Розділ «ПРИМІТКИ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

(Іван Огієнко. Історія української літературної мови)

Текст цієї книги приведено у відповідність із сучасним правописом при одночасному збереженні лексичних, морфологічних та фонетичних особливостей мови автора. Беззастережно виправлялися друкарські помилки. У випадках різночитання, різнобою лексичних форм перевага надавалася літературній нормі.

Уникнуто цілого ряду правописних анахронізмів. Водночас у багатьох випадках збережено традиції репресованого правопису 20-х років. Зокрема, закінчення -и в іменниках жіночого роду родового, давального й місцевого відмінків однини: радости, сучасности, народности; буква -я в іменниках називного відмінка однини: матеріял, ініціятива, патріярх тощо.

Узгоджуючи із сучасними нормами пунктуацію книги, упорядник, однак, прагнув зберегти основний характер авторського синтаксису. Такий підхід застосовано й при підготовці до друку присторінкового бібліографічного апарату, що подається автором.

Враховуючи ту обставину, що цією книгою користуватимуться студенти, вчителі, учні загальноосвітніх шкіл, упорядник прагнув максимально розширити коло осіб та понять, внесених до приміток. Особлива увага приділялася персоналіям, творчість яких або зовсім не вивчається в школі, або на догоду ідеологічним постулатам подавалася донедавна тенденційно, викривлено. Інформація щодо деяких зарубіжних учених, державних, політичних діячів, зокрема російських, подається в контексті їхнього ставлення до ідеї окремішності й самобутності українського народу. Вміщується також узагальнена характеристика ряду періодичних видань, книг, громадсько-політичних українознавчих інституцій, інформація про які з причин далеко не наукового характеру не потрапила до енциклопедичних чи довідкових видань, котрі виходили в Україні за тоталітарного режиму.

Уперше на основі архівних даних, що донедавна були закриті навіть для науковців, детально коментується цілий ряд заборонницьких антиукраїнських актів поліційно-репресивного режиму Російської імперії — гласних і таємних циркулярів, указів, розпоряджень, спрямованих на заборону української мови, знищення українських книжок, волі українського друку в цілому.

ВСТУП

 1 ... року 1988 Україна врочисто відсвяткує й офіційне тисячоліття життя своєї літературної мови — на жаль, сподівання великого українського вченого, висловлене ним іще в сорокових роках XX ст., коли писалася ця книга, виявилися марними. Протягом останніх десятиліть українські радянські вчені змушені були послуговуватися спущеною "згори" ідеологічно заангажованою "теорією" виникнення української мови, за якою її початки можна було розглядати лише з XIV століття.

 2 ... продовженням цього видання буде моя праця "На сторожі слова: всеукраїнська літературна мова" — зреалізувати цей задум через різноманітні житейські обставини Іванові Огієнку не вдалося. Задум такої книги, на жаль, залишився на чернетках в особистому архіві вченого.

ЧАСТИНА ПЕРША

Українська мова

 1 Шахматов Олексій (1864-1920) — російський філолог, академік Петербурзької АН (з 1897). Прихильно ставився до української мови. У 1905 р. разом з іншими передовими російськими вченими виступив за скасування заборон українського друкованого слова. Автор "Короткого нарису історії української мови", що виданий у перекладі з російської мови В. Дем’янчука в Києві 1924 р. у книзі: О. Шахматов, А. Кримський "Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської старо-українщини XI-XVIII вв.". Книга перевидавалася заходами Олекси Горбача 1988 р. у видавництві Українського Вільного Університету (Мюнхен).

 2 Грушевський M. C. (1866-1934) — визначний український історик, організатор української науки. Перший президент незалежної Української держави. І. Огієнко познайомився з ним іще під час навчання в Київському університеті, згодом їхня творча співпраця продовжилася в "Записках українського наукового товариства в Києві".

 3 Смаль-Стоцький С. (1859-1939, за ін. даними 1858-1938) — мовознавець і педагог, визначний громадсько-політичний і культурний діяч Буковини. Навчався в Чернівецькому і Віденському університетах. 1885-1918 рр. — професор Чернівецького університету, а з 1921 — Українського вільного університету в Празі. Багато літ був співредактором газети "Буковина".

 4 Початковий літопис — складова частина літописання, що почалося в Києві приблизно 1039 р. Цей літопис ліг в основу "Повісті минулих літ", укладеної Печерським ченцем Нестором бл. 1110 р.

 5 Володимир І Великий (?-1015) — великий князь київський, один із найбільших державних діячів княжої України. Усвідомивши значення християнізації, в 989—990 рр. охрестив Київ і за тим усю Русь.

 6 Хозарська держава — ранньофеодальне державне утворення хозарів (хозарський каганат). Виникла в середині VII ст. в степах між Каспійським та Азовським морями. Проти хозарів вели боротьбу київські князі Олег, Ігор. Розпалася після розгрому київським князем Святославом (965).

 7 Рюриковичі — давньоруська князівська династія. Походила від київського князя Ігоря, який, за літописною легендою, був сином Рюрика. З цієї династії походили українські князі Острозькі (XIV — поч. XVII ст.).

 8 Мономах Володимир (1053-1125) — київський великий князь, один із найвидатніших державних діячів українського середньовіччя. Автор талановитого публіцистичного твору "Поучення дітям". В історії Київської Русі він замикає добу відносної єдності держави.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ» автора Огієнко І.І. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПРИМІТКИ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ без назви (1)

 • ЗМІСТ:

 • Микола Тимошик. Переднє слово

 • ВСТУП

 • Частина перша УКРАЇНСЬКА МОВА

 • I. ПОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • 1. ПРАІНДОЕВРОПЕЙСЬКА ДОБА

 • 2. ТЕОРІЇ ПОСТАННЯ МОВ

 • 3. ПОДІЛ МОВ НА ГРУПИ

 • 4. ПРАСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА

 • 5. ПОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • 6. УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ Й УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

 • 7. УКРАЇНСЬКІ ПЛЕМЕНА

 • 8. ТЕРИТОРІЯ РОЗСЕЛЕННЯ

 • 9. ПОСТАННЯ МОВ БІЛОРУСЬКОЇ Й РОСІЙСЬКОЇ

 • 10. СПІЛЬНОЇ "РУСЬКОЇ" МОВИ НІКОЛИ НЕ БУЛО

 • 11. ВІДМІННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й РАСИ

 • 12. ПОЛІТИКА В ОБОРОНІ "ІСКОННОГО ЄДІНСТВА РУССКІХ НАРЄЧІЙ"

 • 13. НЕОБҐРУНТОВАНІСТЬ ТЕОРІЙ УЧЕНИХ РОСІЙСЬКОЇ ШКОЛИ

 • 14. УКРАЇНСЬКА МОВА, А НЕ НАРІЧЧЯ

 • II. НАШІ НАЗВИ: РУСЬ — УКРАЇНА — МАЛОРОСІЯ

 • III. МОВА НАРОДНА Й ЛІТЕРАТУРНА

 • 1. НАРОДНА МОВА ЯК ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРНОЇ

 • 2. РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НЕ МОЖНА ҐРУНТУВАТИ ТІЛЬКИ НА МОВІ СЕЛЯНСЬКІЙ

 • 3. НАРОДНА МОВА В СВОЇЙ ЦІЛОСТІ — ЦЕ ОСНОВА МОВИ ЛІТЕРАТУРНОЇ

 • 4. НАРОДНА МОВА В СВОЇЙ ЦІЛОСТІ — ЦЕ НЕ СЕЛЯНСЬКИЙ ПРИМІТИВ

 • 5. ВПЛИВ ГОВІРОК НА МОВУ ЛІТЕРАТУРНУ

 • 6. ВПЛИВ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ НА НАРОДНУ

 • Частина друга РОЗВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • IV. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. КНЯЖА ДОБА IX-XIV ВІКІВ

 • V. ЛИТОВСЬКА ДОБА XIV-XVI ВІКІВ

 • VI. ПОЛЬСЬКА ДОБА 1569-1654 РОКІВ

 • VII. МОСКОВСЬКА ДОБА 1654-1798 РОКІВ

 • VIII. ВИНАРОДОВЛЕННЯ УКРАЇНИ В XVIII ВІЦІ

 • IX. ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

 • X. ШЕВЧЕНКО ЯК ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XI. КУЛІШ ЯК ІДЕОЛОГ І ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XII. СКОРПІОНИ НА УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

 • XIII. КАМЕНЯРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XIV. РОЗВІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТИ Й ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ГАЛИЧИНІ

 • 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАНЕПАД ГАЛИЧИНИ

 • 2. ПОЛОНІЗАЦІЯ ГАЛИЧИНИ

 • 3. МУР МІЖ УКРАЇНОЮ Й ГАЛИЧИНОЮ

 • 4. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛИЧИНИ

 • 5. ЦЕНЗУРНІ СКОРПІОНИ НА РІДНЕ СЛОВО

 • 6. МОСКВОФІЛЬСТВО В ГАЛИЧИНІ

 • 7. ВПЛИВ УКРАЇНИ НА ГАЛИЧИНУ

 • 8. РОЛЬ ІВАНА ФРАНКА В РОЗВОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • 9. КАМЕНЯРІ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ГАЛИЧИНІ, БУКОВИНІ Й ЗАКАРПАТТІ

 • XV. ЧУДО НАД ЧУДАМИ: УКРАЇНСЬКА МОВА СТАЛА МОВОЮ ДЕРЖАВНОЮ Й СОБОРНОЮ!

 • XVI. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ПІД СОВЄТАМИ

 • 1. ДОБА РУСИФІКАЦІЇ

 • 2. ДОБА УКРАЇНІЗАЦІЇ

 • 3. ДОБА КОМУНІЗАЦІЇ

 • XVII. ГОЛОВНІ ОЗНАКИ СОБОРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • Частина третя СТАН УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • XVIII. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ

 • 1. ДОІСТОРИЧНЕ "РУСЬКЕ" ПИСЬМО

 • 2. ДАВНІЙ БОЛГАРСЬКИЙ ПРАВОПИС

 • 3. ЄВФИМІЇВ ПРАВОПИС XIV ВІКУ

 • 4. ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКІ ОЗНАКИ В ПРАВОПИСУ XV-XVIІ ВІКІВ

 • 5. ПРАВОПИС М. СМОТРИЦЬКОГО 1619 РОКУ

 • 6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГРАЖДАНКИ 1708 РОКУ

 • 7. ПРАВОПИС ЗА І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 • 8. ПРАВОПИС О. ПАВЛОВСЬКОГО 1818 РОКУ

 • 9. ПРАВОПИС М. МАКСИМОВИЧА 1827 РОКУ

 • 10. ПРАВОПИС "РУСАЛКИ ДНІСТРОВОЇ" 1837 РОКУ

 • 11. КУЛІШІВКА 1856 РОКУ

 • 12. ПРАВОПИС КИЇВСЬКИЙ 1873 РОКУ

 • 13. ЗАБОРОНА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 1876 РОКУ

 • 14. ДРАГОМАНІВКА 1877 РОКУ

 • 15. ПРАВОПИСНА БОРОТЬБА В ГАЛИЧИНІ

 • 16. ЖЕЛЕХІВКА 1886 РОКУ

 • 17. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФОНЕТИЧНОГО ПРАВОПИСУ В ГАЛИЧИНІ 1893 РОКУ

 • 18. ГРІНЧЕНКІВКА, КИЇВСЬКИЙ ПРАВОПИС 1908 РОКУ

 • 19. ПРАВОПИСНА СИСТЕМА ПРОФ. ІВ. ОПЄНКА 1918-1919 РОКІВ

 • 20. АКАДЕМІЧНИЙ ПРАВОПИС 1920-1921 РОКІВ

 • 21. АКАДЕМІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 1928 РОКУ

 • 22. НОВИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ПРАВОПИС 1945 РОКУ

 • 23. ПРАВОПИС НА ЕМІГРАЦІЇ

 • XIX. УКРАЇНСЬКЕ СЛОВНИЦТВО

 • XX. ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ В КИЄВІ

 • 1. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ

 • XXI. ІСТОРИЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • XXII. СЛОВНИЧОК ПРАВНИЧОЇ МОВИ

 • XXIII. ЯК НАВЧАТИСЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

 • 1. ГРАМАТИКА

 • 2. ПРАВОПИС

 • 3. СЛОВНИКИ

 • 4. ЛІТЕРАТУРНА МОВА

 • 5. ЧИТАННЯ

 • 6. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 • 7. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ

 • 8. БІБЛІОГРАФІЯ

 • XXV. ПРАЦЯ "РІДНОЇ МОВИ"

 • XXV. ПІСЛЯМОВА

 • ПРИМІТКИ