Розділ «ТЕМА 6. ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ»

Бюджетний менеджмент


6.1. Завдання, значення та організація обліку виконання бюджетів


Для забезпечення ефективного процесу виконання державного та місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин необхідна належна система організації обліку, яка включає бухгалтерський, бюджетний та управлінський облік. Вони ґрунтуються на єдиній теоретичній та інформаційній базі, відрізняються при цьому формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський облік забезпечує своєчасне та повне відображення всіх операцій, надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, результати виконання бюджетів та їхніх змін.

Бюджетний облік ведеться з метою накопичення даних про доходи, видатки, кредитування за вирахуванням погашення і фінансування бюджетів, а також визначення результатів виконання бюджетів.

Основними завданнями системи обліку по виконанню бюджетів є: – своєчасне, повне і достовірне відображення в обліку за відповідними рахунками і параметрами всіх операцій по виконанню бюджетів;

– щоденне завершення та звірку всіх облікових процесів, регістрів та документів, у т. ч. пов'язаних з надходженням та перерахуванням фінансових ресурсів по системах міжбанківських електронних платежів і внутрішній платіжній системі Казначейства України; складання щоденного балансу та автоматизовану перевірку відповідності даних аналітичного обліку даних балансу.

– достовірне відображення в обліку і звітності руху й використання бюджетних коштів, надання об'єктивної та порівняльної інформації про стан зобов'язань, активів, результатів виконання бюджетів та ін.

Особливе місце у системі обліку займає управлінський облік, оскільки він забезпечує органи влади оперативною фінансовою та нефінансовою інформацією з метою планування, управління бюджетними коштами, оцінки і контролю використання бюджетних коштів тощо. Управлінський облік здійснюється органами влади для забезпечення внутрішніх потреб в інформації виходячи зі специфіки виконання бюджетів та особливостей діяльності.

Облік виконання бюджетів усіх рівнів ведеться за такими розділами:

– облік ресурсів і доходів бюджетів;

– облік асигнувань і видатків бюджетів;

– облік взаємних рахунків між бюджетами.

Предметом бюджетного обліку є порядок відображання в обліку руху бюджетних коштів, а його об'єктами є дохідна і видаткова частини бюджетів, боргові зобов'язання держави та інші бюджетні ресурси, які спрямовуються на соціально-економічний розвиток.

Організація бухгалтерського обліку про виконання бюджетів забезпечується єдиною бюджетною класифікацією та єдиним планом рахунків, які є обов'язковими для застосування усіма учасниками бюджетного процесу в межах бюджетних повноважень.

Безпосередньо облік виконання бюджетів покладено на Державну казначейську службу України.

Таким чином, бухгалтерський облік виконання бюджетів – це складова системи обліку, що включає сукупність правил, процедур та методик обліку для виявлення, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та обміну інформацією про бюджетні операції. На основі бухгалтерського обліку відбувається прийняття управлінських рішень та складається фінансова звітність про виконання бюджетів.

Система бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів побудована з урахуванням усіх необхідних змін, зумовлених наявними економічними обставинами, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік виконання бюджетів базується і здійснюється на таких основних принципах:

– достовірності (правдиве відображення у бухгалтерській звітності фінансових операцій держави);

– законності (звітність має відповідати правилам та процедурам, які передбачені нормативно-правовими актами);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 6. ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ“ на сторінці 1. Приємного читання.