Розділ «Список рекомендованих джерел та літератури»

Використання сучасних інформаційних технологій

1. Антонов В. M. Вимоги до створення електронного підручника (на основі досвіду викладання історії) / В.М. Антонов, Л. О. Думан // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2004 . — N6. — С. 27-30.

2. Антонова Т.С. Мультимедийный учебник истории информатизации процесса обучения / Т.С. Антонова, А.Л. Харитонов // Преподавание истории в школе.-2000.-№3. — С.51-61

3. Аствацатуров Г.О. Педагогический дизайн мультимедийного урока [Електронний ресурс] / Г.О. Аствацатуров. — Режим доступу: vio.fio.ru/vio_45/cd_site/Articles/art_1_2.

4. Барладін О. Історичний атлас у комп'ютерному класі / О. Барла-дін, Л.Даценко, Д. Ісаєв // Історія в школах України. — 2005. — N1. — С. 21-22

5. Баханов К. О. Організація особистісно-орієнтованого навчання: Порадник молодого вчителя. Посібник. / КО. Баханов. — X.: Вид. група "Основа", 2008. — 159с.

6. Баханов КО. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: [монографія] / К. О. Баханов. — Донецьк: ТОВ Юго-Восток, Лтд, 2005. — 384 с.

7. Баханов КО. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: Дидактичний словник-довідник / КО. Баханов.- Запоріжжя: Просвіта, 2002. — 108с.

8. Бахматюк Я. ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу на уроках історії \ Історія України. — 2011. — №37. — С.3-16

9. Беляков Е. В. Подготовка и использование презентаций в учебном процессе [Електронний ресурс] / Е. В. Беляков. — Режим доступу : belyk5.narod.ra/Tresent.htm.

10. Берлинер Э.М. Microsoft Office 2003. / Э.М. Берлинер, И.Б.Глазырина, Б.Э. Глазырин. — М: ООО "Бином-Пресс", 2007. — 576 с.

11. Беспалов П. В. Компьютерная компетентность в контексте личностно- ориентированного обучения / П.В. Беспалов // Педагогика. — 2003. — № 4. — С.45-50

12. Бовкун О. В. Використання засобів ІКТ для підвищення ефективності уроку історії [Електронний ресурс] / О.В. Бовкун. — Режим доступу: klasnaocinka.com.ua/ru/article/vikoristannya-zasobiv-ikt-dlya-pidvishchennya-efek.html

13. Бодина О.Г. Дизайн мультимедийного сопровождения учебных занятий [Електронний ресурс] / О. Г. Бодина // Материалы Інтернет-конференции "Основы педагогического дизайна и опыт его использования для проведения занятий в очной и заочной формах на курсах по повышению икт-компетентности". — Режим доступу: ito-center.ifmo.ru/download/05_.pdf С.119-124

14. Булах І. С, Мруга М. Р. Створюємо якісний тест : навч. посіб. — К. : Майстер-клас, 2006. — 187 c.

15. Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты [Электронний ресурс]. / Я.С. Быховский — Режим доступа : http: // ito.edu.ru 1999 III |1| 15. Html

16. Вакулюк В., Семенова Н. Мультимедийные технологии в учебном процессе / В. Вакулюк, Н. Семенова. // Высшее образование в России. — 2004. — №2. — С. 101-105

17. Ванчицький А. Блоги та мережеві щоденники, їх використання в педагогічній практиці / [Електронний ресурс] / А. Ванчицький. — Режим доступу: tolik.rovno.ua/?p=184

18. Вегерчук С. М. Використання мультимедійних технологій навчання на уроках історії та правознавства / СМ. Вегерчук, О.В. Тимошенко, Ю.А.Кондратова // Історія та правознавство. — 2006. — № 10. — С. 15-16

19. Везиров Т.Г. Электронные средства обучения в формировании мультимедиа компетентности учителей-предметников в системе повышения квалификации / Т.Г. Везиров // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. — 2012. — №1. — С. 58-63

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Використання сучасних інформаційних технологій» автора В.О.Мирошниченко на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Список рекомендованих джерел та літератури“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • 1. Теоретико-методичні основи мультимедійних технологій у навчанні історії. Мультимедійна компетентність вчителя історії та засоби навчальних мультимедійних систем.

 • 2. Теоретико-методичні засади застосування мультимедійної презентації у навчанні історії. Робота у програмі MS PowerPoint

 • 3. Можливості обробки навчального історичного матеріалу у програмах Microsoft Office: Word, Publisher, Excel та інших

 • 4. Дидактичні можливості телерадіомовлення, педагогічних програмних засобів (ППЗ) та інших електронних засобів навчання історії, що зберігаються на цифрових носіях інформації

 • 5. Мережа Інтернет та її можливості у навчанні історії

 • 6. Можливості використання у процесі навчання історії комп'ютерних систем тестування та програм розробки мультимедійних навчальних курсів

 • Словник основних термінів

 • Список рекомендованих джерел та літератури
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи