Розділ «Тема 7. Аудиторські послуги»

Ви є тут

Аудит

Реалізація результатів аудиту передбачає підготовку не тільки висновку і звіту, але й подання послуг. Ось чому метою теми є вивчення суті аудиторських послуг, значення та видів. Вивчаючи цю тему доцільно розглянути наступні проблеми:

7.1. Перелік видів аудиторських послуг та їх відображення в українському законодавстві

7.2. Консультування в різних галузях діяльності


7.1. Перелік видів аудиторських послуг та їх відображення в українському законодавстві7.2. Консультування в різних галузях діяльності


Консультування результатів роботи будь-якої організації галузі фінансів аналізуються, перш за все, через фінансові показники У зв'язку з цим підприємства потребують допомоги в питаннях, що стосуються правильності проведення різних розрахунків, застосування коефіцієнтів. При аналізі фінансового стану підприємства застосовуються такі коефіцієнти:

- коефіцієнти, котрі стосуються ліквідності, тобто спроможності організації оплачувати рахунки, коли наступає строк платежу;

- коефіцієнти, котрі стосуються ефективності управління, котрі розраховуються через цифри обороту;

- коефіцієнти, котрі відображають структуру капіталу: відносне співвідношення між позиковим і власним капіталом;

- коефіцієнти, які визначають рентабельність: відношення прибутку до загальної вартості майна, прибутку або до власного капіталу та ін

З точки зору управління оборотним капіталом консультант застосовує підхід, що ґрунтується на аналізі руху готівки. При цьому він шукає шляхи скорочення виробничо-комерційного циклу і збереження готівки.

Важливим моментом є визначення консультантом ефективної структури капіталу, так як вона впливає на довгострокові фінансові рішення. 3 цією метою аналізується поточна структура та співвідношення позикового та власного капіталу, очікуване надходження та використання готівкових грошей протягом декількох років. На підставі аналізу вносяться пропозиції щодо пошуку нових власних джерел або додаткових позикових коштів, з'ясовується вид цінних паперів, які будуть випущені і час їх реалізації.

Одне із завдань консультанта - визначити платоспроможність організації, тобто її здібність здійснювати всі платежі по процентах і погашеннях боргу до закінчення строків платежу.

Консультанти з фінансових питань можуть активно брати участь в розробці раціональних кошторисів, які включають: планування прибутку; розробку капіталовкладень; витрат на заробітну плату і т.д.

До об'єктів консультування відноситься і прогнозування наслідків інфляції при складанні планів і бюджетів (кошторисів). Консультанти для своїх клієнтів можуть надавати наступні послуги: розробляти, на підставі аналізу сукупної грошової маси, прогнози рівня інфляції; включати інфляційні прогнози в систему стратегічного планування організації; переглядати методи управління оборотним капіталом; встановлювати тісний взаємозв'язок між рівнем інфляції та змінами вартості валюти на зарубіжних валютних ринках.

Консультування малих підприємств. Малі підприємства використовують консультації аудиторів в основному для рішення конкретних оперативних проблем, а саме:

- консультації по всіх аспектах управління, організації праці та розробки проектів щодо випуску продукції;

- консультації по встановленню цін, веденню бухгалтерського обліку та фінансового планування;

- консультації в галузі маркетингу;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Тема 7. Аудиторські послуги“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Частина 1. Загальні положення

 • Тема 1. Сутність та предмет аудиту

 • Частина 2. Теоретико-методологічні засади державного фінансового аудиту

 • Тема 2. Теоретичні засади державного аудиту

 • 2.3. Стандарти державного аудиту

 • Тема 3. Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби фінансового аудиту

 • 3.2. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

 • 3.3. Методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ України

 • Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності

 • 4.2. Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм

 • Тема 5. Методика проведення рахунковою палатою України аудиту ефективності використання держаних коштів

 • Частина 3. Незалежний професійний аудит

 • Тема 6. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

 • 6.3. Контроль якості професійних аудиторських послуг

 • Тема 7. Аудиторські послуги
 • Тема 8. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності

 • 8.3. Етапи аудиту фінансової звітності

 • 8.4. Методи аналізу фінансової звітності

 • 8.5. Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності

 • 8.6. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств

 • Тема 9. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

 • Тема 10. Планування аудиту

 • Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

 • Тема 12. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

 • 12.4. Порядок складання та подання аудиторських висновків

 • 12.5. Аудиторський звіт

 • 12.6. Події після дати балансу в аудиторському висновку

 • 12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту

 • Тема 13. Система контролю якості професійних аудиторських послуг

 • 13.2. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг

 • 13.3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності

 • 13.4. Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг

 • Частина 4. Внутрішній аудит

 • Тема 14. Внутрішній аудит , його сутність , об'єкти, суб'єкти

 • Тема 15. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

 • Тема 16. Використання результатів внутрішнього аудиту