Розділ «Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ»

Економічна теорія: Політекономія

Ця модель є методом систематичного кількісного відображення економічних зв'язків між секторами економічної системи, її використовують для аналізу як світової, так і національної економіки, а також для економіки столиці чи окремого підприємства. Затрати - це те, що споживається в процесі виробництва. Випуск - те, що виробляється, результат виробничого процесу.

Взаємозв'язки між секторами економічної системи описують набором лінійних рівнянь, які відображають баланс між затратами і випуском кожного типу речових товарів чи послуг за певний період часу (як правило, за рік).

Економічна модель "затрати - випуск" включає три сектори (табл. 15.2).

Таблиця 15.2. Спрощена трисекторна модель "затрати - випуск"

Напрям (із в)Сектор 1 Сільське господарствоСектор 2 Обробна промисловістьСектор 3 ДомогосподарстваЗагальний випуск
Сектор 1 Сільське господарство252055100 бушелів пшениці
Сектор 2 Обробна промисловість14бЗО50 ярдІв тканини
Сектор 3 Домогосподарства8018040300 л юди-но-років праці

Таблиця показує, що річний обсяг виробництва сільського господарства (сектор 1) складає 100 бушелів пшениці, обробної промисловості - 50 ярдів тканини, а домогосподарства забезпечують 300 людино-років праці.

Дев'ять чарунок виділеного на табл. 15.2 прямокутника показують міжсекторні потоки. Так, із 100 бушелів пшениці, вироблених першим сектором, 25 бушелів споживаються самим сільським господарством, 20 бушелів - обробною промисловістю, вони становлять затрати другого сектору, а 55 бушелів споживає сектор домогосподарств. Другий сектор за рік виробив 50 ярдів тканини, 6 із яких спожив сам, 14 - продав першому сектору, ЗО - сектору домогосподарств.

Домогосподарства за рік витратили 300 людино-років праці, із них 80 - у секторі 1,180 - у секторі 2, і 40 спожито всередині сектору домогосподарств.

Модель "затрати - випуск" може описати національну економіку, включаючи 500-600 і більше різних секторів, галузей та підгалузей.

На рис. 15.2 секторні потоки відображено у фізичних одиницях. Найчастіше виникає потреба дослідити їх обсяги у вартісному (грошовому) вираженні.

Якщо припустити, що 1 бушель пшениці коштує 2 дол., 1 ярд тканини - 5 дол., а 1 людино-година праці - 1 дол., то таблиця матиме вигляд, зображений на табл. 15.3.

Таблиця 15.3. Модель "затрати - випуск" у вартісному вираженні, дол.

Напрям (віз)Сектор 1Сектор 2Сектор 3Загальний випуск
Сектор 15040110200
Сектор 270ЗО150250
Сектор 38018040300
Загальні затрати (дол.)200250300750

На відміну від табл. 15.2 значення на табл. 15.3 дають можливість визначити загальні витрати за галузями, тоді як за попередньою цього зробити неможливо у зв'язку з везіставністю затрат у натуральній формі. Табл. 15.3 по суті є системою націонадьних рахунків. Сукупна величина праці домогосподарств за своїм змістом є національним доходом, який дорівнює сумі платежів, відображених у рядку 3, він дорівнює також сумарному обсягу товарів і послуг, отриманих домогосподарствами одне від одного та від інших секторів економіки (колонка 3).

V зв'язку з тим, що величини в колонках відображають структуру витрат на виробництво кожного сектору, які покривають поточні витрати, не враховуючи витрати на капітальні вкладення, то ці витрати необхідно включити в колонку домогосподарств, оскільки джерелом капітальних витрат е чистий дохід.

Наступна таблиця цієї моделі має матричний вигляд: національна економіка складається з (п + 1) секторів, з яких п - кількість секторів, що виробляють, а (п +1) - сектор кінцевого попиту (сектор домогосподарств); фізичний випуск продукту позначають через х(; продукт сектору і, який використовується як затрати сектором у, - через х ; величина продукту сектору і, що споживається сектором домогосподарств, - ул обсяг випуску сектором і, спожитий сектором і на одиницю його власного результуючого випуску Хл - а.., який називається вхідним коефі-

X,,

цієнтом продукту сектору і в сектор у. Звідси Оу =

Повний набір вхідних коефіцієнтів називається структурною матрицею (табл. 15.4).

Таблиця 15.4. Матриця структурних коефіцієнтів трисектор-ної моделі економіки3

Напрям (в із)Сектор 1Сектор 2СекторЗ
Сектор 10,250,400,183
Сектор 20,140,120,100
Сектор 30,803,60,133

3 Розрахунки матричних коефіцієнтів здійснено за формулою

- =І&. 0"= -= 0,25; о"=^ = 0,4 іт.д. " Х/ ' 100 ' 12 50

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія: Політекономія» автора Базилевича В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ“ на сторінці 7. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

 • Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Глава 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

 • § 3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин

 • § 4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки

 • § 5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання

 • Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

 • § 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники

 • § 4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне

 • § 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості

 • § 6. Альтернативні теорії вартості

 • § 7. Закон вартості, його сутність та функції

 • Глава 6. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОЇ О ОБІГУ

 • § 3. Грошовий обіг і його закони

 • § 4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи

 • § 5. Валютні курси. Конвертованість грошей

 • § 6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки

 • РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

 • Глава 8. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

 • § 3. Еластичність попиту і пропозиції

 • § 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

 • Глава 9. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 2. Види економічної конкуренції

 • § 3. Методи конкурентної боротьби

 • §4. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми

 • § 5. Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство

 • Глава 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності

 • Глава 11. КАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 • Глава 12. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 • § 3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі

 • § 4. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс

 • § 5. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва

 • Глава 13. ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА Й РОЗПОДІЛ

 • § 3. Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної продуктивності

 • § 4. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку

 • § 5. Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати

 • § 6. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці

 • § 7. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура

 • Глава 14. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ

 • РОЗДІЛ III. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ
 • § 3. Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі

 • § 4. Концепції та принципи побудови системи національних рахунків

 • § 5. Основні макроекономічні показники СНР

 • Глава 16. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 • § 2. Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика. Середні цикли та їх фази

 • § 3. Нециклічні коливання економіки

 • § 4. Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Рівень безробіття. Наслідки впливу безробіття на економіку

 • § 5. Економічне зростання: зміст, типи, чинники

 • § 6. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання

 • Глава 17. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • § 3. Теорія оподаткування

 • Глава 18. КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • § 2. Форми і функції кредиту

 • § 3. Кредитна система та її структура

 • Глава 19. УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 20. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • РОЗДІЛ IV. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Глава 21. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК

 • § 2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції трансформації

 • § 3. Всесвітній ринок товарів та послуг

 • § 4. Торговельний і платіжний баланси країни

 • § 5. Зміст і структура світової валютної системи

 • § 6. Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили

 • Глава 22. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи