Розділ «3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України»

Адміністративне право України


Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України


Загальні засади адміністративно-правового статусу Кабінету Міністрів України встановлені Конституцією, Законом від 7 жовтня 2010 р. "Про Кабінет Міністрів України", Регламентом Кабінету Міністрів України, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, певним чином положеннями Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/ 2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" щодо взаємовідносин із центральними органами виконавчої влади тощо. Зокрема, ст. 113 Конституції визначає місце Кабінету Міністрів України в системі органів публічного адміністрування, по-перше, через визнання його вищим органом у системі органів виконавчої влади, тобто таким, що спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у місті державних адміністрацій; по-друге, через встановлення відповідальності перед Президентом України, підконтрольності і підзвітності Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією.

Чинне законодавство наділяє Кабінет Міністрів України З основними функціями адміністрування - спрямування, координації та контролю. Зокрема, Кабінет Міністрів України:

- забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

- вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

- забезпечує проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

- розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку, охорони довкілля, а також розробляє, затверджує і виконує інші державні цільові програми;

- забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює адміністрування об'єктів державної власності відповідно до закону;

- здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

- спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України - колегіальний орган загальної компетенції. Це означає, що Кабінет Міністрів шляхом колективного (колегіального) постановлення рішень здійснює загальне керівництво і координацію діяльності органів галузевої та функціональної компетенції як в системі органів виконавчої влади, так і за її межами, спрямовує та контролює їх діяльність. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Прем'єр-міністр України призначається на посаду Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України.

Інші члени Кабінету Міністрів України призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов, а акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень.

Акти Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України та підписуються Прем'єр-міністром України. Постанови Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в бюлетені "Офіційний вісник України", газеті "Урядовий кур'єр", акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

Акти Кабінету Міністрів України можуть бути скасовані Президентом України, а також можуть бути оскаржені до суду в порядку та у випадках, установлених законом.

Для забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади створюється постійно діючий орган - Секретаріат Кабінету Міністрів України. Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.

Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує підготовку та проведення засідань Кабінету Міністрів України та діяльність Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України. Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів законів, проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністративне право України» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 • Розділ 1. Адміністративне право як галузь національного права

 • 2. Історія розвитку адміністративного права

 • 3. Система адміністративного права

 • 4. Джерела адміністративного права. Систематизація адміністративного законодавства

 • 5. Адміністративне право як галузь права, галузь правової науки та навчальна дисципліна

 • 6. Механізм адміністративно-правового регулювання

 • 7. Норми адміністративного права. Адміністративно-правові відносини

 • Розділ 2. Суб'єкти адміністративного права

 • 3. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України
 • 4. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації

 • Розділ 3. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні

 • Розділ 4. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації

 • 2. Діяльність суб'єктів публічної адміністрації. Адміністративний розсуд. адміністративно-правові режими

 • 3. Форми діяльності суб'єктів публічної адміністрації

 • 4. Методи діяльності суб'єктів публічної адміністрації

 • 5. Поняття, види та зміст правових актів суб'єктів публічної адміністрації (правових актів адміністрування)

 • Розділ 5. Адміністративно-деліктне право

 • Тема 2. Адміністративна відповідальність

 • Тема 3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення (адміністративно-деліктне провадження)

 • Розділ 6. Адміністративно-процесуальне та адміністративно-процедурне право

 • 3. Суть та значення адміністративного судочинства (адміністративної юстиції)

 • МОДУЛЬ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

 • Розділ 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

 • 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

 • 5. Адміністративно-правове регулювання у сфері промисловості

 • 6. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів

 • 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері інфраструктури

 • Розділ 8. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері

 • Розділ 9. Публічне адміністрування у соціально-культурній сфері

 • Розділ 10. Адміністративне право зарубіжних країн

 • 3. Європейське адміністративне право: загальна характеристика

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи