Розділ «ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ»

Ви є тут

Статистика


§ 2.1. Поняття статистичного спостереження, основні вимоги щодо його здійснення


Щоб одержати інформацію про стан і розвиток економіки країни чи інші дані, що характеризують культурний і матеріальний рівень суспільства, здійснюють статистичне дослідження. Останнє складається з трьох послідовних етапів: статистичне спостереження зведення та групування зібраних матеріалів і аналіз результатів зведення.

Статистичне спостереження виступає як один із головних методів статистики і як одна з найважливіших стадій статистичного дослідження.

Статистичне спостереження - це планомірний, науково організований збір даних про явища і процеси суспільного життя шляхом реєстрації по заздалегідь розробленій програмі спостереження. У процесі статистичного спостереження одержують первинну статистичну інформацію, яка потрібна для здійснення функцій статистики.

Так, при статистичному спостереженні, наприклад, аграрних орендних підприємств в області реєструються дані про їх число, склад працівників, вироблювану продукцію, розподіл доходів, поголів'я худоби, розмір посівних площ і т. ін. Або інший приклад: при вивченні деяких явищ суспільного життя виявляється недостатньою наявність даних обліку і звітності, оскільки вони не завжди можуть дати повну і точну картину будь-якого явища чи процесу. Візьмемо, наприклад, визначення чисельності і складу населення в країні. Це питання має велике державне значення. А між тим, звітності, яка б давала точну відповідь щодо чисельності і складу населення, немає. Тому виникає потреба в організації спеціального спостереження. Або такий приклад: рівень цін на сільськогосподарському ринку. Спостереження за рівнем цін -питання державної політики і становить великий інтерес для економічного аналізу. В той же час необхідної звітності, по цьому питанню не існує.

У всіх подібних випадках здійснюється спеціально організоване статистичне спостереження. Останнє вважається фундаментом статистичного дослідження, адже у процесі його здійснення формується інформація, яка на наступних етапах дослідження підлягає обробці і аналізу. Інформація статистичного спостереження повинна бути об'єктивною і якісною, а отже, забезпечуватись правильною науковою організацією її одержання, належним виконанням самого спостереження.

Завдання статистичного спостереження зумовлюється завданнями, які ставляться перед дослідженням певних процесів і явищ і випливають з потреб управління ними. Суть їх полягає в одержанні у найкоротший строк повної і вірогідної інформації про досліджувані факти. Тобто найважливішим завданням статистичного спостереження є вірогідне, об'єктивне відображення спостережуваних (досліджуваних) явищ і процесів суспільного життя. Завдання статистичного спостереження (як і мету) слід чітко формулювати відповідно до результатів дослідження та з урахуванням об'єкта спостереження.

Наукова організація статистичного спостереження зумовлює дотримання певних вимог щодо його здійснення. Назвемо їх.

1. Явища, які підлягають спостереженню, повинні мати певне народногосподарське значення, а також наукову чи практичну цінність.

2. Оскільки суспільні явища знаходяться у постійній зміні й розвитку та мають різний якісний стан, статистичне спостереження повинне забезпечувати збір масових даних. в яких відбивається вся сукупність фактів. Неповнота зведень про досліджувані процеси призведе до помилкових висновків з результатів аналізу.

3. Складний взаємозв'язок і взаємопереплетіння економічних явищ зумовлює орієнтацію статистичного спостереження на збирання не тільки інформації, яка безпосередньо характеризує досліджуваний об'єкт, а й такої, що сприяє зміні його стану. Отже, дані спостереження повинні бути повними. Під повнотою даних розуміють повноту просторового охоплення одиниць досліджуваної сукупності, істотних сторін явищ, а також повноту охоплення у часі.

4. Інформація, одержувана за результатами статистичного спостереження, повинна бути вірогідною. Тобто спостережувані дані підлягають ретельній і всебічній перевірці з боку їх якості. Особливість зазначеної вимоги полягає у тому, що у разі одержання недостовірної інформації, не можна усунути її дефекти в процесі подальшої обробки, що ускладнює прийняття науково обґрунтованих рішень. Зрозуміло, що статистична інформація вважається якісною, якщо вона правдива, вірогідна і точна.

5. Статистичне спостереження здійснюється на науковій основі по заздалегідь розробленій програмі, яка забезпечує науковий підхід до вирішення методологічних і організаційних питань.

6. Дані статистичного спостереження повинні бути, порівнювані. Лише в такому разі забезпечується їх узагальнення і зіставлення у просторі і часі.

У випадках, коли статистична інформація необхідна для здійснення управлінських функцій, до неї ставиться така вимога, як своєчасність. Зрозуміло, що статистичні дані, навіть якщо вони достатньо точні (чи вірогідні), але надходять несвоєчасно, не можуть бути використані для прийняття управлінських рішень.

Крім стислості запитань, одна з важливих вимог полягає у дотриманні їх послідовності, оскільки певні відповіді повинні контролювати одна одну. Наприклад, при проведенні перепису населення у формулярі не випадково стоїть запитання про вік раніше, ніж про освіту, заняття, джерела засобів існування. Відомості про вік контролюють правильність відповідей.

Наукова організація статистичного спостереження передбачає визначення об'єкта і одиниці спостереження, розробку і відпрацювання програми. Здійснюється статистичне спостереження відповідно до організаційного плану його проведення.

Об'єкт статистичного спостереження - це сукупність суспільних явищ і процесів, які підлягають статистичному спостереженню. Наприклад, при вивченні сільського господарства об'єктом спостереження є сукупність сільськогосподарських підприємств.

Виділення об'єкта спостереження - завдання, як правило, складне і відповідальне. Масові суспільні явища і процеси наділені багатьма властивостями, вони тісно пов'язані між собою. Тому виділення об'єкта дослідження повинне ґрунтуватися на наукових принципах його визначення. Останнє має давати підстави для відокремлення даного об'єкта від суміжних з ним об'єктів, які являють собою предмет самостійного дослідження. Визначення об'єкта статистичного спостереження повинне мати точні вказівки щодо його рис і властивостей.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Статистика» автора Опря А.Т. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • МОДУЛЬ 1

 • ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ

 • § 1.4. Метод статистики

 • ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
 • ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

 • МОДУЛЬ 2

 • ТЕМА 4. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

 • ТЕМА 5. АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ

 • § 5.4. Моменти статистичного розподілу

 • § 5.5. Характеристика асиметрії і ексцесу

 • ТЕМА 6. АНАЛІЗ ПОДІБНОСТІ РОЗПОДІЛІВ

 • МОДУЛЬ 3

 • ТЕМА 7. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ

 • § 7.2. Кореляційно-регресійний аналіз

 • МОДУЛЬ 4

 • ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ

 • ТЕМА 9. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА КОЛИВАНЬ

 • ТЕМА 10. ІНДЕКСНИЙ МЕТОД

 • МОДУЛЬ 5

 • ТЕМА 11. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

 • ТЕМА 12. ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИ

 • ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 • МОДУЛЬ І

 • МОДУЛЬ 2

 • МОДУЛЬ 3

 • МОДУЛЬ 4

 • МОДУЛЬ 5

 • НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ

 • ТЕМА 2. МЕТОДИ БАГАТОМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

 • Програмований контроль знань до науково-пізнавальних тем