Розділ «8.4. Методи аналізу фінансової звітності»

Ви є тут

Аудит

Щоб здійснювати аудит фінансової звітності аудитор повинен отримати від замовника письмове звернення. В ньому повинна бути висвітлена мета перевірки, її масштаб, форма подання звіту, методи, місце і строки виконання. Письмове звернення оформлюється у вигляді "Листа-замовлення".

Підтвердженням згоди аудитора на здійснення перевірки є "Лист зобов'язання", де вказується згода щодо завдань, масштабу аудиту. Згідно із МСА 210 "Умова завдань з аудиторської перевірки", погодженість сторін необхідно підтвердити документально. "Лист-зобов'язання" може містити положення, які стосуються меж відповідальності аудиторської фірми перед клієнтом.

Зміст договору становить умови договору, визначені угодою його сторін, Зиміни або припинення зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними, як обов'язкові умови договору згідно із законодавством.

Договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та завіреного печатками.

Крім укладання договору, сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Зміна ціни після укладання договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.

Лише після укладання договору аудитор використовує ті або інші методи аналізу фінансового стану.

Які ж це методи?

1. Метод читання зовнішньої звітності.

Полягає у вивченні абсолютних значень показників зовнішньої звітності з метою визначення основних джерел коштів компанії (підприємства) та напрямків їх використання за минулий період, а також прибуткової та дивідендної політики. Особливу увагу звертають на наявність у звітності незвичайних показників та сум, а також на інформацію, що міститься у виносках та примітках.

2. Метод галузевого порівняльного аналізу. Використовується для порівняння фінансових показників із середньо

галузевими та використання їх як основи для проведення аудиту. Позитивними рисами галузевого порівняльного аналізу є те, що в результаті його проведення аудитор може глибше оцінити стійкість фінансових позицій підприємства, його платоспроможність та кредитоспроможність.

3. Метод порівняльного аналізу облікових та звітних даних клієнта за кілька минулих періодів часу.

Цей метод передбачає вивчення аудитором відхилень (у абсолютному та відносному вираженні) обраних ним показників, а також процентних співвідношень між проміжними та звітними показниками звітності.

4. Метод порівняльного аналізу фактичних даних клієнта з розрахунками самого аудитора.

Метод полягає в тому, що аудитор перераховує ті чи інші показники звітності (особливо розрахункові) і порівнює їх з результатами клієнта. Частіше це стосується відсотків, амортизаційних відрахувань за об'єктами, витрат майбутніх періодів, індексації основних засобів та інших об'єктів обліку. При цьому аудитор критично оцінює інформацію, яку він перевіряє, щодо її достовірності та об'єктивності. Аудитор повинен визначити мінімальну та максимальну межу можливої різниці, наявність якої не потребує додаткового тестування. Вирішення даного завдання залежить від ступеня істотності (матеріальності) виявленої різниці відносно пов'язаних з нею показників всієї звітності в цілому. Якщо значення виявленої різниці неприпустиме, то аудитор намагається знайти реальне пояснення чи провести додаткове тестування.

5. Метод коефіцієнтного аналізу.

Вказаний метод заснований на визначенні залежностей між окремими показниками звітності. Коефіцієнтний аналіз може здійснюватися як внутрішньогосподарський, і як зовнішній. Наприклад, з точки зору акціонера чи потенційного інвестора важливе значення має розрахунок коефіцієнтів прибутку на акцію, дивідендних виплат, дивідендної прибутковості, розподіл майна тощо.

Використовуючи різноманітні методики економічного аналізу, аудитор повинен орієнтуватись на застосування персональних комп'ютерів на прикладних спеціалізованих програм.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аудит» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „8.4. Методи аналізу фінансової звітності“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Частина 1. Загальні положення

 • Тема 1. Сутність та предмет аудиту

 • Частина 2. Теоретико-методологічні засади державного фінансового аудиту

 • Тема 2. Теоретичні засади державного аудиту

 • 2.3. Стандарти державного аудиту

 • Тема 3. Методика проведення органами державної контрольно-ревізійної служби фінансового аудиту

 • 3.2. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій

 • 3.3. Методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ України

 • Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності

 • 4.2. Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм

 • Тема 5. Методика проведення рахунковою палатою України аудиту ефективності використання держаних коштів

 • Частина 3. Незалежний професійний аудит

 • Тема 6. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

 • 6.3. Контроль якості професійних аудиторських послуг

 • Тема 7. Аудиторські послуги

 • Тема 8. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності

 • 8.3. Етапи аудиту фінансової звітності

 • 8.4. Методи аналізу фінансової звітності
 • 8.5. Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності

 • 8.6. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств

 • Тема 9. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

 • Тема 10. Планування аудиту

 • Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

 • Тема 12. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

 • 12.4. Порядок складання та подання аудиторських висновків

 • 12.5. Аудиторський звіт

 • 12.6. Події після дати балансу в аудиторському висновку

 • 12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту

 • Тема 13. Система контролю якості професійних аудиторських послуг

 • 13.2. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг

 • 13.3. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності

 • 13.4. Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг

 • Частина 4. Внутрішній аудит

 • Тема 14. Внутрішній аудит , його сутність , об'єкти, суб'єкти

 • Тема 15. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

 • Тема 16. Використання результатів внутрішнього аудиту