Розділ «4.10. Послуги. Мале підприємництво»

Регіональна економіка

Послуги — це діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні особисті чи колективні потреби замовників. Вона є результатом різнорідної діяльності, що здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій). Специфіка послуг як продукції полягає в тому, що послуги не накопичуються, не транспортуються, не існують окремо від виробників. Вони споживаються в момент їх надання.

До функції сфери послуг відноситься обслуговування людей з метою задоволення конкретних їх потреб та забезпечення належного життєвого рівня. Сфера послуг виконує також важливу соціальну функцію забезпечуючи раціональне використання поза робочого, вільного часу працівників для підвищення освітньо-культурного рівня людей, що має важливе значення для усіх верств населення, особливо для молоді.

Протягом останніх п'ятнадцяти років буди здійснені принципові організаційно-адміністративні заходи щодо роботи підприємств послуг. До початку процесу приватизації послуги населенню надавалися державними та комунальними підприємствами, існував галузевий принцип управління цими підприємствами, надмірна концентрація послуг. На території кожної області України послуги населенню надавали територіально-виробничі підрозділи (побутові комбінати, будинки побуту тощо), в яких концентрувалася робота різних ательє, майстерень, приймальних пунктів тощо. Будинки побуту існували в містах та сільській місцевості. Житлово-комунальні послуги надавалися комбінатами комунальних підприємств, комбінатами благоустрою, виробничими управліннями комунального і житлово-комунального господарства. Вони об'єднували роботу дрібних підприємств.

Починаючи з 1992 р. були ліквідовані територіально-виробничі об'єднання, управління, комбінати та інші підприємства сфери послуг. Почали організовуватися нові підприємства, які працюють на комерційних принципах, мають статус юридичної особи. Такі підприємства здійснюють ремонт і пошиття взуття; ремонт і пошиття швейних, хутряних, шкіряних виробів, головних уборів та виробів текстильної галантереї; ремонт, пошиття і в'язання трикотажних виробів; ремонт і виготовлення меблів; ремонт і технічне обслуговування радіоелектронної апаратури, побутових машин і приладів; ремонт і будівництва житла та інших будівель. Були створені хімчистки, пральні, лазні, перукарні, пункти запису аудіо- та відеокасет, контори для обміну житла тощо. Розширилися можливості для працевлаштування, для заняття індивідуальною трудовою діяльністю людей, що були звільнені із державних підприємств в результаті їх приватизації.

Для оцінки роботи підприємств, що надають послуги, використовують такі показники: обсяг вироблених послуг та обсяг реалізованих послуг.

Показник "обсяг вироблених послуг" являє собою вартісну оцінку фактично вироблених підприємством усіх послуг, тобто послуг вироблених та переданих споживачам, а також послуг вироблених та призначених для внутрішнього споживання підприємством. Показник обчислюється в цінах виробництва (без ПДВ).

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) — показник, що відображає отриманий доход підприємства від реалізації послуг. Сума доходу відображається у відповідних документах, які оформляються при розрахунках із споживачами.

Діяльність підприємств в сфері послуг на території окремих регіонів характеризується даними, наведеними в табл. 4.19.

Таблиця 4.19

Діяльність підприємств в сфері послуг за регіонами в 2004 р.

РегіониОбсяг реалізованих послугОбсяг послуг реалізованих населеннюОбсяг реалізованих послуг на одну особу
млн грн.% до значення показника по країнімлн грн.Мастка послуг у загальному обсязі, %грн.% до значення показника по країні
Поліський60739,2259742,821648,2
Подільський38295,8145838,120245,1
Степовий1664725,1419925,233374,3
Карпатський64059,7193130,128162,7
Донбаський989414,9320332,432071,4
Крим40616,1156938,6683152,5
м. Київ1939229,2578029,82179486,4
Усього по Україні663011002125832,0448100

Наведені в табл. 4.19 дані свідчать про наявність значних розбіжностей в обсягах реалізації послуг на території окремих регіонів. Найбільші обсяги послуг реалізовано в м. Києві — 29,2% загального обсягу реалізації по країні, також в Степовому регіоні — відповідно 25,1 %. В інших регіонах обсяг реалізованих послуг значно менший, становить на рівні 6-15% загального значення цього показника по країні.

Більш наглядне уявлення про стан реалізованих послуг можна отримати використовуючи показник "обсяг реалізованих послуг на одну особу". За цим показником найбільший обсяг реалізації здійснюється в м. Києві — в 4,9 рази більше порівняно із середнім значенням показника по країні, а також в Криму — відповідно в 1,5 рази більше. На території інших регіонів обсяг реалізації послуг на одну особу значно менший порівняно із середнім значенням показника по країні. Особливо незначними є обсяги реалізації в Подільському регіоні — 45,1 % до значення показника по країні, в Поліському регіоні — відповідно 48,2%. Серед областей, де обсяг реалізації послуг на одну особу не перевищує 200 грн. за рік є такі: Житомирська, Чернігівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Івано-Франківська, Луганська.

Реалізація послуг для населення оцінюється відповідним показником. Обсяг послуг, реалізованих населенню в середньому складає 32% загального обсягу послуг. Приблизно на такому рівні здійснюється реалізація послуг населенню на територіях усіх регіонів за виключенням Поліського, де питома вага послуг, що реалізується населенню складає 42,8% загального обсягу послуг.

Можливості в Україні для значного покращення діяльності у сфері надання різноманітних послуг підприємствам та фізичним особам пов'язують із розвитком малого підприємництва, враховуючи, що ця сфера діяльності має стати одним із важливих факторів внутрішньо регіональної та макроекономічної стабілізації країни.

Відповідно до "Господарського Кодексу України" (2003 р.) до малих належать підприємства, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Мале підприємництво являє собою важливу складову частину регіональної економічної діяльності, без якої неможливий розвиток виробничої сфери. Мале підприємництво з'явилося з моменту існування України як самостійної держави і стало інтенсивно розвиватися незважаючи на наявність складних соціально-політичних умов. За чотири роки (з 2000 р. по 2004 р.) кількість малих підприємств в Україні збільшилося на 30%. З особливою інтенсивністю утворюються малі підприємства в м. Києві — за вказаний період їх кількість збільшилась на 55,9%, в Криму — на 49,1 % відповідно.

В регіональному розрізі розвиток малого підприємництва здійснюється нерівномірно, що визначається впливом економіко-географічних факторів. Найбільший приріст кількості малих підприємств відмічено в Поліському регіоні — на 32,7%, в Подільському регіоні — на 30%. Меншими темпами збільшується кількість малих підприємств в Донбаському регіоні (табл. 4.20).

Таблиця 4.20

Кількість малих підприємств за регіонами

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Регіональна економіка» автора Зінь Е.А. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.10. Послуги. Мале підприємництво“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • ЧАСТИНА ПЕРША. СУТНІСТЬ ТА СТАН РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Розділ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ "РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА"

 • 1.4. Сутність державної регіональної політики

 • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

 • Розділ 2. НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

 • Розділ 3. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА

 • 3.4. Лісові ресурси: стан та використання

 • 3.5. Загальнодержавні підходи до охорони природних ресурсів

 • 3.6. Охорона земельних ресурсів

 • 3.7. Охорона водних ресурсів

 • 3.8. Охорона лісових ресурсів

 • 3.9. Охорона атмосферного повітря

 • 3.10. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

 • 3.11. Формування та збереження екологічно чистих територій та територій населених пунктів

 • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

 • Розділ 4. ВИРОБНИЧА СФЕРА

 • 4.5. Гірничо-металургійний комплекс

 • 4.6. Машинобудування, хімічна та деревообробна галузі економіки

 • 4.7. Стан та розвиток агропромислового комплексу

 • 4.8. Стан та розвиток транспорту та зв'язку

 • 4.9. Інноваційна та інвестиційна діяльність

 • 4.10. Послуги. Мале підприємництво
 • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

 • Розділ 5.СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 • 5.3. Охорона здоров'я

 • 5.4. Соціальний захист та соціальне забезпечення людей

 • 5.5. Культура і мистецтво

 • 5.6. Туризм

 • 5.7. Готельне господарство

 • 5.8. Житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування

 • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

 • Розділ 6. СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

 • Розділ 7. МАЛІ МІСТА ЯК ОБ'ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • ЧАСТИНА ДРУГА. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

 • Розділ 8. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕПОНІ

 • 8.4. Повноваження виконавчих органів влади

 • 8.5. Підготовка кадрів для органів регіонального управління

 • 8.6. Основні напрями вдосконалення системи регіонального управління

 • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

 • Розділ 9. ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ – ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • 9.2. Теоретичні основи планування розвитку регіональних соціально-економічних процесів

 • 9.3. Характеристика програм соціально-економічного розвитку регіону

 • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

 • Розділ 10. ФІНАНСОВА ОСНОВА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 • Список літератури

 • Стислий термінологічний словник

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи