Розділ «Вступ»

Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки

Глибинні перетворення, які здійснюються в Україні на шляху становлення правової держави, стосуються всіх ланок суспільства і потребують удосконалення діяльності всіх органів державної влади, у тому числі органів внутрішніх справ. У зв'язку з набуттям Україною незалежності, прийняті ям Конституції України, Закону України від 20 грудня 1990 р. "Про міліцію" в органах внутрішніх справ України відбулися певні зміни. У складі Міністерства внутрішніх справ України наказом від 20 листопада 1997 р., утворено Головне управління адміністративної служби міліції, а з 20 липня 2002 р. - Департамент адміністративної служби міліції. Згодом цей Департамент був перетворений у Департамент міліції громадської безпеки, який разом із Державною автомобільною інспекцією МВС України увійшов до складу блоку міліції громадської безпеки (згідно з Додатком 2 "Структура органів внутрішніх справ і внутрішніх військ МВС України" до наказу МВС України 25 лютого 2004 р. № 190). У травні 2012 р. зазначений Департамент реорганізовано у Департамент громадської безпеки. Наразі Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України та провідним підрозділом у структурі МВС України з питань охорони громадського порядку та громадської безпеки. ДГБ координує та контролює діяльність: управління Державної автомобільної інспекції; управління Державної служби охорони. ДГБ здійснює контроль за організацією роботи та діяльністю підрозділів патрульної служби, міліції особливого призначення "Беркут", спеціальних установ, підрозділів конвойної служби міліції, спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон", дільничних інспекторів міліції, дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду. Систематично надає зазначеним підрозділам організаційно-методичну і практичну допомогу та здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва МВС України і органів державної влади про стан вирішення питань, що належать до компетенції ДГБ (згідно з наказом МВС України від 31 травня 2012 р. № 492 "Про затвердження Положення про Департамент громадської безпеки МВС України").

Працівники міліції громадської безпеки, як і органи внутрішніх справ у цілому, виконує широке коло завдань щодо забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, попередження й припинення правопорушень, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Переважна більшість зазначених завдань реалізується в процесі здійснення працівниками міліції громадської безпеки адміністративної діяльності, тобто під час застосування її співробітниками норм адміністративного законодавства. Визначним та перспективним напрямом діяльності міліції громадської безпеки, що потребує вдосконалення, є адміністративно-юрисдикційна діяльність.

Так, відповідно до Положення про Департамент громадської безпеки МВС України працівники міліції громадської безпеки наділені правом складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення на громадян, які вчинили правопорушення відповідно до норм КУпАП. Указані адміністративно-юрисдикційні повноваження працівників міліції громадської безпеки закріплені на законодавчому рівні в ст. 222 КУпАП.

Однак, ураховуючи той обсяг завдань, які на сьогоднішній день перед працівниками міліції громадської безпеки ставить суспільство, існує необхідність перегляду їх адміністративно-юрисдикційних повноважень. Зокрема, з урахуванням підвищення рівня довіри населення до працівників міліції громадської безпеки, удосконалення їх професійної підготовки та підвищення рівня юридичної грамотності доцільним є розширення їх повноважень щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення. Потребують перегляду повноваження працівників міліції громадської безпеки щодо здійснення адміністративного затримання осіб, направлення їх для медичного огляду на стан сп'яніння, огляду та вилучення речей у даних осіб. Існує необхідність удосконалення процесуального оформлення адміністративно-юрисдикційних дій, що здійснюють працівники міліції громадської безпеки.

Реформування органів внутрішніх справ загалом і міліції громадської безпеки зокрема передбачає, з одного боку, вирішення проблем адаптації до нових умов їх організаційних структур, а з іншого - закріплення відповідних перетворень, нових завдань, функцій нормами чинного законодавства, у тому числі адміністративно-процесуального. У зв'язку з цим виникає потреба в розробці теоретичних питань адміністративно-юрисдикційної діяльності працівників міліції громадської безпеки та удосконаленні їх практичної діяльності щодо викриття фактів вчинення адміністративних правопорушень та здійснення провадження в справах про них.

Отже, глибоке дослідження адміністративно-юрисдикційної діяльності працівників міліції громадської безпеки, а також розробка пропозицій щодо її удосконалення набувають особливого змісту й актуальності.

У юридичній літературі питанням удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності працівників міліції громадської безпеки приділялось мало уваги. Більшість уваги в роботах таких науковців, як В. Б. Авер'янов, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук, С. М. Гусаров, Є. В. Додін, А. Т. Комзюк, В. К. Коллаков, М. І. Панов, В. Ю. Шильник, X. П. Ярмакі та багато інших було присвячено висвітленню проблем адміністративної юрисдикції в цілому та адміністративно-юрисдикційній діяльності міліції зокрема. Частково проблеми адміністративно-юрисдикційної діяльності працівників міліції громадської безпеки були досліджені в роботах М. О. Тучака, В. В. Чернія, О. В. Негодченка, В. К. Шкарун. В. О. Шамрая. В цілому адміністративно-юрисдикційна діяльність працівників міліції громадської безпеки до цього часу не знайшла свого достатнього наукового висвітлення на монографічному рівні.

Отже, у підготовленому навчальному посібнику ми пропонуємо читачам розглянути сутність та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки; проаналізувати практику застосування чинного адміністративного законодавства щодо здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення працівниками міліції громадської безпеки; визначити основні напрями вдосконалення законодавства, що регулює порядок здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки та практики його застосування.

Виконання зазначених завдань, на наш погляд, буде сприяти не тільки отриманню більш ґрунтовних знань про особливості діяльності міліції громадської безпеки, а й дозволить подивитися на зазначену службу через призму служіння інтересам фізичних та юридичних осіб, сприяння досягненню останніми гарантованих Конституцією України прав та законних інтересів.

У зв'язку з цим у вищих навчальних закладах МВС України викладається навчальна дисципліна "Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки". Це система знань про врегульовану нормами адміністративно-деліктного права сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі діяльності органів внутрішніх справ щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні і дисциплінарні правопорушення та розгляду скарг громадян.

Ця дисципліна належить до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, що визначаються за вибором навчального закладу.

Предметом дисципліни є врегульована нормами адміністративно-деліктного права сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі діяльності органів внутрішніх справ щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні та дисциплінарні правопорушення і розгляду скарг громадян.

Дисципліна "Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки" вивчається після дисциплін "Адміністративне право", "Адміністративна відповідальність", "Тактика спеціальної підготовки (Модуль 1 та Модуль 2)", "Адміністративна діяльність ОВС" та одночасно з дисциплінами "Організація служби дільничних інспекторів міліції + модуль. Зв'язок з громадськістю".

Дисципліна ґрунтується на положеннях Конституції України, законах України та підзаконних нормативно-правових актах, що містять норми права, якими регулюються суспільні відносини у сфері охорони громадського порядку, громадської безпеки, прав і свобод громадян. Окрему увагу приділено галузевим нормативно-правовим актам МВС України, позитивному досвіду адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС, тенденціям реформування процесуального порядку притягнення до адміністративної відповідальності.

"Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки" як навчальна дисципліна складається з двох частин, які поділені на два модулі.

У першій частині розкриваються поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки в Україні; адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення скарг громадян; адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про дисциплінарні правопорушення; адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення; особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки щодо застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

У другій частині висвітлюються процесуальний порядок діяльності посадових осіб міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про підвідомчі їм адміністративні правопорушення; особливості застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Формування знань, умінь та навичок забезпечується поєднанням навчального лекційного матеріалу з виконанням індивідуальних завдань та завдань для самостійної підготовки.

Контрольні заходи щодо визначення якості вивчення навчальної дисципліни "Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки" містять підсумковий модульний контроль.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Вступ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції громадської безпеки

 • 1.3. Місце міліції громадської безпеки серед суб'єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності

 • Розділ 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення звернень громадян

 • Розділ 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо застосування заходів дисциплінарної відповідальності

 • Розділ 4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції громадської безпеки щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення

 • 4.4. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

 • Розділ 5. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

 • Розділ 6. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • 6.4. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • 6.5. Засоби забезпечення провадження у справах про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • 6.6. Діловодство у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

 • Розділ 7. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління

 • Розділ 8. Особливості діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи

 • Використана література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи