Розділ «Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора»

Ви є тут

Аудит

Як Вам відомо з минулої теми, планування аудиту здійснюється з метою пізнання об'єктивної істини про господарські процеси, що вивчаються. Жодна господарська операція, що здійснюється на підприємстві, не зникає безслідно, а обов'язково, в тій чи іншій мірі, відображається в певних документах. Тут чітко проявляється дія закону всебічного взаємозв'язку явищ і загального відображення матеріального світу. Це дозволяє аудитору через деякий час встановити законність, достовірність і доцільність здійсненої операції. Для складання аудиторського висновку потрібно зібрати і оцінити достатню кількість відповідних аудиторських свідчень (доказів), внести їх до робочих документів. Ось чому нова тема, з якою ми повинні познайомитись, називається "Аудиторські докази та робочі документи аудитора".

Метою її є з'ясування аудиторських доказів їх джерел, процедур отримання, причин шахрайства, а також шляхов його запобігання, значення рабочих документів.

Вивчаючи цю тему, доцільно звернути увагу на наступні проблеми:

11.1. Суть, об'єкти, види аудиторських доказів.

11.2. Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання.

11.3. Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках.

11.4. Робочі документи аудитора.


11.1. Суть, суб'єкти, види аудиторських доказів11.2. Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання


Аудитор повинен планувати і виконувати аудиторську перевірку з професійним скептицизмом, усвідомлюючи, що можуть існувати обставини, які є причиною суттєвого викривлення у фінансових звітах.

Професійний скептицизм означає, що аудитор критично оцінює, ставлячи під сумнів обґрунтованість отриманих аудиторських доказів та очікує на виявлення аудиторських доказів, які суперечать (чи ставлять під сумнів) достовірність документів, відповіді на запити та іншу інформацію, отриману від управлінського та найвищого управлінського персоналу.

Аудитор не може отримати абсолютну впевненість, оскільки існують обмеження, властиві аудиторській перевірці, які впливають на можливість аудитора виявити суттєві викривлення. Це є наслідком дії таких чинників, як:

- використання тестування;

- обмеження, властиві будь-якій системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю (наприклад, можливість нехтування дій керівництва або змови);

- більшість аудиторських доказів є більш переконливими, ніж остаточними.

Крім того, робота, що її виконує аудитор для формування думки базується на його судженнях, зокрема, про:

- збирання аудиторських доказів (наприклад, під час визначення характеру, часу та обсягу аудиторських процедур);

- формування висновків на основі зібраних доказів (наприклад, визначення обґрунтованості оцінок, зроблених управлінським персоналом під час складання фінансових звітів).

Крім того, на переконливість доказів, доступних для формування висновків про конкретні твердження (наприклад, операції з пов'язаними сторонами), можуть впливати інші обмеження. Для цих випадків у деяких МСА визначено спеціальні аудиторські процедури, що завдяки характерові конкретних тверджень, дають достатні аудиторські докази за відсутності:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Частина 1. Загальні положення

 • Тема 1. Сутність та предмет аудиту

 • Частина 2. Теоретико-методологічні засади державного фінансового аудиту

 • Тема 2. Теоретичні засади державного аудиту

 • 2.3. Стандарти державного аудиту

 • Тема 3. Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби фінансового аудиту

 • 3.2. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

 • 3.3. Методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ України

 • Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності

 • 4.2. Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм

 • Тема 5. Методика проведення рахунковою палатою України аудиту ефективності використання держаних коштів

 • Частина 3. Незалежний професійний аудит

 • Тема 6. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

 • 6.3. Контроль якості професійних аудиторських послуг

 • Тема 7. Аудиторські послуги

 • Тема 8. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності

 • 8.3. Етапи аудиту фінансової звітності

 • 8.4. Методи аналізу фінансової звітності

 • 8.5. Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності

 • 8.6. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств

 • Тема 9. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

 • Тема 10. Планування аудиту

 • Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
 • Тема 12. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

 • 12.4. Порядок складання та подання аудиторських висновків

 • 12.5. Аудиторський звіт

 • 12.6. Події після дати балансу в аудиторському висновку

 • 12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту

 • Тема 13. Система контролю якості професійних аудиторських послуг

 • 13.2. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг

 • 13.3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності

 • 13.4. Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг

 • Частина 4. Внутрішній аудит

 • Тема 14. Внутрішній аудит , його сутність , об'єкти, суб'єкти

 • Тема 15. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

 • Тема 16. Використання результатів внутрішнього аудиту