Розділ «57. Умови і порядок ліцензування страхової діяльності»

Страхування в запитаннях та відповідях

Під ліцензуванням страхової діяльності розуміють видачу, переоформлення та анулювання ліцензій, видачу дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ, яке здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (далі - Комісія).

Отримання ліцензії (документа державного зразка, який засвідчує право фінансової установи здійснювати страхову діяльність із конкретного виду страхування протягом визначеного строку у умови виконання ліцензійних умов) можна умовно поділити на дві стадії. Перша - виконання всіх вимог нормативно-правових актів України, які регулюють страхову діяльність, зокрема, Закону про страхування та Розпорядження про ліцензійні умови. Друга - безпосереднє отримання ліцензій, їх переоформлення, отримання дублікатів та їх анулювання.

Перед тим як переходити до розгляду цих двох стадій щодо провадження страхової діяльності, слід зазначити, що предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управління.

Зазначимо, що слова "страховик", "страхова компанія", "страхова організація" та похідні від них можуть використовувати в назві лише ті юридичні особи, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Ліцензії на конкретний вид обов'язкового страхування видаються, якщо страховик має досвід здійснення добровільного страхування не менше ніж два роки, якщо інше не передбачено законодавством (під досвідом слід розуміти наявність упродовж усього зазначеного періоду чинної ліцензії і чинних договорів страхування). На підтвердження вимог цього пункту надаються відповідні копії договорів страхування. З огляду на цю вимогу страховики, які тільки розпочинають свою діяльність, можуть отримали ліцензії лише на добровільні види страхування, а по завершенні двох років практичної діяльності, а не з моменту державної реєстрації, намагатися отримати ліцензії на обов'язкові види страхування. Також страховик та його відокремлені підрозділи мають бути забезпечені комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають установленим вимогам, до речі, яким саме - не уточнюється. Ці вимоги не встановлені Законом про страхування, однак передбачені Розпорядженням про ліцензійні умови.

При дотриманні перелічених вимог щодо провадження страхової діяльності страховик подає до Комісії такий пакет документів для отримання ліцензії:

o заяву про видачу ліцензії, в якій зазначаються відомості про особу страховика (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)), перелік видів страхування, на проведення яких страховик має намір одержати ліцензію, перелік правил страхування для кожного виду добровільного страхування, дату подання заяви, підпис керівника страхової організації, скріплений печаткою. У разі наявності в страховика відокремлених підрозділів у заяві зазначається або до заяви подається їхній перелік із зазначенням місцезнаходження відокремленого підрозділу, номерів телефонів, E-mail, прізвища, імені, по батькові, освіти керівника і головного бухгалтера;

o копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до ЄДРПОУ, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

o копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку, які мають містити дані про обраний юридичною особою вид підприємницької діяльності та інформацію щодо розміру статутного фонду страховика. Установчі документи юридичних осіб, які не є відкритими акціонерними товариствами, мають містити інформацію про розподіл часток статутного капіталу між засновниками (учасниками) із зазначенням розподілу часток у відсотках, їх кількості та грошового розміру. Зауважимо, що законодавство чітко не вимагає, який саме статутний документ має містити такі дані - статут чи установчий договір;

o довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що підтверджують формування та розмір сплаченого статутного фонду;

o довідку про фінансовий стан засновників страховика, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик створений у формі повного чи командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю та акціонерного товариства;

o правила (умови) страхування, які мають бути пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписом відповідальної особи і печаткою страховика. Правила необхідно викладати державною мовою, змістовно, граматично та логічно. У разі наявності заявник зобов'язаний виправити в Правилах страхування граматичні та стилістичні помилки. За умов проведення страховиком зовнішньоекономічних операцій страхування (перестрахування) правила страхування перекладаються англійською чи іншою мовою. Тексти таких перекладів слід завіряти відповідно до вимог законодавства. До Правил страхування додатково встановлюються такі вимоги:

o назва Правил страхування має містити слово "добровільного";

o поняття, що використовуються у Правилах страхування, мають відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів. У разі потреби застосування понять, невизначених у відповідних нормативно-правових актах, слід дати їх тлумачення.

Не допускається в тексті Правил страхування, договорів (полісів):

o подвійне тлумачення одних і тих самих положень, протиріч або неузгодженості між пунктами;

o застосування речень (фраз, фразеологічних зворотів), що призводять до неоднозначного розуміння змісту;

o використання законодавчо визначених понять в іншій інтерпретації;

o порушення граматичних та синтаксичних правил, що призводять до спотворення змісту.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Страхування в запитаннях та відповідях» автора Долгошея Н.О. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „57. Умови і порядок ліцензування страхової діяльності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ 1

 • 8. Принципи страхування

 • 9. Сфери застосування страхування

 • 10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки

 • 11. Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення

 • 12. Ознаки класифікації

 • 13. Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування

 • 14. Системи страхового забезпечення

 • 15. Класифікація за родом небезпек

 • 16. Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов'язкового страхування

 • 17. Визначення обов'язкових видів страхування Законом України "Про страхування"

 • 18. Класифікація за статусом страхувальника

 • 19. Класифікація страхування за спеціалізацією страховика

 • 20. Поняття про ризик

 • 21. Основні характеристики ризику

 • 22. Визначення страхового ризику та його ознаки

 • 23. Класифікація ризиків у різних видах страхування

 • 24. Методи оцінювання ризику

 • 25. Управління ризиком у страхуванні

 • 26. Визначення ціни ризику в страхуванні

 • 27. Структура страхового тарифу

 • 28. Поняття про страховий ринок, умови його формування розвитку

 • 29. Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації

 • 30. Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними

 • 31. Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України

 • 32. Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку

 • 33. Роль посередників на страховому ринку

 • 34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України

 • 35. Перспективи розвитку страхового ринку України

 • 36. Страховий маркетинг

 • 37. Функції маркетингу страховика

 • 38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання

 • 39. Визначення страхової компанії

 • 40. Поняття про страхову систему як частину сфери послуг

 • 41. Характеристика особливостей різних видів страхових компаній

 • 42. Відмінності страховиків за приналежністю

 • 43. Особливості діяльності страховиків за спеціалізацією

 • 44. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній

 • 45. Особливості роботи товариств взаємного страхування

 • 46. Перспективи діяльності нерезидентів на страховому ринку України

 • 47. Інфраструктура страховика та її характеристика

 • 48. Організаційна структура страхової компанії

 • 49. Принципи структури управління страховою компанією

 • 50. Функції та роль філій і представництв страховика

 • 51. Об'єднання страховиків та їхні функції

 • 52. Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності

 • 53. Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів

 • 54. Тенденції збільшення обсягів статутного фонду страховиків

 • 55. Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю

 • 56. Методи державного регулювання страхової діяльності

 • 57. Умови і порядок ліцензування страхової діяльності
 • 58. Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду

 • МОДУЛЬ 2

 • 67. Медичне страхування як один із методів поліпшення соціальної захищеності громадян

 • 68. Особливості програм обов'язкового та добровільного страхування

 • 69. Напрями розвитку медичного страхування в Україні

 • 70. Специфіка страхування майна юридичних осіб

 • 71. Економічна ефективність страхування сільськогосподарських підприємств

 • 72. Методика розрахунку збитку в рослинництві

 • 73. Особливості страхування технічних ризиків

 • 74. Характеристика каско і карго страхування

 • 75. Страхування авіаційних та морських ризиків

 • 76. Економічне призначення страхування будівель, які належать фізичним особам

 • 77. Особливості страхування домашнього майна населення

 • 78. Страхування тварин, які належать громадянам

 • 79. Особливості страхування ризику непогашеного кредиту

 • 80. Зміст страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту

 • 81. Мета створення системи депозитного страхування

 • 82. Необхідність страхування відповідальності

 • 83. Характеристика страхування відповідальності

 • 84. Суб'єкти та об'єкти у страхуванні відповідальності

 • 85. Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

 • 86. Функції Моторного (транспортного) страхового бюро

 • 87. Міжнародна система "Зелена картка"

 • 88. Особливості страхування професійної відповідальності

 • 89. Визначення розміру страхового відшкодування у страхуванні професійної відповідальності

 • 90. Доцільність страхування відповідальності роботодавців

 • 91. Класифікація страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції

 • 92. Зміст та функції екологічного страхування

 • 93. Мета й економічна сутність перестраховування

 • 94. Функції перестраховування

 • 95. Особливості методів перестрахування

 • 96. Специфіка договорів перестрахування

 • 97. Зміст факультативного перестрахування

 • 98. Характеристика облігаторного перестрахування

 • 99. Особливості факультативно-облігаторного перестрахування

 • 100. Порівняльний аналіз методів перестрахування

 • 101. Зміст активного та пасивного перестраховування

 • 102. Умови пропорційного перестрахування

 • 103. Характеристика квотного перестрахування

 • 104. Умови договору ексцедентного перестрахування

 • 105. Механізм здійснення квотно-ексцедентного договору

 • 106. Умови використання непропорційного перестраховування

 • 107. Сутність співстрахування та механізм його застосування

 • 108. Особливості становлення ринку перестрахування в Україні

 • 109. Визначення та склад доходів страховика

 • 110. Класифікація доходів страховика та їхня характеристика

 • 111. Склад та економічний зміст витрат страховика

 • 112. Поняття про собівартість страхової послуги

 • 113. Визначення та класифікація прибутку страховика

 • 114. Поняття про валовий дохід страхової компанії

 • 115. Особливості оподаткування страхової організації

 • 116. Фінансова структура страхової компанії

 • 117. Формування та структура страхових резервів

 • 118. Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації

 • 119. Економічні показники розвитку страхування

 • 120. Поняття про страховий портфель, його структуру й величину

 • 121. Склад технічних резервів страховика

 • 122. Визначення мети фінансового планування страхової організації

 • 123. Характеристика факторів, які впливають на ефективність страхової діяльності

 • 124. Критерії показників економічної ефективності страхової діяльності

 • 125. Порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності страховика

 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи