Розділ «ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ»

Ви є тут

Статистика


§ 8.1. Статистичні ряди динаміки, основні правила їх побудови


Явища суспільного життя знаходяться в постійних змінах і розвитку як у просторі, так і у часі. Одне з основних завдань статистики полягає в дослідженні процесів змін і розвитку явищ у часі, тобто вивчення процесу їх розвитку. Числові дані, які характеризують такі процеси і явища, утворюють ряди динамік (інколи їх називають динамічними, хронологічними або часовими рядами).

Рядом динаміки у статистиці називається ряд чисел, який характеризує зміну величини суспільного явища у часі. Це ряд послідовно розташованих у хронологічному порядку значень показника, який у своїх змінах відображує хід розвитку досліджуваного явища.

Кожний ряд динаміки складається з двох елементів : 1) ряду рівнів, які характеризують величину явища, його розмір; 2) ряду періодів або моментів часу, до яких належать рівні ряду. Обидва елементи називаються членами ряду динаміки.

Прикладом ряду динаміки можуть бути дані, наведені в таблиці 56.

Таблиця 56

ВіІПобіІІІІІ'ІІІО ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ

Рік199920002001200220032004
Виробництво, тис. грн.180021002400220023002350

Ряди динаміки дають матеріал для аналізу розвитку соціально -економічних явищ і процесів. Приклади їх використання можна знайти в різних сферах економічної роботи. Значення рядів динаміки зростає якщо вони ведуться неперервно на протязі довгого часу. Дослідження такого ряду дає можливість вивчати процес розвитку явищ, виявити основні тенденції і закономірності цього розвитку.

Статистичні дані, що входять до складу рядів динаміки повинні бути порівняними між собою. Використання їх в аналізі передбачає попередню ретельну перевірку і перерахунки. Слід підкреслити, що побудова ряду динаміки передбачає дотримання певних вимог.

Розглянемо їх.

1. Усі показники ряду динаміки повинні бути вірогідними, точними, науково обґрунтованими. Якщо в ряду показників є хоча б один не правильно обчислений, то порівняння з ним призведе до помилкових висновків.

2. Показники ряду динаміки повинні бути порівнянні за змістом, тобто вони повинні обчислюватися за єдиною методологією (наприклад, виробництво валової продукції подається в єдиних порівнянних цінах).

3. Порівнянність за територією, до якої належать показники ряду динаміки. Така вимога враховується у випадках, коли протягом періоду, яким охоплено ряд динаміки, відбувалися зміни меж району, області і т.д. Наприклад, у 2004 році до території адміністративного району була приєднана частина земель сусіднього району. В такому випадку при побудові ряду динаміки певного явища за попередні роки робиться поправка на приєднану територію.

4. Порівнянність у часі. За цією умовою (вимоги) показники ряду динаміки повинні бути обчислені в однакові періоди часу або на одну й ту ж саму дату. Якщо дана вимога не витримується, здійснюють відповідні перерахунки. Наприклад, не можна будувати ряд динаміки за 1994 - 2004 рр., якщо є інформація за 1994 - 2003 рр. про валове виробництво м'яса за рік, а в 2004 р. - за 10 місяців . У даному випадку беруть дані кожного року за 10 місяців, або будують ряд після завершення 2004 року.

5. Порівнянність рядів динаміки за колом охоплюваних ними об'єктів (наприклад, фермерських господарств). Так, якщо до 1995 року у складі району налічувалося 300 фермерських господарств, потім приєдналося ще 116 господарств, то при побудові ряду динаміки за 2002 - 2004 рр., необхідно всі показники обирати, виходячи із складу фермерських господарств до 1995 року, тобто по 300 господарствах.

Крім зазначених вище вимог, без урахування яких неможливо побудувати ряд динаміки, необхідно дотримуватися одних і тих самих одиниць виміру. Не можна також, в одному ряду динаміки поєднувати періоди і моменти часу. Наприклад, середньорічну чисельність працівників на підприємстві не можна порівнювати з їх чисельністю на початок місяця, року і т.д. За своєю сутністю всі вимоги зводяться до однієї: показники ряду динаміки повинні бути порівнянними між собою в усіх відношеннях.


§ 8.2. Види рядів динаміки, їх аналітичні показники


Залежно від реєстрації фактів ряди динаміки бувають дискретними і неперервними.

Дискретні ряди містять дані, одержані через певні проміжки часу ( місяць, квартал, рік і т.д.). Слід розглядати три види дискретних рядів динаміки: моментні, інтервальні (періодичні) і ряди середніх.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика» автора Опря А.Т. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • МОДУЛЬ 1

 • ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ

 • § 1.4. Метод статистики

 • ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

 • ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

 • МОДУЛЬ 2

 • ТЕМА 4. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

 • ТЕМА 5. АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ

 • § 5.4. Моменти статистичного розподілу

 • § 5.5. Характеристика асиметрії і ексцесу

 • ТЕМА 6. АНАЛІЗ ПОДІБНОСТІ РОЗПОДІЛІВ

 • МОДУЛЬ 3

 • ТЕМА 7. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ

 • § 7.2. Кореляційно-регресійний аналіз

 • МОДУЛЬ 4

 • ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ
 • ТЕМА 9. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА КОЛИВАНЬ

 • ТЕМА 10. ІНДЕКСНИЙ МЕТОД

 • МОДУЛЬ 5

 • ТЕМА 11. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

 • ТЕМА 12. ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИ

 • ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 • МОДУЛЬ І

 • МОДУЛЬ 2

 • МОДУЛЬ 3

 • МОДУЛЬ 4

 • МОДУЛЬ 5

 • НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ

 • ТЕМА 2. МЕТОДИ БАГАТОМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Програмований контроль знань до науково-пізнавальних тем