава зможе зосередитися на захисті найменш забезпечених верств населення.

По-третє, розвиток особистого страхування, як однієї з найбільш працемістких і науковомістких галузей страхування, веде до утворення нових робочих місць.

Вітчизняний страховий ринок потребує модернізації, що передбачає заміну наявної моделі його функціонування й розвитку нової, ефективнішої, яка відповідатиме потребам розвитку реального страхування і базуватиметься на динамічно зростаючому платоспроможному попиті.

В основу Концепції розвитку страхового ринку України має бути покладений принципово новий для сучасного страхового ринку підхід, коли саме страхувальники розглядаються як імператив. Це означає, що інтереси страхувальників повинні розглядатися як пріоритетні у загальній системі інтересів, які забезпечують функціонування вітчизняного страхового ринку. Страхувальники є головним джерелом існування і розвитку страхового бізнесу.

Для подальшого розвитку вітчизняного страхового ринку необхідний збалансований розвиток обов'язкових і добровільних видів страхування. Для цього треба встановити основи обов'язкового страхування, до яких входять принципи і вимоги до його здійснення, посилити контроль за проведенням обов'язкового державного страхування і страхування, що здійснюється із залученням бюджетних коштів.

Систематичний розвиток нових страхових продуктів - іннова-тивність - як один із наріжних принципів маркетингу в страхуванні має охоплювати всі сфери страхової діяльності: від укладання договорів страхування до пошуку нових сфер інвестування і сучасних методів корпоративного управління. Важливе місце в стратегії розвитку страхового ринку належить формуванню і реалізації стратегії розвитку систем управління продажем страхових компаній, до якої мають входити відповідні завдання:

- розвиток організаційної культури і клієнтоорієнтованості підрозділів;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхування в запитаннях та відповідях» автора Долгошея Н.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „123. Характеристика факторів, які впливають на ефективність страхової діяльності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ 1

 • 8. Принципи страхування

 • 9. Сфери застосування страхування

 • 10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки

 • 11. Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення

 • 12. Ознаки класифікації

 • 13. Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування

 • 14. Системи страхового забезпечення

 • 15. Класифікація за родом небезпек

 • 16. Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов'язкового страхування

 • 17. Визначення обов'язкових видів страхування Законом України "Про страхування"

 • 18. Класифікація за статусом страхувальника

 • 19. Класифікація страхування за спеціалізацією страховика

 • 20. Поняття про ризик

 • 21. Основні характеристики ризику

 • 22. Визначення страхового ризику та його ознаки

 • 23. Класифікація ризиків у різних видах страхування

 • 24. Методи оцінювання ризику

 • 25. Управління ризиком у страхуванні

 • 26. Визначення ціни ризику в страхуванні

 • 27. Структура страхового тарифу

 • 28. Поняття про страховий ринок, умови його формування розвитку

 • 29. Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації

 • 30. Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними

 • 31. Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України

 • 32. Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку

 • 33. Роль посередників на страховому ринку

 • 34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України

 • 35. Перспективи розвитку страхового ринку України

 • 36. Страховий маркетинг

 • 37. Функції маркетингу страховика

 • 38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання

 • 39. Визначення страхової компанії

 • 40. Поняття про страхову систему як частину сфери послуг

 • 41. Характеристика особливостей різних видів страхових компаній

 • 42. Відмінності страховиків за приналежністю

 • 43. Особливості діяльності страховиків за спеціалізацією

 • 44. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній

 • 45. Особливості роботи товариств взаємного страхування

 • 46. Перспективи діяльності нерезидентів на страховому ринку України

 • 47. Інфраструктура страховика та її характеристика

 • 48. Організаційна структура страхової компанії

 • 49. Принципи структури управління страховою компанією

 • 50. Функції та роль філій і представництв страховика

 • 51. Об'єднання страховиків та їхні функції

 • 52. Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності

 • 53. Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів

 • 54. Тенденції збільшення обсягів статутного фонду страховиків

 • 55. Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю

 • 56. Методи державного регулювання страхової діяльності

 • 57. Умови і порядок ліцензування страхової діяльності

 • 58. Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду

 • МОДУЛЬ 2

 • 67. Медичне страхування як один із методів поліпшення соціальної захищеності громадян

 • 68. Особливості програм обов'язкового та добровільного страхування

 • 69. Напрями розвитку медичного страхування в Україні

 • 70. Специфіка страхування майна юридичних осіб

 • 71. Економічна ефективність страхування сільськогосподарських підприємств

 • 72. Методика розрахунку збитку в рослинництві

 • 73. Особливості страхування технічних ризиків

 • 74. Характеристика каско і карго страхування

 • 75. Страхування авіаційних та морських ризиків

 • 76. Економічне призначення страхування будівель, які належать фізичним особам

 • 77. Особливості страхування домашнього майна населення

 • 78. Страхування тварин, які належать громадянам

 • 79. Особливості страхування ризику непогашеного кредиту

 • 80. Зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту

 • 81. Мета створення системи депозитного страхування

 • 82. Необхідність страхування відповідальності

 • 83. Характеристика страхування відповідальності

 • 84. Суб'єкти та об'єкти у страхуванні відповідальності

 • 85. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 • 86. Функції Моторного (транспортного) страхового бюро

 • 87. Міжнародна система "Зелена картка"

 • 88. Особливості страхування професійної відповідальності

 • 89. Визначення розміру страхового відшкодування у страхуванні професійної відповідальності

 • 90. Доцільність страхування відповідальності роботодавців

 • 91. Класифікація страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції

 • 92. Зміст та функції екологічного страхування

 • 93. Мета й економічна сутність перестраховування

 • 94. Функції перестраховування

 • 95. Особливості методів перестрахування

 • 96. Специфіка договорів перестрахування

 • 97. Зміст факультативного перестрахування

 • 98. Характеристика облігаторного перестрахування

 • 99. Особливості факультативно-облігаторного перестрахування

 • 100. Порівняльний аналіз методів перестрахування

 • 101. Зміст активного та пасивного перестраховування

 • 102. Умови пропорційного перестрахування

 • 103. Характеристика квотного перестрахування

 • 104. Умови договору ексцедентного перестрахування

 • 105. Механізм здійснення квотно-ексцедентного договору

 • 106. Умови використання непропорційного перестраховування

 • 107. Сутність співстрахування та механізм його застосування

 • 108. Особливості становлення ринку перестрахування в Україні

 • 109. Визначення та склад доходів страховика

 • 110. Класифікація доходів страховика та їхня характеристика

 • 111. Склад та економічний зміст витрат страховика

 • 112. Поняття про собівартість страхової послуги

 • 113. Визначення та класифікація прибутку страховика

 • 114. Поняття про валовий дохід страхової компанії

 • 115. Особливості оподаткування страхової організації

 • 116. Фінансова структура страхової компанії

 • 117. Формування та структура страхових резервів

 • 118. Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації

 • 119. Економічні показники розвитку страхування

 • 120. Поняття про страховий портфель, його структуру й величину

 • 121. Склад технічних резервів страховика

 • 122. Визначення мети фінансового планування страхової організації

 • 123. Характеристика факторів, які впливають на ефективність страхової діяльності
 • 124. Критерії показників економічної ефективності страхової діяльності

 • 125. Порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності страховика

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи