Розділ «1.3. Місце міліції громадської безпеки серед суб'єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності»

Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки

Серед органів, які наділені повноваженнями щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, значне місце посідає міліція громадської безпеки. ДГБ є структурним підрозділом центрального апарату МВС України та провідним підрозділом у структурі МВС України з питань охорони громадського порядку та громадської безпеки, виявлення, фіксації та розслідування адміністративних правопорушень.

Про це свідчать показники адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки. Аналіз адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС у 2010 р. свідчить, що цим органом було винесено 6 млн 521 тис. постанов про накладення адміністративних стягнень, що становить 69 % від всіх постанов, які були винесені іншими органами адміністративної юрисдикції. Серед них про накладення: попередження 806 тис. 316 постанов (82 %); штрафу -5 млн 437 тис. 859 постанов (66 %).

Аналізу адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС приділяли увагу багато авторів. Особливо слід виділити праці О. П. Клюшниченка, О. П. Шергіна, М. Я. Маслєннікова, Д. П. Калаянова, І. П. Голосніченко, А. Т. Комзюка, С. М. Гусарова та ін. У них детально визначаються сутність адміністративної юрисдикції, її ознаки та особливості, співвідношення з іншими видами юрисдикції, а також специфіка здійснення посадовими особами міліції.

Завдання адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС, у тому числі й міліції громадської безпеки, у цілому відповідають завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення; останні в концентрованому вигляді закріплено в ст. 245 КУпАП, відповідно до якої такими завданнями є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

Органи внутрішніх справ є спеціалізованою державною структурою, призначеною для безпосереднього здійснення державного управління в галузі внутрішніх справ. У свою чергу, міліція громадської безпеки - структурна складова органів внутрішніх справ, адміністративна діяльність якої спрямована на реалізацію державної політики і здійснення практичних заходів щодо охорони громадського порядку та громадської безпеки, захист прав, свобод, законних інтересів і забезпечення безпеки громадян, запобігання правопорушенням та їх припинення; проведення загальної та індивідуальної профілактичної роботи серед громадян, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, охорони затриманих і взятих під варту осіб; здійснення ліцензування певних видів господарської діяльності, забезпечення дозвільної системи, державного охоронного нагляду.

У ст. 1 Закону України "Про міліцію" дається визначення міліції України як державного озброєного органу виконавчої влади. Тому міліція, зважаючи на специфіку свого призначення, застосовує заходи впливу в більш широкому обсязі, ніж інші суб'єкти державного управління. Ця діяльність має державно-владний характер, вона здійснюється від імені держави відповідно до завдань, передбачених Законом України "Про міліцію", Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 383/2011 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України" і виданими на їх виконання наказами, статутами, положеннями, інструкціями МВС України. Адміністративно-юрисдикційні повноваження працівників міліції регулюються КУпАП, спеціальними законами України (наприклад, Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції")4, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України. Основоположні засади адміністративно-юрисдикційних повноважень міліції громадської безпеки визначені також у Положенні про Департамент громадської безпеки МВС України, а процесуальний порядок реалізації даних повноважень визначений в Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженій наказом МВС України від 4 жовтня 2013 р. № 9502.

Державно-владний характер діяльності правоохоронних органів виявляється у тому, що вони є частиною державного механізму, володіють компетенцією щодо розгляду різних юридичних справ. Ніякі інші організації не можуть і не повинні діяти від імені держави і мати державно-владні повноваження щодо фізичних і юридичних осіб.

Слід зазначити, що широта суспільних відносин, які перебувають під охороною міліції громадської безпеки, обумовила значно більший, порівняно з іншими галузевими органами, обсяг їх юрисдикційних повноважень. Відповідно до чинного законодавства (ст. 222 КУпАП) міліції громадської безпеки надано право розглядати і вирішувати справи про досить широке коло адміністративних правопорушень. До їх числа віднесено справи про:

а) правопорушення, що посягають на здоров'я населення (ч. 1 ст. 44 КУпАП України);

б) правопорушення у сільському господарстві (ч. 2 ст. 106і КУпАП);

в) правопорушення на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв'язку (частини 1,2,3 і 4 ст. 109, статті ПО, 111, ч. З ст. 114, ч. 1 ст. 115, ст. 1162, ч. 2 ст. 117, частини 1, 2 ст. 119, статті 122 124і-128і, частини 1,2 ст. 129, ст. 133, ч. 2 ст. 135, ст. 136 (за винятком порушень на автотранспорті), статті 137,139,140 КУпАП);

г) правопорушення в галузі торгівлі і фінансів (статті 161, 1644 КУпАП);

д) правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (статті 173, 176, 177, частини 1,2 ст. 178 КУпАП);

е) правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (статті 192,194,195, 197-201,203,204,205,206 КУпАП).

Хоча міліція громадської безпеки вирішує значну кількість справ про адміністративні проступки, усе ж важливою особливістю її адміністративно-юрисдикційної діяльності є те, що домінуючим напрямом цієї діяльності є забезпечення громадського порядку і громадської безпеки. Адміністративно-правова їх охорона здійснюється й іншими державними органами, але міліція громадської безпеки виконує цю діяльність спеціально, функціонально.

Міліція громадської безпеки, разом з іншими суб'єктами державного управління, створюється і функціонує як апарат, підпорядкований органам державної влади. Вона складається з різних підрозділів, які мають відповідні функції і повноваження. У своїй сукупності ці особливості дають право визначати міліцію громадської безпеки як різновид суб'єктів управління. При виконанні своїх функцій міліція вступає в управлінські та інші стосунки (внутрішні та зовнішні) з різними державними органами, громадськими об'єднаннями та окремими громадянами. Ці стосунки можуть бути відносинами влади - підлеглості, співробітництва, координації та узгодження.

Специфіка адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки полягає в тому, що юрисдикційними повноваженнями наділено відносно широке коло її посадових осіб (О. П. Клюшниченко говорить про їх "множинність" або "плюралізм"). Так, відповідно до ч. 2 ст. 222 КУпАП України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення від імені органів внутрішніх справ (міліції) вправі:

- начальники органів внутрішніх справ і їх заступники;

- начальники чи заступники начальників відділів (управлінь) внутрішніх справ;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.3. Місце міліції громадської безпеки серед суб'єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ 1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки

 • 1.3. Місце міліції громадської безпеки серед суб'єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності
 • Розділ 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення звернень громадян

 • Розділ 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо застосування заходів дисциплінарної відповідальності

 • Розділ 4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення

 • 4.4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

 • Розділ 5. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

 • Розділ 6. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • 6.4. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • 6.5. Засоби забезпечення провадження у справах про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • 6.6. Діловодство у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • Розділ 7. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління

 • Розділ 8. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи

 • Використана література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи