Розділ «5. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості»

Адміністративне право України

Найважливішою сферою економіки з використанням матеріального виробництва є промисловість, до якої відносять промислово-виробничу діяльність підприємств і господарських організацій. Розвиток промисловості значною мірою визначає вектор економічного розвитку держави й, відповідно, розвитку соціально-культурної сфери і рівня життя громадян. Рівень розвитку промисловості держави - одна з найважливіших ознак її технічного прогресу та цивілізованості. Потреба у високорозвинених промислових галузях особливо актуалізується при інтеграції у європейську та світову економіку. Промисловість є базисом для ефективного входження України у світове співтовариство і зайняття в ньому місця, що відповідає рівню розвинутої держави.

Промисловість прийнято розділяти за галузевою належністю на: важку (виробництво засобів виробництва); легку (виробництво предметів споживання); видобувну; харчову; текстильну та інші види (залежно віл кінцевого продукту), які становлять підгалузі промисловості. У свою чергу підгалузі промисловості поділяють на ще дрібніші - так звані субгалузі промисловості, тому управління промисловістю будується за галузевим принципом з урахуванням міжгалузевих та територіальних зв'язків між підприємствами і організаціями та має на меті: координацію та подальший розвиток виробничих сил суспільства й держави; зростання ефективності праці; зниження собівартості продукції; підвищення її якості та конкурентоспроможності на ринку; захист і наповнення внутрішнього ринку вітчизняними товарами, послугами тощо.

Система органів публічного адміністрування промисловістю формується з "промислових" міністерств, державних комітетів, які регулюють діяльність промислових об'єктів, управлінь промисловості місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування й місцевих рад та їх виконавчих комітетів (з питань, делегованих їм державою), адміністрацій промислових об'єднань та промислових підприємств.

Визначення та закріплення концептуальних засад публічного адміністрування промисловості в Україні належить до компетенції Верховної Ради України, яка визначає державну політику, здійснює законодавче регулювання відносин, що виникають у цій галузі.

Метою державної промислової політики є реалізація стратегії випереджаючого розвитку та євроінтеграції, створення сучасного, інтегрованого у світове виробництво і здатного до саморозвитку промислового комплексу. Основними принципами державної промислової політики є: забезпечення національних інтересів; соціальна, екологічна спрямованість реформування промисловості; реалізація інноваційного типу розвитку промисловості; поєднання державного регулювання з ринковими механізмами саморегуляції; програмно-цільовий підхід до вирішення завдань промислової політики; євроінтеграція.

Поряд із промисловими підприємствами державної форми власності в нових економічних умовах подальшого розвитку набувають промислові підприємства недержавних форм власності: приватні, акціонерні, спільні, підприємства з іноземними інвестиціями тощо, публічне адміністрування яких має свої суттєві відмінності й зводиться переважно до впливу на них економічними заходами (податковою, митною, фінансовою політикою тощо) та контролю за їх діяльністю.

Загальне публічне адміністрування промисловості в Україні, здійснення визначеної Верховною Радою України державної політики в цьому напрямі покладені на Кабінет Міністрів України, який керує об'єктами державної власності, спрямовує і координує роботу окремих міністерств та інших органів виконавчої влади.

Центральне місце серед суб'єктів публічного адміністрування промисловістю належить Державному агентству України з управління державними корпоративними правами та майном (Агентство держмайна України), яке було утворено Президентом України відповідно до Указу "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" в результаті реорганізації Міністерства промислової політики України. Згідно з Положенням, затв. Указом Президента України від ІЗ квітня 2011 р. № 451/2011,

Агентство держмайна України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Основними завданнями Агентства держмайна України є реалізація державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави. Агентство держмайна України відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами, які належать до сфери його управління;

- приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності, які належать до сфери його управління;

- ініціює створення державних господарських об'єднань, державних холдингових компаній, розробляє проекти їх установчих документів;

- затверджує статути (положення) підприємств, установ та організацій, які належать до сфери його управління, державних господарських об'єднань, державних холдингових компаній та здійснює контроль за їх дотриманням;

- виступає від імені держави у випадках, визначених законодавством, співзасновником господарських товариств, які утворюються за участю держави;

- проводить корпоратизацію державних підприємств, які належать до сфери його управління, у випадках, визначених законодавством;

- вносить пропозиції та погоджує призначення і звільнення керівників державних господарських об'єднань, державних холдингових компаній у порядку, встановленому законодавством;

- призначає та звільняє керівників державних підприємств, представників держави в органах управління господарських товариств, уповноважених осіб з управління корпоративними правами держави, які належать до сфери його управління, та здійснює контроль за ефективністю їх роботи;

- у порядку, визначеному законодавством, здійснює контроль та аналіз результатів діяльності державних підприємств (у тому числі ефективності використання державного майна), господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, що належать до сфери його управління, та розробляє механізми підвищення ефективності їх роботи;

- бере участь у формуванні системи ресурсного забезпечення підприємств, що належать до сфери його управління;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністративне право України» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права

 • 2. Історія розвитку адміністративного права

 • 3. Система адміністративного права

 • 4. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства

 • 5. Адміністративне право як галузь права, галузь правової науки та навчальна дисципліна

 • 6. Механізм адміністративно-правового регулювання

 • 7. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини

 • Розділ 2. Суб'єкти адміністративного права

 • 3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України

 • 4. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації

 • Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні

 • Розділ 4. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації

 • 2. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації. Адміністративний розсуд. адміністративно-правові режими

 • 3. Форми діяльності суб'єктів публічної адміністрації

 • 4. Методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації

 • 5. Поняття, види та зміст правових актів суб'єктів публічної адміністрації (правових актів адміністрування)

 • Розділ 5. Адміністративно-деліктне право

 • Тема 2. Адміністративна відповідальність

 • Тема 3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення (адміністративно-деліктне провадження)

 • Розділ 6. Адміністративно-процесуальне та адміністративно-процедурне право

 • 3. Суть та значення адміністративного судочинства (адміністративної юстиції)

 • МОДУЛЬ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Розділ 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

 • 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

 • 5. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості
 • 6. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

 • 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері інфраструктури

 • Розділ 8. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

 • Розділ 9. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері

 • Розділ 10. Адміністративне право зарубіжних країн

 • 3. Європейське адміністративне право: загальна характеристика

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи