Розділ «3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків»

Гроші та кредит


Відкрита і закрита економіка


У сучасному світі більшість національних економік являє собою відкриті системи. У зв'язку з цим виникає необхідність

теоретично переосмислити їхню сутність, визначити ті системоутворювальні елементи, які вони закладають у формування єдиного міжнародного простору.

Так, відповідно до ступеня вродженості економіки у світове господарство її відносять до малої або великої відкритої економіки.

Мала відкрита економіка - це національна економіка, якій притаманні такі ознаки: незначна частка у світовому експорті та імпорті; обмежений вплив на світовий ринок; значна залежність національної відсоткової ставки від світових відсоткових ставок.

Велика відкрита економіка - це національна економіка, експорт та імпорт якої становлять значну частину відповідних світових показників. Економічні процеси, що в ній відбуваються, значно впливають на світогосподарські.

Оскільки відкрита економіка в будь-якому випадку впливає на зовнішній світ, доцільно визначити особливості розрахунку національного виробництва та доходу в ній, а також рівновагу товарного, грошового та зовнішнього ринків.

У закритій економіці НП виробляється виключно для потреб самої країни та за рахунок власних ресурсів. Саме тому тут ВВП та ВНП є тотожні.

Відкрита економіка вступає в торговельні та інші відносини із зовнішнім по відношенню до неї оточенням, використовуючи при цьому його ресурси та надаючи йому власні. Тут внутрішній і національний продукт не є тотожними величинами.

У відкритій економіці вироблений продукт може реалізуватись як всередині країни, та і за її межами, тобто тут внутрішній продукт може відхилятись від споживання і внутрішніх витрат на величину зовнішньоторговельного сальдо.

Зовнішньоторговельне сальдо (НЕ) - це різниця між експортом (Е) та імпортом (Т).

Відповідно обсяг внутрішнього національного продукту (У) у відкритій економіці набуватиме вигляду:

З останнього рівняння випливає, що чисті іноземні інвестиції тотожні чистому експорту, оскільки держава-продавець на зовнішньому ринку купує активи іншої держави, з якою в неї позитивне зовнішньоторговельне сальдо, або продає активи тій державі, з якою в неї негативне зовнішньоторговельне сальдо.

Визначимо також вплив внутрішньої відсоткової ставки в її порівнянні зі світовою на рівноважний стан кредитного ринку. У даному випадку прослідковується така тенденція: пропозиція позичкового капіталу в самій державі визначається внутрішніми заощадженнями, а попит залежить від внутрішніх та чистих зовнішніх інвестицій. Висока внутрішня відсоткова ставка обмежує попит на запозичення і внутрішні інвестиції, а також впливає і на обсяг чистих іноземних інвестицій. Так, якщо внутрішня відсоткова ставка на запозичення в межах національної економіки буде вищою за світову, то суб'єктам цієї економіки значно вигідніше купувати активи всередині країни. Це інвестиції у власну економіку (внутрішні інвестиції), зростання яких веде до зменшення чистих іноземних інвестиції за кордон. І навпаки. Точка рівноваги на кредитному ринку виникає за ситуації, коли обсяг заощаджень тотожний сумі внутрішніх та зовнішніх чистих інвестицій.

На обсяги попиту і пропозиції на запозичення на валютному ринку впливає також обмінний курс валюти. Попит і пропозицію на валютному ринку визначає реальний валютний курс. При цьому пропозиція валюти залежить від відсоткової ставки, а не від обмінного курсу, а попит на національну валюту перебуває у зворотній залежності від реального обмінного курсу національної валюти. Точка рівноваги на валютному ринку встановлюється за умови, коли попит на валюту тотожний її пропозиції. У цій точці встановлюється рівноважний валютний курс.

Тепер прослідкуємо вплив торговельної політики на макроеконо-мічну ситуацію у відкритій економіці.

Торговельна політика відкритої економіки на міжнародному ринку визначається величинами експорту та імпорту.

Зростання експорту створює умови для зростання обсягів національного виробництва, доходів і валютних резервів у національній економіці.

Зростання імпорту хоч і скорочує внутрішні витрати, проте веде до падіння обсягів національного виробництва, доходів та запасів іноземної валюти в країні.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші та кредит» автора Круш П.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА ЇХНЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СУТЬ ГРОШЕЙ

 • 2. Економічний зміст грошей. Трансформація сутності сучасних грошей

 • 3. Розвиток форм грошей. Види грошей у сучасній економіці

 • ТЕМА 2. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

 • 2. Грошовий обіг

 • 3. Грошова маса. Закон грошового обігу

 • ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА

 • 2. Типи та еволюція грошових систем

 • 3. Створення та розвиток грошової системи незалежної України

 • ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • 2. Структура грошового ринку

 • 3. Попит та пропозиція на грошовому ринку

 • 4. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

 • ТЕМА 5. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС

 • 2. Валютний курс

 • 3. Регулювання валютних курсів

 • РОЗДІЛ ІІ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ. КРЕДИТ

 • ТЕМА 6. СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУ

 • Кредит як форма руху позичкового капіталу

 • Основні ознаки кредитних відносин

 • Матеріальне забезпечення функціонування кредиту

 • Суб'єкти кредитних відносин

 • 2. Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту

 • Роль кредиту у відтворювальному процесі

 • Роль кредиту в сприянні розвитку НТП, економії витрат обігу у соціальній сфері

 • Базові функції кредиту

 • 3. Основні принципи організації кредитних відносин

 • ТЕМА 7. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

 • 2. Види кредиту

 • Споживчий кредит

 • Інші види кредиту

 • ТЕМА 8. СУЧАСНА КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • 2. Банківська система як основна частина сучасної кредитної системи

 • 3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути як відособлена частина кредитної системи

 • ТЕМА 9. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 2. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики

 • 3. Грошово-кредитна політика в Україні

 • ТЕМА 10. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • 2. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження

 • 3. Державний борг та його вплив на національну економіку

 • 4. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави

 • ТЕМА 11. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Міжнародна торгівля

 • 2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної економіки

 • 3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків
 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА