Розділ «12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту»

Ви є тут

Аудит

Користувач результатів аудиту - це юридична чи фізична особа, зацікавлена в достовірності інформації, що підлягала аудиту. Адже саме користувач буде в подальшому приймати відповідні рішення, ґрунтуючись на матеріалах аудиту, вважаючи звітну інформацію за достовірну.

В кожного користувача різні економічні інтереси, тому всі вони зацікавлені мати найбільш достовірну інформацію про реальний стан суб'єкта господарювання.

Підприємства, наприклад, найбільше цікавить оцінка ефективності господарських операцій; власників і акціонерів - прибутковість вкладених ними капіталів і рівень ризику їх можливої втрати; кредиторів

- можливість своєчасного погашення заборгованості; інвесторів - наскільки ефективно працюють вкладені ними господарські засоби; державні органи - як суб'єкти підприємницької діяльності виконують свої зобов'язання перед державою.

Усі учасники аудиту також переслідують різні цілі.

Ціль аудиторів - формулювання та висловлення думки про достовірність і відповідність фінансової звітності суб'єкта господарювання даним його бухгалтерського обліку. Ціль власників - отримання всього спектра достовірної інформації, необхідної для управління підприємством, уникнення штрафних санкцій, запобігання порушень законодавства. Інвестори цікавляться ризиком, який властивий інвестиціям, і доходами від інвестицій, їм необхідна інформація, яка допомагає визначити, що необхідно робити: купувати, утримувати або продавати. Акціонери зацікавлені в отриманні інформації, що дає їм можливість оцінити здатність підприємства виплачувати дивіденди; працівники суб'єкта господарювання зацікавлені в отриманні інформації відносно стабільності та прибутковості роботодавця, їх також цікавить інформація, яка дає можливість оцінити здатність підприємства забезпечити належний рівень оплати праці, пенсій і зайнятість. Позикодавці суб'єкта господарювання зацікавлені в отриманні інформації, що дає можливість визначити чи будуть позики та нараховані відсотки своєчасно повернуті. Постачальники та інші кредитори зацікавлені в отриманні інформації, що дає можливість визначити чи будуть своєчасно погашені суми заборгованості перед ними. Інші клієнти суб'єкта господарювання проявляють зацікавленість відносно безперервності діяльності підприємства, особливо у випадках, коли вони мають довготривалі угоди з підприємством або залежать від нього. Уряд та урядові установи зацікавлені в розміщенні ресурсів, і, таким чином, у діяльності підприємства, інформація про господарюючі суб'єкти необхідна для регулювання їх діяльності, формування податкової політики, отримання статистичних даних про національний дохід тощо.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про аудиторську діяльність", користувачі інформації мають право виступати замовниками на проведення аудиту та виконання інших аудиторських послуг, установлювати обсяги та напрями аудиту в межах повноважень, визначених законодавством, установчими документами або відповідними договорами.

Максимальні повноваження при визначенні обсягу аудиту має власник, а представники державних контролюючих органів і контрагенти

- лише в межах, наданих їм законодавством або визначених угодами. Крім зовнішніх регулюючих або наглядових органів, яким аудитор

надсилає інформацію з питань аудиту суб'єкта господарювання, аудитор повинен вчасно повідомляти таку інформацію, яка має значення для самого управління й виявлена в процесі аудиторської перевірки фінансових звітів. Це дає можливість особам, що відповідають за управління, вжити відповідних заходів.

Надання рекомендацій щодо інформування управлінського персоналу з питань аудиту обговорено в МСА 260 "Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому управлінському персоналу".

Цим МСА визначено форми повідомлення інформації. Аудитор може повідомляти інформацію управлінському персоналу усно або письмово. На це впливають наступні фактори:

- розмір, операційна структура, організаційно-правова форма суб'єкта господарювання і процес повідомлення інформації на суб'єкті господарювання, де проводиться аудиторська перевірка;

- характер, чутливість і важливість інформації з питань аудиту, яка має значення для управління;

- домовленість щодо регулярних зустрічей або звітування про інформацію з питань аудиту, яка має значення для управління;

- обсяг постійних контактів та контакти, які підтримує аудитор з управлінським персоналом.

Якщо управлінська структура суб'єкта господарювання чітко не визначена, то аудитор повинен узгодити із замовником, кому треба повідомляти важливу для управління інформацію з питань аудиту. З цією метою МСА рекомендують до листа-зобов'язання включити:

- опис форми, в якій буде повідомлятися інформація з питань аудиту, що має значення для управління;

- зазначення відповідних осіб, яким буде повідомлятися така інформація;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Частина 1. Загальні положення

 • Тема 1. Сутність та предмет аудиту

 • Частина 2. Теоретико-методологічні засади державного фінансового аудиту

 • Тема 2. Теоретичні засади державного аудиту

 • 2.3. Стандарти державного аудиту

 • Тема 3. Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби фінансового аудиту

 • 3.2. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

 • 3.3. Методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ України

 • Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності

 • 4.2. Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм

 • Тема 5. Методика проведення рахунковою палатою України аудиту ефективності використання держаних коштів

 • Частина 3. Незалежний професійний аудит

 • Тема 6. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

 • 6.3. Контроль якості професійних аудиторських послуг

 • Тема 7. Аудиторські послуги

 • Тема 8. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності

 • 8.3. Етапи аудиту фінансової звітності

 • 8.4. Методи аналізу фінансової звітності

 • 8.5. Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності

 • 8.6. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств

 • Тема 9. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

 • Тема 10. Планування аудиту

 • Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

 • Тема 12. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

 • 12.4. Порядок складання та подання аудиторських висновків

 • 12.5. Аудиторський звіт

 • 12.6. Події після дати балансу в аудиторському висновку

 • 12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту
 • Тема 13. Система контролю якості професійних аудиторських послуг

 • 13.2. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг

 • 13.3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності

 • 13.4. Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг

 • Частина 4. Внутрішній аудит

 • Тема 14. Внутрішній аудит , його сутність , об'єкти, суб'єкти

 • Тема 15. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

 • Тема 16. Використання результатів внутрішнього аудиту