Розділ «ТЕМА 7. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ»

Бюджетний менеджмент


7.1. Організація, види та форти бюджетної звітності


Завершальним етапом узагальнення бухгалтерської інформації є звітність. За даними бухгалтерського обліку складається звітність про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Метою складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів є надання повної, достовірної і неупередженої інформації про стан виконання бюджетів. За допомогою цієї інформації можна спостерігати за ходом виконання бюджетів, здійснювати заходи щодо забезпечення контролю за операціями та управління бюджетними коштами.

Відповідно до Бюджетного кодексу звітність про виконання державного бюджету та місцевих бюджетів включає фінансову> та бюджетну. Фінансовою звітністю вважають систему узагальнених і взаємопов'язаних показників, які характеризують результати діяльності бюджетних установ за звітний період згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Бюджетна звітність – це система узагальнених і взаємопов'язаних показників, які відображають стан виконання бюджету за звітний період в розрізі бюджетної класифікації.

За термінами складання і подання розрізняють такі види звітності про виконання бюджетів: оперативна, місячна, квартальна та річна звітність. Оперативний звіт – щоденний, тижневий, декадний або звіт за інший період, який визначено Державною казначейською службою України. Місячна і квартальна звітність є проміжною (періодичною) і складається з наростаючим підсумком у поточному звітному році. Річна звітність є логічним завершенням періодичної звітності. Підставою для річної звітності є дані облікових регістрів та зведених звітів.

Загалом класифікація бюджетної звітності наведена у табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Класифікація бюджетної звітності

Класифікаційні ознакиВиди бюджетної звітності
за суб'єктамизвітність органів Державного казначейства про виконання державного та місцевих бюджетів (розпорядників та отримувачів бюджетних коштів);
за місцем використаннявнутрішня і зовнішня звітність;
за рівнем узагальнення показниківпервинна, зведена і консолідована;
за рівнем використання в управлінських ціляхдержавна, внутрішньовідомча, внутрішньогосподарська;
за змістом звітних данихтипова, спеціалізована;
за обсягом показниківповна, скорочена;
за термінам поданнятермінова, звичайна;
за способом відправленняпоштова, телеграфна, передана особисто, електронна;
за способом складаннявручну, автоматизовано;
за способом поданняна паперових чи машинних (електронна форма) носіях;
за період охопленняоперативна, періодична (місячна, квартальна) і річна звітність

Інформацію щодо виконання державного та місцевих бюджетів відображається у відповідних формах звітності органів Державної казначейської служби України, які враховують національні особливості держави та розробляються відповідно до міжнародних стандартів і досвіду країн з розвинутою ринковою економікою.

Форми звітності про виконання бюджетів та інструкції щодо порядку їх заповнення, періодичність, способи та порядок їх надання щорічно затверджуються Державною казначейською службою України з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та закону про державний бюджет на відповідний рік за погодженням з Міністерством фінансів України.

Інформація, яка наведена у звітах та примітках до них, повинна сприяти прийняттю своєчасних і правильних управлінських рішень шляхом оцінок минулих, теперішніх та майбутніх подій.

Варто зазначити, що звітність про виконання бюджетів має також велике значення для управління соціально-економічним розвитком суспільства. Саме за допомогою показників бюджетної звітності можна дати оцінку стану виконання бюджетів, визначити тенденції та закономірності, які мають місце у суспільстві. На основі даних звітності аналізують стан виконання бюджетів, проводиться економічна робота на всіх рівнях управління бюджетними коштами.


7.2. Звіти розпорядників коштів про використання бюджетних коштів одержаних із державного та місцевих бюджетів


Міністерства, відомства та інші органи виконавчої влади, установи організації, які отримують кошти державного бюджету та місцевих бюджетів, готують та подають місячну, річну та квартальну звітність.

До форм місячної звітності відносять звіти за формами 2д, 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду".

Розпорядники бюджетних коштів, які отримують кошти із державного і місцевих бюджетів подають квартальну звітність за формами: № 1 "Баланс"; № 2д, 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"; №4-1д, 4-1 м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги"; № 4-2д, 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень"; № 4-Зд, 4-Зм "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"; № 4-Зд. 1, 4-Зм.І "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"; № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"; №7д.1, 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"; пояснювальна записка з довідками.

До складу річної звітності розпорядників коштів входять такі форми: № 1 "Баланс"; № 2д, 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду"; № 4-1д, 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги"; №4-2д, 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень"; № 4-3д, 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"; № 4-4д, 4-Зм "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів"; №4-Зд.1, 4-Зм.І "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"; № 5 "Звіт про рух необоротних активів"; №6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування"; № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"; № 7д.1, 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами"; № 9д, 9м "Звіт про результати фінансової діяльності"; № 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей".

Фінансова та бюджетна звітність має відповідати аналогічним даним бухгалтерського обліку та звітності органів Державної казначейської служби України.

Розпорядники бюджетних коштів, що створені згідно із законодавством України протягом звітного періоду, фінансову та бюджетну звітність складають і подають розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня, до сфери управління яких вони включені, та органам Казначейства за місцем обслуговування у загальному порядку. При складанні звітів за формою № 2 – про надходження та використання коштів загального фонду, за відповідними формами № 4 – про надходження і використання коштів спеціального фонду, за формою № 7 – про заборгованість за бюджетними коштами, за формою № 9 – про результати фінансової діяльності потрібно підкреслити її номер, вид бюджету, за яким складено звіт (державний або місцевий бюджет), указати коди класифікації видатків та кредитування бюджету, їх назви. При складанні звітів за формою № 7, крім цього, потрібно зазначити фонд бюджету (загальний чи спеціальний), за коштами якого складений звіт. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відновлення касових видатків згідно із законодавством України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо), відображаються у відповідних формах бюджетної звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені у попередніх звітних періодах в межах одного бюджетного періоду.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетний менеджмент» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 7. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ“ на сторінці 1. Приємного читання.