Розділ «4.2. Звернення громадян»

Правове письмо

Важливе місце в системі правового письма займають звернення громадян, оскільки вони безпосередньо спрямовані на здійснення захисту прав та охоронюваних законом інтересів особи в несудовому порядку. Завдяки цьому правовому механізму громадяни в змозі безпосередньо звернутись до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб та вправі одержати письмову відповідь стосовно звернення.

Значущість правового інституту "звернення громадян" підтверджується тим, що таке право віднаходить правове закріплення в Основному Законі України - Конституції, тобто право на звернення є нормою прямої дії, у зв'язку з цим чинне законодавство повинно відповідати конституційним положенням щодо звернень громадян та передбачати дієвий механізм реалізації права на звернення. Так, відповідно до ст. 40 Конституції України від 28.06.1996 року, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Конституційне право на звернення громадян віднаходить своє закріплення на рівні спеціального нормативно-правового акта - Закону України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 року № 393/96-ВР (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 1999 року № 653-ХІУ, від 20 листопада 2003 року № 1294-ІУ, від 20 січня 2005 року № 2384-ГУ), Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян, відповідно до їх статуту, пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для обстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Розглянемо особливості складання та оформлення звернень громадян.


Суб'єкти правовідносин" що виникають під час звернення громадянПравова характеристика видів звернень громадян


Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі ДІЇ у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:

1. порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);

2. створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;

3. незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.


Форма звернень громадянВимоги до звернень громадян


Наступний розділ:

4.3. Правочини


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Правове письмо» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.2. Звернення громадян“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи