Розділ «2.6. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства»

Інвестування

Об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства може проводитися за розробленими методиками експрес-аналізу або поглибленого аналізу, які базуються на використанні абсолютних і відносних показників. Такі методики дають змогу виявляти проблемні напрямки діяльності підприємства і досліджувати причини, які їх зумовили, але не дають змоги зробити обґрунтовані висновки про його фінансовий стан в цілому, інвестиційну привабливість та потенційні можливості. Це питання вирішується за допомогою визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства.

Для оцінки інвестиційної привабливості підприємства можуть бути використані різні фінансово-економічні показники функціонування підприємства протягом певного періоду.

Визначення інвестиційної привабливості слід розглядати не тільки як інтегральний фінансово-економічний показник, а й як систему кількісних показників оцінки господарського, фінансового, технічного потенціалів підприємства, що дозволяє оцінити позицію конкретного підприємства відповідної галузі та регіону. Кінцевий результат щодо інвестиційної привабливості підприємства дає змогу замовникам більш об'єктивно оцінити стан і можливості певного підприємства України.

Оцінка інвестиційної привабливості повинна здійснюватися у два етапи:

— перший етап: розрахунок інтегрального показника за кожним підприємством окремо на підставі фінансової та бухгалтерської звітності;

— другий етап: визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємства шляхом корегування інтегрального показника, розрахованого на першому етапі з урахуванням привабливості на мезоекономічному рівні, впливу результатів фінансово-господарської діяльності та ризиків діяльності підприємства.

На першому етапі для визначення показника привабливості конкретного підприємства використовується метод розрахунку інтегрального показника. Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції. Для розв'язання цих завдань і забезпечення об'єктивної оцінки інвестиційної привабливості підприємств використовується така послідовність визначення інтегрального показника (рис. 2.8).

Аналіз діючих методик проведення фінансового аналізу з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерської та фінансової звітності дозволяють сформувати п'ять груп показників (загалом 45 показників), які використовуються для визначення інтегрального показника (табл. 2.5). Формули розрахунку показників наведено у дод. А.

Послідовність розрахунку інтегрального показника

Рис. 2.8. Послідовність розрахунку інтегрального показника

Таблиця 2.5. Показники визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства

Група показниківНазва показників
12
Перша група. Оцінка майнового стану1.1. Темпи зростання оборотних активів. 1.2. Коефіцієнт придатності необоротних активів. 1.3. Коефіцієнт придатності основних засобів. 1.4. Коефіцієнт зносу основних засобів
Друга група. Оцінка ліквідності2.1. Маневреність власних оборотних коштів. 2.2. Коефіцієнт покриття. 2.3. Коефіцієнт швидкої ліквідності. 2.4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 2.5. Частка оборотних коштів в активах. 2.6. Частка виробничих запасів у поточних активах

Закінчення табл. 2.5

12
Третя група. Оцінка фінансової стійкості3.1. Коефіцієнт фінансової автономії. 3.2. Коефіцієнт залучення власних коштів (фінансової залежності). 3.3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу. 3.4. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу. 3.5. Коефіцієнт покриття довгострокових вкладень. 3.6. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів. 3.7. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. 3.8. Коефіцієнт структури залученого капіталу. 3.9. Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел
Четверта група. Оцінка ділової активності4.1. Балансовий прибуток. 4.2. Фондовіддача. 4.3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. 4.4. Період оборотності дебіторської заборгованості. 4.5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. 4.6. Період оборотності кредиторської заборгованості. 4.7. Коефіцієнт оборотності запасів. 4.8. Період оборотності запасів. 4.9. Коефіцієнт оборотності активів. 4.10. Тривалість фінансового циклу. 4.11. Тривалість операційного циклу. 4.12. Коефіцієнт покриття дебіторської заборгованості. 4.13. Оборотність власного капіталу. 4.14. Оборотність основного капіталу. 4.15. Коефіцієнт стійкості економічного зростання
П'ята група. Оцінка рентабельності5.1. Обсяг чистого прибутку. 5.2. Рентабельність продукції. 5.3. Рентабельність активів. 5.4. Рентабельність власного капіталу. 5.5. Рентабельність основного капіталу. 5.6. Операційна рентабельність реалізованої продукції. 5.7. Чиста рентабельність реалізованої продукції. 5.8. Валова рентабельність продажу

Розглянемо детальніше кожну групу показників. Перша група (оцінка майнового становища) дозволяє з'ясувати джерела формування майна й оцінити, як воно використовується. Показники ліквідності і платоспроможності (друга група) характеризують можливість підприємства своєчасно та повною мірою провести розрахунки за своїми зобов'язаннями. Показники фінансової стійкості (третя група) дають можливість визначити фінансовий запас міцності підприємства, тобто стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Ділова активність підприємства (четверта група) виявляється у динаміці його розвитку, досягненні обраних цілей, розширенні ринків збуту. Показники рентабельності (п'ята група) характеризують економічну ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства.

Розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства здійснюється у такій послідовності:

— уведення вихідних даних підприємства. Дані вносяться в електронні таблиці, виконані у вигляді форм бухгалтерської та фінансової звітності: форми № 1 за ДКУД (Баланс підприємства) та форми № 2 за ДКУД (Звіт про фінансові результати);

— розрахунок показників за групами;

— розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості.

Розраховані на другому етапі показники використовуються для визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості з урахуванням їх значимості за формулою

де xij — значення і-го показника;

dі — рівень значимості і-го показника;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестування» автора В.М.Гриньова на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.6. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ВСТУП

 • Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • Розділ 2. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 2.3. Інвестиційний ринок та його основні складові

 • 2.4. Оцінка інвестиційного ринку

 • 2.5. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства

 • 2.6. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства
 • Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • 3.2. Фінансовий ринок та його розвиток в Україні

 • 3.3. Класифікація та характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів

 • 3.4. Управління портфелем цінних паперів

 • Розділ 4. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 6. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

 • Розділ 7. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 7.2. Методи оцінки інвестиційних проектів

 • 7.3. Показники ефективності інвестиційного проекту за моделлю простих та складних процентів

 • Розділ 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

 • 8.3. Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту

 • Розділ 9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 • Розділ 10. МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи