Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестування


1.1. Розвиток інвестиційних теорій1.2. Економічна сутність інвестицій


Термін "інвестиції" (від лат. invest — "вкладати") — нині це вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення.

У табл. 1.1 наведені визначення поняття "інвестиції" за різними авторами.

Таблиця 1.1. Визначення поняття "інвестиції"

АвторВизначення поняття інвестицій
12
Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. — К.: МАУП, 1999.— 191с.Вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. — М., 1993.— 362 с.Заощадження та інвестиції повинні бути однаковими тому, що кожне з них дорівнює перевищенню доходу над споживанням
Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 144 с.Інвестиції передбачають заощадження, але не всі заощадження стають інвестиціями, а тільки ті, які прямо чи непрямо використовуються для розширення виробництва, маючи на меті отримання доходу в майбутньому
Экономическая энциклопедия. Политическая экономия / Гл. ред. A.M. Румянцев. — М., 1972. — 745 с.Інвестиції — довгострокове вкладення капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі народного господарства.
Долан Э.Дж., Линей Д. Рынок: макроэкономическая модель. — СПб., 1992. —369 с.Інвестиції на макрорівні — це збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, що здійснюється людьми
Политическая экономия: Словарь / Под. ред. О.М. Ожерельева и др. — М.: Политиздат, 1990. — 467 с.Поняття "інвестицій" по суті ототожнювались з категорією "капіталовкладення". Під капіталовкладенням розуміли затрати на відтворення основних фондів, їх зростання та вдосконалення
Финансово-экономический словарь / Под ред. М.Г. Назарова. — М.: Финстатинформ, 1995. — 224 с.Інвестиції — вкладення в основний та оборотний капітал з метою отримання доходу. Інвестиції в матеріальні активи — вкладення у рухоме та нерухоме майно (землю, будівлі, обладнання та ін.). Інвестиції у фінансові активи — вкладення в цінні папери, банківські рахунки та інші фінансові інструменти

Закінчення табл. 1.1

12
Макконелл K.В., Брю C.Л. Экономикс. — М., 1992. - 1115с.Інвестиції — витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів
Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. — М.: БЕК, 1996. — 365 с; Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998.— 144 с.— Інвестиції, що визначаються через платежі; — інвестиції, що визначаються через майно; — комбінаторне поняття інвестицій; — диспозиційне поняття інвестицій

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницького та іншого видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект. До таких цінностей належать: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно; майнові права, пов'язані з авторським правом, досвідом та іншими видами інтелектуальних цінностей; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідного для організації того чи іншого виду виробництва, але незапатентованого (ноу-хау); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, устаткуванням, а також інші майнові права; інші цінності.

Це визначення, з нашого погляду, має певні недоліки, оскільки є межа між інвестиціями та заощадженнями; у ньому відсутні по суті довгострокові вкладення та класифікація цих вкладень. Проаналізуємо поняття інвестицій, що визначено в цьому Законі. Перелічені гроші, акції, майно, інтелектуальні цінності та ін. перетворюються в інвестиції лише тоді, коли їх вклали в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності. Якщо власники акцій та інших цінних паперів внесли або гроші, або інтелектуальні цінності, або інше майно, то вони вже — інвестори. Акції та інші цінні папери є вже по суті здійсненими інвестиціями.

Визначення пов'язує інвестиції з метою отримання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. Справді, у багатьох випадках ця мета є головною. Однак інвестори можуть мати і, здебільшого, мають у реальності й інші як економічні, так і зовнішньоекономічні цілі.

На нашу думку, зводити цілі інвестування лише до отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту неправильно, тому що віддача від інвестування може бути пов'язана водночас з обома цими наслідками (наприклад, утримання будинку для людей з фізичними вадами, який може одночасно приносити дохід і мати соціальний ефект).

У сучасній економічній літературі, що присвячена фінансовим аспектам функціонування економіки, інвестиції є однією з категорій, що найчастіше розглядаються як на мікро-, так і на макрорівні. Дослідження цієї важливої економічної категорії дало змогу сформулювати визначення інвестицій на двох рівнях (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Визначення інвестицій на макро- та мікрорівнях

АвторВизначення поняття "інвестиції"
Макрорівень
Долан Э.Дж., Линей Д. Рынок: макроэкономическая модель. — СПб., 1992. — 369 с.Це збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, які здійснюються людьми
Мікрорівень
Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. — М., 1992. — 1115с.Це витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів
Липсиц И.З., Коссов В.В. Инвестиционный Проект: методы подготовки и анализа. — М.: БЕК, 1996. — 365 с;Це потік оплат і виплат (витрати), що починаються з виплат (витрат)
Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 480 с.Це додаткові вкладання до вже наявних коштів, тобто це вкладення, що спрямовані на розширення бізнесу або створення умов для підвищення ефективності його функціонування
Блех Ю., Гете У. Инвестиционные расчеты: Модели и методы оценки инвестиционных проектов: Пер. с англ. — Калининград: Янтарный сказ, 2000. — 414 с.Це процес інвестування, що передбачає пов'язання фінансових коштів і свободи розпорядження ними підприємством. Інвестування — відкрита система, і реалізація інвестицій впливає на функціонування інших елементів системи
Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998. —144 с.Це цілеспрямований вклад на визначений термін капіталу в усіх його формах у різноманітні об'єкти (інструменти) для досягнення індивідуальних цілей інвесторів

Різниця в трактуванні поняття "інвестиції" на мікрорівні визначається як цілями і завданнями дослідження окремих авторів, так і багатоаспектністю істотних ознак цієї економічної категорії.

На нашу думку, поняття "інвестиції" на макро- та мікрорівнях має певну відмінність у зв'язку з насамперед функцією, яку вони виконують (інвестування) на цих рівнях.

Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна сказати, що інвестиції — це багатоаспектні вкладення капіталу, що можуть реалізуватися у різних формах і характеризуватися різними особливостями.

Узагальнення поглядів щодо визначення поняття "інвестиції" на макро- та мікрорівнях дали змогу виділити такі ознаки інвестицій, що є найбільш суттєвими:

1) інвестування — відкрита система;

2) інвестиції потенційно мають здатність приносити прибуток або соціальний ефект;

3) інвестування — це процес перетворення частини накопиченого капіталу в альтернативні види активів суб'єкта господарювання;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестування» автора В.М.Гриньова на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • ВСТУП

 • Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ
 • Розділ 2. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 2.3. Інвестиційний ринок та його основні складові

 • 2.4. Оцінка інвестиційного ринку

 • 2.5. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства

 • 2.6. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства

 • Розділ 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • 3.2. Фінансовий ринок та його розвиток в Україні

 • 3.3. Класифікація та характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів

 • 3.4. Управління портфелем цінних паперів

 • Розділ 4. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

 • Розділ 5. ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 6. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

 • Розділ 7. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ

 • 7.2. Методи оцінки інвестиційних проектів

 • 7.3. Показники ефективності інвестиційного проекту за моделлю простих та складних процентів

 • Розділ 8. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

 • 8.3. Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту

 • Розділ 9. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

 • Розділ 10. МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Розділ 11. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Розділ 12. ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи