Розділ «Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

Митні інформаційні технології


Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРОБЛЕМИ І РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ1.1. Інформація і дані


Будь-яка діяльність людини базується на інформації. У контексті автоматизованої обробки інформації та інформаційних систем термін "інформація" має надзвичайно важливе значення і від правильної його інтерпретації залежить ефективність людино-машинних систем. У загальному розумінні інформація (від лат. informatio — роз'яснення) — це незвичайний ресурс, споживання якого не зменшує його кількості та якості. Вартість виробництва разом з витратами на збирання, зберігання, пошук і обробку інформації значна, тому величезну перевагу має колективне використання інформації. Отже, однією з головних цілей розробки інформаційних систем є полегшення колективного використання інформації.

Інформація невіддільна від процесу інформування користувачів, тому відомості стають інформативними, тобто перетворюються на інформацію, лише у разі їх новизни й достовірності, коли вони зменшують невизначеність з того чи іншого питання. На шляху від джерела до користувача інформація зазнає перетворень, в яких змістові аспекти повідомлень відходять на другий план. Інформація — це не будь-які відомості, вона несе щось нове, що зменшує наявну невизначеність. Інформація стає повідомленням, виражається певною мовою у вигляді знаків і може бути записана на матеріальному носії (повідомлення є формою передачі інформації). Інформація передається в канали суспільної комунікації.

Інформація — це відомості про навколишній світ (об'єкти, явища, події, процеси тощо), які зменшують міру наявної невизначеності, неповноти знань, відчужені від їх творця та які стали повідомленнями (вираженими певною мовою у вигляді знаків, у тому числі й записаними на матеріальному носії). їх можна відтворювати шляхом передачі людьми усним, письмовим або іншими способами (за допомогою умовних сигналів, технічних та обчислювальних засобів та ін.).

Обов'язкові атрибути інформації: наявність носія, джерела і приймача, а також каналів зв'язку між ними (рис. 1,1).

Атрибути інформації

Рис. 1.1. Атрибути інформації

Процес насичення виробництва й усіх сфер життя і діяльності людини інформацією називається інформатизацією.

Наука, що вивчає властивості інформації, питання її збирання, зберігання, пошуку, опрацювання, перетворення, поширення і використання у різних сферах діяльності людини, називається інформатикою.

Говорячи про інформацію, мають на увазі її властивості, а саме:

1) інформація достовірна, якщо вона відображає істинний стан справ, не містить перекручень;

2) інформація повна, якщо її достатньо для розуміння і прийняття рішень;

3) інформація чітка й зрозуміла, якщо вона виражена мовою, якою спілкуються ті, для кого вона призначена;

4) цінність, якість інформації — це міра розширення, розвитку тезауруса (систематизованого словника понять із зазначенням смислових зв'язків між ними, тобто сукупності відомостей, які має у своєму розпорядженні користувач або система) сприймаючою стороною під час приймання та інтерпретації повідомлення, міра зниження стану невизначеності економічного суб'єкта, міра просування до мети;

5) адекватність інформації — це певний рівень відповідності, що створюється за допомогою отриманої інформації, образу реального об'єкта, процесу, явища та ін.

Таким чином, інформація має бути достовірною, переконливою, повною, точною, корисною, новою, оперативною та актуальною.

Дані — це інформація, подана у формалізованому вигляді, прийнятому для опрацювання автоматичними засобами за можливої участі людини (вхідні, вихідні дані, база даних тощо).

Виходячи з наведених визначень, співвідношення понять "інформація" і "дані" можна відобразити такою схемою (рис. 1.2):

Співвідношення інформації та даних

Рис. 1.2. Співвідношення інформації та даних

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Митні інформаційні технології» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • Частина 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
 • Розділ 2. ТИПОВА СТРУКТУРА І СКЛАД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 • Частина 2. ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • Частина 3. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МИТНІЙ СПРАВІ

 • Розділ 7. ЕЛЕКТРОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • 7.2. Міжнародні стандарти систем обробки повідомлень (електронної пошти).

 • 7.3. Інтегрована система Lotus Domino та Notes

 • Розділ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

 • 8.4. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису

 • 8.5. Технічне забезпечення режиму електронного цифрового підпису. Поняття електронного цифрового підпису

 • Частина 4. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 • 9.2. Автоматизована система аналізу та управління ризиками

 • Розділ 10. ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ ЄАІС ДМСУ

 • 10.2. Програмно-інформаційний комплекс "Аналітична та статистична обробка інформації про порушення суб'єктами ЗЕД чинного законодавства"

 • 10.3. Програмно-інформаційний комплекс "Реєстр дозволів на право відкриття складів тимчасового зберігання"

 • 10.4. Програмно-інформаційний комплекс "Контроль за переміщенням вантажів при транзиті"

 • 10.5. Програмно-інформаційний комплекс "Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України"

 • 10.6. Власні розробки митних органів

 • Розділ 11. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ У МИТНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

 • Розділ 12.ЗАХИСТ МИТНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • Розділ 13. КОМЕРЦІЙНІ ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

 • 13.3. Програмне забезпечення QD Professional

 • 13.4. Програмне забезпечення Diamond Bridge

 • Розділ 14. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МИТНИЦІ - ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄАІС ДМСУ

 • 14.8. Етапи впровадження Концепції "Електронна митниця"

 • 14.9. Очікувані результати реалізації Концепції

 • 14.10. Шлях інформаційних технологій від e-Customs до i-Customs

 • ЛІТЕРАТУРА

 • ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

 • Предметний покажчик

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи