Розділ 8. Управління впливом на навколишнє середовище. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

Ви є тут

Екологія

Вивчивши дану тему, Ви повинні знати:

o Мета та принципи управління навколишнім середовищем;

o Проведення первинного екологічного аналізу;

o Розробка екологічної політики підприємства;

o Планування екологічної діяльності, екологічні аудит та моніторинг;

o Структура моделі системи управління навколишнім середовищем;

o Аналіз та удосконаленнчя системи управління навколишнім середовищем.


8.1. Передумови впровадження міжнародних стандартів ISO серії 14000 на системи управління навколишнім середовищем в Україні8.2. Мета та принципи управління навколишнім середовищем


Основною метою створення і впровадження системи управління навколишнім середовищем на підприємствах є встановлення, регламентація та нагляд за дотриманням вимог щодо екологічних характеристик виконуваних видів діяльності, продукції та послуг.

Така система повинна підтримуватись чинним законодавством, державними стандартами, нормативами та нормами щодо вмісту шкідливих речовин-забруднювачів і екологічних показників якості продукції та послуг.

Одним з базових принципів управління навколишнім середовищем є визначення та задоволення потреб зацікавлених сторін, на які організація впливає своєю основною діяльністю та чинить екологічний вплив. Це можуть бути споживачі, жителі населеного пункту, в якому розміщена організація, місцеві органи влади. Система управління навколишнім середовищем є інтегрованою частиною загальної системи управління організацією. Вона повинна бути тісно пов'язана з іншими системами, зокрема з системою управління якістю, системою управління фінансовими показниками, тощо.

Основним принципом функціонування системи управління навколишнім середовищем, згідно з міжнародним стандартом серії ISO є принцип постійного вдосконалення. Це передбачає сама структура моделі системи управління навколишнім середовищем (рис. 8.1):

o організація повинна визначити свою екологічну політику;

o для її реалізації розробляються екологічні цілі, завдання та програми;

o організація забезпечує їх впровадження та функціонування;

o досягнуті результати контролюються та коригуються (при необхідності);

o за підсумками контролю проводиться аналіз з боку керівництва, під час якого приймається рішення про перегляд політики та визначення шляхів подальшого вдосконалення.

Загальна схема системи управління навколишнім середовищем

Рис. 8.1.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Екологія» автора Л.І.Юрченко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 8. Управління впливом на навколишнє середовище. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Екологія як наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання дисципліни

 • Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України

 • 2.2. Екологічні проблеми України

 • 2.3. Вплив екологічних проблем навколишнього середовища на здоров'я людини

 • Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

 • 3.4. Дані моніторингу забруднення навколишнього середовища в Україні

 • Розділ 4. Екологізація економіки

 • 4.3. Економічна та соціальна ефективність здійснення природозахисних заходів

 • Розділ 5. Еколого-економічні аспекти та проблеми використання природних ресурсів

 • Розділ 6. Екологічна експертиза та проблеми її організації

 • Види екологічної експертизи

 • Строки проведення екологічної експертизи

 • Законодавство України в області екологічної експертизи

 • 6.2. Основні методологічні підходи в процедурі проведення екологічної експертизи

 • Інформаційні і психологічні обмеження в екологічній експертизі

 • Показники ефективності (економічні складові) в екологічній експертизі

 • Складові ризику

 • Висновки екологічної експертизи

 • 6.3. Правовий статус експерта екологічної експертизи

 • 6.4. Розвиток та вдосконалення екологічної експертизи, міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи

 • Розділ 7. Екологічний аудит

 • 7.3. Процедура проведення екологічного аудиту

 • 7.4. Правові основи екологічного аудиту

 • 7.5. Екологічний аудит як інструмент підвищення інвестиційної привабливості підприємства

 • Розділ 8. Управління впливом на навколишнє середовище. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Розділ 9. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

 • 9.3. Міжнародне екологічне законодавство

 • Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат

 • Транскордонне перенесення забруднюючих речовин

 • Базельська конвенція

 • Обмеження на транскордонні перевезення небезпечних і інших відходів

 • 9.4. Екологічна комунікація в виробництві, реалізації і споживанні продуктів харчування та товарів широкого вжитку

 • 9.5. Нові форми міжнародного екологічного співробітництва

 • Література