Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права

Адміністративне право України


1. Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права


Адміністративне право - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі публічного адміністрування в сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку.

Адміністративне право є самостійною галуззю права, що характеризується високою мобільністю, комплексним характером. Адміністративне право посідає особливе місце в системі права та відрізняється від інших галузей права предметом і методом правового регулювання. Втім, останнім часом все частіше пропонується як критерій виокремлення галузей права розглядати правовий режим (див., наприклад, роботи О. Миколенка, Т. Мінки).

Якщо вести мову про предмет правового регулювання, слід зосередити увагу на тих суспільних відносинах, на врегулювання яких спрямовані норми відповідної галузі. Якщо раніше адміністративне право традиційно розглядалося як система норм, спрямована на врегулювання відносин у галузі державного управління, то сьогодні його роль і призначення істотно змінилися. Перехід від державоцентристських до людиноцентристських пріоритетів в адміністративно-правовому регулюванні зумовили зміну акцентів у спрямуванні адміністративно-правового регулювання, виділили у системі суб'єктів адміністративно-правових відносин на перший план громадянина з його правами, законними інтересами, свободами. Головне призначення держави в особі органів публічної адміністрації - забезпечити належний рівень реалізації громадянами своїх прав, свобод та законних інтересів у виконавчо-розпорядчій сфері відносин. Все це і обумовило істотну зміну предмета адміністративного права.

Предметом адміністративного права є суспільні відносини, що формуються:

- у процесі публічного адміністрування економічної, соціально-культурної та адміністративно-політичної галузей, а також під час реалізації повноважень органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та деякими іншими недержавними інституціями - делегованих органами виконавчої влади повноважень;

- у процесі діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо забезпечення реалізації та захисту в адміністративному порядку прав і свобод громадян, надання їм, а також юридичним особам різноманітних адміністративних (управлінських) послуг;

- у процесі внутрішньої організації та діяльності усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, установ та організацій, а також у зв'язку з публічною службою (державною службою або службою в органах місцевого самоврядування тощо);

- реалізації юрисдикції адміністративних судів і поновлення порушених прав громадян та інших суб'єктів адміністративного права;

- а також під час застосування заходів адміністративного примусу, в тому числі адміністративної відповідальності, щодо фізичних і юридичних осіб.

Адміністративне право юридично "обслуговує" найбільш наближену до людини виконавчу гілку влади, з якою кожна особа має постійні контакти, саме тому неприпустимим є недооцінювання сьогодні т.зв. "обслуговуючої", "сервісної", "процедурної" складової предмету адміністративного права. В сучасних умовах вже відсутнє домінування "управлінських" відносин у предметі адміністративного права. Ситуація поступово змінюється й спостерігається навпаки - домінування "публічно-сервісних", "обслуговуючих" відносин (адміністративні послуги, адміністративні процедури тощо).

Будь-яку галузь характеризує і своєрідний метод правового регулювання як сукупність способів, засобів, прийомів, що використовуються законодавцем для забезпечення регулюючої дії норм у галузі.

В адміністративному праві використовуються способи регулювання, що властиві імперативному та диспозитивному методам правового регулювання. Для адміністративного права притаманні такі методи правового регулювання:

- метод влади-підпорядкування (субординації) або метод прямого розпорядництва, коли одна сторона відносин є юридично владною, а інша - юридично підвладною (наприклад, відносини між податковою службою та платниками податків, між інспектором ДАІ та учасниками дорожнього руху);

- метод рекомендацій - рекомендації одного суб'єкта відносин, які набувають правової сили за умови прийняття їх іншим;

- метод узгодження (координації) - регулює відносини між суб'єктами, які не знаходяться у підпорядкуванні;

- метод рівності - означає, що суб'єкти, які знаходяться на одному рівні державного механізму, здійснюють у формі адміністративного договору спільні дії.

Суть методів адміністративного права полягає у:

- встановленні певного порядку дій - приписів щодо дій суб'єктів відносин за відповідних умов та способу вчинення таких дій, передбачених відповідною адміністративно-правовою нормою;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністративне право України» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права
 • 2. Історія розвитку адміністративного права

 • 3. Система адміністративного права

 • 4. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства

 • 5. Адміністративне право як галузь права, галузь правової науки та навчальна дисципліна

 • 6. Механізм адміністративно-правового регулювання

 • 7. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини

 • Розділ 2. Суб'єкти адміністративного права

 • 3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України

 • 4. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації

 • Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні

 • Розділ 4. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації

 • 2. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації. Адміністративний розсуд. адміністративно-правові режими

 • 3. Форми діяльності суб'єктів публічної адміністрації

 • 4. Методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації

 • 5. Поняття, види та зміст правових актів суб'єктів публічної адміністрації (правових актів адміністрування)

 • Розділ 5. Адміністративно-деліктне право

 • Тема 2. Адміністративна відповідальність

 • Тема 3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення (адміністративно-деліктне провадження)

 • Розділ 6. Адміністративно-процесуальне та адміністративно-процедурне право

 • 3. Суть та значення адміністративного судочинства (адміністративної юстиції)

 • МОДУЛЬ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Розділ 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

 • 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

 • 5. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості

 • 6. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

 • 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері інфраструктури

 • Розділ 8. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

 • Розділ 9. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері

 • Розділ 10. Адміністративне право зарубіжних країн

 • 3. Європейське адміністративне право: загальна характеристика

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи