Розділ «1.6. Ергономічне організування функціонального простору в школі»

Основи педагогічної ергономіки

Середовище, в якому відбуваються освітні особистісні процеси взаємодії учителів та учнів на основі використання новітніх інформаційних технологій, називають функціональним простором сучасної школи. Цей простір має забезпечувати не тільки розвиток творчого потенціалу школяра, а й збереження та зміцнення його фізичного та психічного здоров'я. Така ідея вже утвердилася в педагогічній теорії, проте на практиці вона досі належно не реалізована. Значною мірою це пояснюється тим, що не визначені психолого-педагогічна структура освітнього простору школи, його постійні та змінні складові, відсутні уявлення про організування управління цією складною системою.


Навчальне середовище як ергономічний факторЕргономічне забезпечення інформаційно-предметного середовища навчального кабінету початкової школи


Ергономіка розглядає систему "людина - машина - середовище" як сукупність таких компонентів: людина-оператор (група операторів); машини (технічні засоби, знаряддя праці); середовище (зовнішні умови праці). Педагогічна ергономіка в освітній системі теж виокремлює подібні складові: учитель (учителі); учень (учні); засоби навчання (технічні засоби навчання, лабораторне обладнання, діючі моделі та ін.); навчальне середовище (класи). Деякі дослідники вирізняють в освітній системі такий компонент як інформаційно-предметне середовище.

Інформаційно-предметне середовище - раціонально організований навчальний простір, який дає змогу учителеві ефективно навчати, а учневі - продуктивно засвоювати знання, уміння, навички.

Таке середовище формують взаємопов'язані інформаційна та предметна частини. Інформаційне середовище - це сукупність способів використання людських знань. Вони дають змогу зберігати, упорядковувати, накопичувати, передавати та відтворювати науково-навчальну, виховну та методичну інформацію. Предметне середовище - це сукупність матеріальних засобів, за допомогою яких здійснюється навчальний процес, тобто приміщення, оснащене різноманітними видами навчального обладнання і пристосоване до діяльності учителя та учнів.

Інформаційно-предметне середовище сучасної школи має бути гнучким, щоб можна було перебудувати навчальний процес відповідно до вимог часу. Крім того, воно обов'язково має містити основи для побудови школи майбутнього. Інформаційно-предметне середовище навчального закладу повинно стати середовищем партнерства, співробітництва між учителем та учнем, а також сприяти вибору різноманітних форм занять, комфортних режимів праці й відпочинку, збереженню та зміцненню фізичного і морального здоров'я суб'єктів освітнього процесу.

Педагогічна ергономіка виокремлює такі елементи інформаційно-предметного середовища шкільного кабінету:

- правила поведінки у навчальному просторі, що забезпечують особисту і суспільну безпеку;

- засоби навчання (підручники, навчальні посібники, наочні засоби, дидактичні матеріали), а також способи їх зберігання та розміщення (спеціалізовані меблі);

- навчальне обладнання (технічні засоби навчання, лабораторне обладнання, меблі);

- постійні та змінні експозиції навчального кабінету.

Існує комплекс ергономічних вимог до змісту інформаційно-предметного середовища шкільного навчального кабінету: педагогічні, психологічні, організаційні, інформаційні, вимоги відповідності специфіці навчального предмета, віковим та індивідуальним особливостям; естетичні. До них належать правила та вказівки, які мають максимально забезпечити реалізацію мети навчально-виховного процесу - формування знань, умінь та навичок, розвиток особистості з урахуванням антропометричних, фізіологічних, психологічних особливостей школярів.

Кожен елемент інформаційно-предметного середовища має бути не лише джерелом інформації, а й інструментом, що сприяє формуванню загальноосвітніх знань, умінь, навичок, розвитку особистості учня, є основою його самовдосконалення. Крім того, засоби навчання повинні активізувати увагу учнів, викликати зацікавленість, захоплення, впливати на них емоційно. Отже, педагогічні вимоги займають чільне місце у системі вимог до інформаційно-предметного середовища навчального простору.

Група вимог стосується забезпечення психологічно комфортних відносин між учасниками освітнього процесу, достатніх інформаційних, зорових і слухових зв'язків у взаємодії учнів із навчальним середовищем.

Джерелом комфорту в навчальній діяльності є рівень відносин та взаєморозуміння між учасниками освітнього процесу. Спілкування між учителем та учнями має ґрунтуватися на гуманних і високоморальних принципах співпраці, співтворчості та співпідпорядкування. Тільки за таких умов можна виховати людину, здатну мислити глобально, приймати виважені рішення, втілювати їх у життя і нести моральну відповідальність за їх наслідки.

Організаційні вимоги забезпечують належний порядок роботи в інформаційно-предметному навчальному середовищі. Вони охоплюють внутрішні правила поведінки і ґрунтуються на особливостях організації навчальної діяльності. Кожен засіб навчання повинен мати чітко визначене місце, відповідне функціональне призначення, бути легкодоступним у будь-який момент уроку, забезпеченим методичними вказівками щодо застосування.

Різноманітність джерел інформації викликає у молодших школярів труднощі в орієнтуванні. Зміст інформації, що несе визначений елемент інформаційно-предметного середовища, має зосереджувати увагу учнів, займати провідне місце у навчальній діяльності, запобігати відволіканню на інші дидактичні засоби. Для цього з інформаційного поля учнів забирають зайву інформацію, оскільки засоби, які не несуть дидактичного навантаження у визначений час, не повинні перебувати в полі зору школярів.

Інформаційно-предметне середовище має відповідати специфіці навчального предмета (природничо-наукового чи гуманітарного циклу). Враховують не лише особливості навчальної дисципліни, а й психологічну позицію школярів щодо неї. Наприклад, доречним є таке оформлення інформаційно-предметного середовища в кабінетах гуманітарного циклу, що сприяє спокою та впевненості у собі. Вивчення точних дисциплін потребує зосередженості уваги, тому дизайн кабінетів роблять конкретним, виразним і чітким. Відповідно оформляють навчальні приміщення, призначені для занять із кількох суміжних або різнорідних навчальних дисциплін.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Основи педагогічної ергономіки» автора Карапузова Н.Д. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.6. Ергономічне організування функціонального простору в школі“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • 1. Педагогічна ергономіка як галузь педагогіки

 • 1.2. Теоретико-методологічні основи педагогічної ергономіки

 • 1.3. Інформаційний вплив на учня у процесі навчання

 • 1.4. Основні інформаційні канали організму учня

 • 1.5. Нейрофізіологічні механізми навчальної діяльності

 • 1.6. Ергономічне організування функціонального простору в школі
 • 2. Ергономічний підхід в організуванні навчального процесу

 • 2.2. Забезпечення сприятливих ергономіко-педагогічних умов праці учнів

 • Методичні умови праці

 • Естетичне наповнення праці

 • Вплив рослин на навчальне середовище

 • 2.3. Кольорове оформлення шкільних інтер'єрів

 • Загальні принципи кольорового оформлення навчального середовища

 • 2.4. Дидактичні засоби створення комфортного навчального середовища

 • 2.5. Ергономічні основи організування робочого місця школяра

 • Ергономічні особливості організації робочого місця школяра

 • Використання конторок у навчальному процесі

 • 2.6. Ергономічний аспект організування роботи учнів за комп'ютером

 • Світлотехнічна специфіка роботи за комп'ютером

 • Вимоги до режиму праці дітей за комп'ютером

 • Ергономічний аспект комп'ютерної гри для дітей