Розділ «13.4. Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг»

Ви є тут

Аудит

Ефективний вихід на світові ринки слугує інтересам не тільки тих, хто надає аудиторські послуги, а й інтересам користувачів. Для професії аудитора (а також і бухгалтера) не бажано, щоб у суспільстві допускалася можливість поставити під сумнів стандарти і якість роботи аудиторів. Потрібно визнати факт існування процесу глобалізації техніки удосконалення аудиторської діяльності. Розвиток прийомів та методів удосконалення аудиту в кожній європейській країні повинен, наскільки це можливо, здійснюватися разом з їх розвитком у цілому світі. Стисло розглянемо досвід окремих країн Європи у даній сфері.

В Австрії існує наглядовий орган, який називається "The Kammer der Wirschaftstreuhander". Він наділений повноваженнями застосовувати дисциплінарні покарання в разі порушення в аудиторській діяльності норм та законоположень, виконання яких є обов'язковим для усіх без винятку аудиторів.

Основний акцент в питаннях контролю якості аудиту в Австрії робиться на поліпшення рівня внутрішнього контролю якості аудиту. Справа у тому, що 62 австрійські компанії із існуючих 89, які зареєстровані на Фондовій біржі. Це означає, що внутрішній моніторинг приймає форму зовнішнього контролю, який базується на міжнародних вимогах до аудиторської діяльності.

В Бельгії відповідальність за проведення зовнішнього контролю якості аудиту покладена на інститут "Revisuers d'Entreprises" (RE). Усі аудитори, які займаються зовнішньою перевіркою, є членами інституту RE і їх професійна діяльність підконтрольна Міністру економіки Бельгії.

В країні створена і діє Вища Рада з питань аудиту та бухгалтерського обліку. З одного боку, вона виступає в ролі радника Міністра економіки, з іншого - Вища Рада надає консультації та поради вищезгаданому інституту.

Інститут RE віддає перевагу впровадженню в життя перевірки типу "niep", а також здійсненню процедур зовнішнього контролю якості на постійній та систематичній основі.

Відповідна Спостережна комісія в рамках інституту підбирає і рекомендує кандидатури перевіряючих, а Рада інституту затверджує або відхиляє їх. Потім та ж Спостережна комісія контролює роботу тих, хто здійснює перевірки (зараз їх налічується більше ста). Такі особи повинні мати щонайменше сім років практичного досвіду роботи в галузі аудиту. Рада інституту контролює роботу цих спеціалістів відносно відповідності перевірки вимогам стандартів і об'єктивної оцінки діяльності аудиторської фірми. Обов'язковою умовою для таких осіб є також фахова підготовка на курсах інституту, яку вони повинні пройти перед початком практичної діяльності.

Слід зауважити, що в Бельгії взаємні перевірки "niep"" між фірма-ми-партнерами або колишніми партнерами заборонені законом.

За наслідками перевірки призначений зовнішній аудитор складає звіт, який він обговорює, перш за усе, з внутрішнім аудитором та керівництвом фірми, яку перевіряють, після чого передає його голові Спостережної комісії інституту. Загальні висновки з приводу результатів здійснення зовнішнього контролю якості аудиту робить на своєму засіданні Рада інституту.

Греція. Інститут сертифікованих аудиторів Греції "Some Orkoton Elegton (SOE)" - це офіційна професійна організація аудиторів цієї країни. Керівним органом SOE виступає Спостережна Рада, яка формується шляхом делегування до її складу семи представників, які обираються З'їздом сертифікованих аудиторів. Ця Спостережна Рада уповноважена здійснювати моніторинг діяльності аудиторів, зареєстрованих SOE, а також контролювати дотримання аудиторами чинного законодавства країни. Інститут сертифікованих аудиторів також визначає професійні та етичні норми і стандарти та уповноважений, у разі потреби, виключати окремих членів із реєстру. Не так давно SOE провела значну реорганізацію і сьогодні розробляє плани стосовно стандартів аудиту та законоположень на майбутнє.

Данія. Зовнішній аудит у Данії здійснюють дві організації: Державні уповноважені бухгалтери (FSR) і Зареєстровані бухгалтери (FRR). Перша із вищезгаданих займає більшу частину аудиторського ринку.

Для того, щоб мати право займатися зовнішнім аудитом, аудитор повинен мати сертифікат і бути зареєстрованим в Агенції торгівлі і компаній Данії, що створена при Міністерстві бізнесу і промисловості Данії.

Ще у 1994 році FSR у відповідності з Датським аудиторським стандартом № 4 ("Контроль якості в професійних фірмах") впровадила для своїх членів нові правила щодо зовнішнього контролю якості аудиту. Згідно з цими правилами аудиторські фірми і окремі практикуючі аудитори можуть підлягати зовнішній перевірці, яку проводить інша професійна фірма, тобто перевірці "піар"".

Слід також зауважити, що взаємні перевірки заборонені. Нагляд за перевіркою здійснює Комітет контролю якості при FSR, який керується у своїй роботі Правилами якості контролю і тими повноваженнями, які цьому Комітету надає статус інституту.

Інша організація "Зареєстровані бухгалтери" (FRR) впровадила зовнішній контроль якості аудиту в січні 1998 p. Механізм його дії дуже схожий на механізм роботи організації "Державні уповноважені бухгалтери" (FSR), але спектр дії організації "Зареєстровані бухгалтери" переважно охоплює лише фірми. Особи, яким доручається здійснювати перевірки, проходять при інституті спеціальний курс підготовки. Комітет контролю якості FRR здійснює нагляд за роботою перевіряючих.

Ірландія. Аудитор, включений до реєстру, може бути спеціалістом, який надає послуги одноособово, може бути принципалом партнерства або компанії, що теж внесені до реєстру, або аудиторської фірми, але у всякому разі, аудитор повинен бути членом офіційно визнаної професійної організації.

В Об'єднаному Королівстві Ірландії діє п'ять професійних організацій, які офіційно визнані та схвалені Міністерством торгівлі, підприємництва і зайнятості і які працюють згідно Закону про компанію, прийнятому ще у 1990 р. Це наступні організації:

1. Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії (ІСАІ);

2. Інститут сертифікованих громадських бухгалтерів в Ірландії (ІСРА);

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „13.4. Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Частина 1. Загальні положення

 • Тема 1. Сутність та предмет аудиту

 • Частина 2. Теоретико-методологічні засади державного фінансового аудиту

 • Тема 2. Теоретичні засади державного аудиту

 • 2.3. Стандарти державного аудиту

 • Тема 3. Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби фінансового аудиту

 • 3.2. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

 • 3.3. Методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ України

 • Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності

 • 4.2. Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм

 • Тема 5. Методика проведення рахунковою палатою України аудиту ефективності використання держаних коштів

 • Частина 3. Незалежний професійний аудит

 • Тема 6. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

 • 6.3. Контроль якості професійних аудиторських послуг

 • Тема 7. Аудиторські послуги

 • Тема 8. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності

 • 8.3. Етапи аудиту фінансової звітності

 • 8.4. Методи аналізу фінансової звітності

 • 8.5. Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності

 • 8.6. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств

 • Тема 9. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

 • Тема 10. Планування аудиту

 • Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

 • Тема 12. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

 • 12.4. Порядок складання та подання аудиторських висновків

 • 12.5. Аудиторський звіт

 • 12.6. Події після дати балансу в аудиторському висновку

 • 12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту

 • Тема 13. Система контролю якості професійних аудиторських послуг

 • 13.2. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг

 • 13.3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності

 • 13.4. Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг
 • Частина 4. Внутрішній аудит

 • Тема 14. Внутрішній аудит , його сутність , об'єкти, суб'єкти

 • Тема 15. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

 • Тема 16. Використання результатів внутрішнього аудиту