Розділ «3. Державний борг та його вплив на національну економіку»

Гроші та кредит


Державний борг


З поняттям бюджетного дефіциту тісно пов'язане поняття державного боргу.

Державний борг - це сума дефіцитів державного бюджету за мінусом бюджетних надлишків; нагромаджена урядом сума запозичень для фінансування бюджетного дефіциту.

Державний борг виникає через брак у державі коштів, необхідних для виконання її функцій, тому держава змушена мобілізувати додаткові кошти для покриття своїх видатків. Між бюджетним дефіцитом і державним боргом існує пряма залежність. Державні позики - головне економічно виправдане джерело покриття бюджетних дефіцитів. Залежно від суб'єктів кредитних відносин розрізняють:

o Внутрішній державний борг - це боргові зобов'язання уряду у формі кредитів, отриманих урядом, державних займів, здійснюваних за допомогою випуску цінних паперів від імені уряду і за його дорученням.

o Зовнішній державний борг - борг фізичним, юридичним особам за кордоном та іноземним державам.

Внутрішній борг - це борг уряду країни своїм громадянам. Це ситуація, коли всі "винні самі собі". Коли борг не дуже великий, він не справляє відчутного негативного впливу на економіку, оскільки не супроводжується вивезенням за кордон матеріальних цінностей.

Зовнішній борг лягає тягарем на країну, оскільки вона змушена віддавати товари й послуги в рахунок оплати відсотків і погашення боргу. Крім цього, нерідко іноземні країни надають кредити за умови внесення певних корективів у його економічну політику.

Якщо в країни дуже великий зовнішній або внутрішній державний борг, то їй може бути оголошений дефолт.

Дефолт - визнання країни неплатоспроможною.

У разі бюджетного профіциту державний борг може частково погашатися. Витрати на погашення боргу збільшуються із зростанням ставок відсотка.

Залежно від структури боргових зобов'язань виділяють:

- монетаризований державний борг - складається з боргів, опосередкованих кредитними стосунками держави з банками.

- немонетаризований державний борг - включає в себе заборгованість держави за держзамовленнями, надання послуг державним установам, заборгованості з виплат заробітної плати бюджетному сектору, а також з виплат соціальних трансфертів.

Уряди країн здійснюють політику щодо управління державним боргом, яка загалом має такі стадії:

- залучення фінансування;

- його розміщення (використання);

- погашення боргу.

Відповідно, система управління державною заборгованістю країни означає управління всіма стадіями і охоплює:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Гроші та кредит» автора Круш П.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „3. Державний борг та його вплив на національну економіку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА ЇХНЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СУТЬ ГРОШЕЙ

 • 2. Економічний зміст грошей. Трансформація сутності сучасних грошей

 • 3. Розвиток форм грошей. Види грошей у сучасній економіці

 • ТЕМА 2. ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ

 • 2. Грошовий обіг

 • 3. Грошова маса. Закон грошового обігу

 • ТЕМА 3. ГРОШОВА СИСТЕМА

 • 2. Типи та еволюція грошових систем

 • 3. Створення та розвиток грошової системи незалежної України

 • ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК

 • 2. Структура грошового ринку

 • 3. Попит та пропозиція на грошовому ринку

 • 4. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

 • ТЕМА 5. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ ТА ВАЛЮТНИЙ КУРС

 • 2. Валютний курс

 • 3. Регулювання валютних курсів

 • РОЗДІЛ ІІ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ. КРЕДИТ

 • ТЕМА 6. СУТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТУ

 • Кредит як форма руху позичкового капіталу

 • Основні ознаки кредитних відносин

 • Матеріальне забезпечення функціонування кредиту

 • Суб'єкти кредитних відносин

 • 2. Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту

 • Роль кредиту у відтворювальному процесі

 • Роль кредиту в сприянні розвитку НТП, економії витрат обігу у соціальній сфері

 • Базові функції кредиту

 • 3. Основні принципи організації кредитних відносин

 • ТЕМА 7. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

 • 2. Види кредиту

 • Споживчий кредит

 • Інші види кредиту

 • ТЕМА 8. СУЧАСНА КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • 2. Банківська система як основна частина сучасної кредитної системи

 • 3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути як відособлена частина кредитної системи

 • ТЕМА 9. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 • 2. Передавальний механізм та ефективність грошово-кредитної політики

 • 3. Грошово-кредитна політика в Україні

 • ТЕМА 10. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 • 2. Бюджетна система. Державний бюджет, його стан та обмеження

 • 3. Державний борг та його вплив на національну економіку
 • 4. Взаємозв'язок монетарної та фіскальної політики держави

 • ТЕМА 11. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • Міжнародна торгівля

 • 2. Платіжний баланс. Зовнішньоекономічна політика національної економіки

 • 3. Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА