Розділ «§ 4. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку»

Економічна теорія: Політекономія

Праця - це ресурс, який займає особливе місце на ринку ресурсів у зв'язку з тим, що доходи від цього ресурсу є домінантними для найчисленнішої соціальної групи населення в будь-якій країні світу.

Особливість ресурсу "праця" полягає в тому, що це єдиний ресурс, який не має відособленого від власника цього ресурсу існування. Це означає, що власником здатності до найманої праці є індивід. Саме вів вільний обирати сферу застосування своїх трудових здібностей. Тому й розпочнемо розгляд питання з індивідуальної пропозиції праці.

Для спрощення аналізу абстрагуємось від того, що праця може бути переважно розумовою чи фізичною, простою чи складною, кваліфікованою чи некваліфікованою, престижною чи непрестижною і т. ін. І припустимо, що є тільки один вид однорідної праці.

За такої передумови вибір найманого працівника стосовно того, на який час віл віддасть підприємцю в користування свої здібності і скільки часу залишить для дозвілля, визначається величиною реальної ставки заробітної плати2 (ціни праці).

Надання права використання підприємцем своїх здібностей за певну плату за своїм змістом є не чим іншим, як продажем найманим працівником своїх трудових послуг.

Крива індивідуальної пропозиції трудових послуг (праці) може мати різні конфігурації (рис. 13.3а, б).

Рис. 13.3а ілюструє ситуацію, за якої нижньою межею ставки реальної заробітної плати, за якої наймані працівники погоджуються пропонувати свої послуги, є (№/Р)0. Крива 5 має висхідний нахил, це означає, що у найманих працівників є бажання пропонувати більше праці у міру зростання ставки заробітної плати.

На рис. 13.36 зображена крива пропозиції 5І2 складної конфігурації. За відносно низьких ставок реальної заробітної плати (від (И^/Р)0 до (№/Р)м) крива в12має висхідний нахил. Починаючи зі ставки, що перевищує(Ж/Р)", працівник скорочує пропозицію своєї праці. Чому так відбувається?


Вибір між зростанням доходу та збільшенням часу дозвілляПропозиція праці для підприємства за умови досконалої конкуренції


На досконалоконкурентному ринку праці підприємство є одним із багатьох покупців трудових послуг, які пропонуються багатьма продавцями (найманими працівниками). Тому окреме підприємство не може впливати на ціну праці і сприймає її як таку" що задається ринком. Це означає, що крива пропозиції праці 5Ь на досконалоконкурентному ринку праці має вигляд горизонтальної лінії, яка проходить через ринкову ставку заробітної плати, оскільки пропозиція праці за цих умов є абсолютно еластичною за ціною (рис. 13.4).

За досконалої конкуренції на ринку праці середні затрати на одиницю праці (АС£) і граничні затрати на додаткову одиницю праці збігаються з незмінною ставкою заробітної плати. Це означає , що за незмінності рівня ставки заробітної плати підприємство зможе найняти стільки працівників, скільки йому буде потрібно. Те саме є і в окремій галузі, якщо ця галузь не основний роботодавець у регіоні або за окремою спеціальністю. Але для окремої галузі горизонтальна крива пропозиції праці є швидше винятком, а не правилом.


Пропозиція праці для галузіПропозиція праці в масштабах економікиРинкова рівновага та рівновага підприємства на конкурентному ринку праці


Ринкова рівновага на ринку праці встановлюється в точці перетину кривих ринкового попиту на працю 2)£ та ринкової пропозиції праці 5£ (рис. 13.6а).

Із рис. 13.6а видно, що рівноважній точці Е відповідає рівноважна ставка заробітної плати со* та рівноважний рівень зайнятості в економіці Х#*.

Рівновага на рис .13.6а відображає стан повної та ефективної зайнятості.

Повна зайнятість - всі, хто бажає запропонувати за встановленою ринком праці рівноважною ціною (ставкою заробітної плати) певний обсяг праці, можуть реалізувати свої бажання. Навіть за умови перевищення чисельності робочої сили над рівноважним обсягом зайнятих Ь* в економіці матиме місце повна зайнятість. Пояснюється це тим, що надлишок чисельності робочої сили над І/ буде утворювати природний рівень безробіття, який означає, що те число трудових ресурсів, які за цих умов добровільно залишаються без роботи, не бажають за певної ставки заробітної плати (со*) пропонувати більше праці, ніж V.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія: Політекономія» автора Базилевича В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „§ 4. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

 • Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Глава 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

 • § 3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин

 • § 4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки

 • § 5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання

 • Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

 • § 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники

 • § 4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне

 • § 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості

 • § 6. Альтернативні теорії вартості

 • § 7. Закон вартості, його сутність та функції

 • Глава 6. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОЇ О ОБІГУ

 • § 3. Грошовий обіг і його закони

 • § 4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи

 • § 5. Валютні курси. Конвертованість грошей

 • § 6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки

 • РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

 • Глава 8. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

 • § 3. Еластичність попиту і пропозиції

 • § 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

 • Глава 9. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 2. Види економічної конкуренції

 • § 3. Методи конкурентної боротьби

 • §4. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми

 • § 5. Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство

 • Глава 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності

 • Глава 11. КАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 • Глава 12. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 • § 3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі

 • § 4. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс

 • § 5. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва

 • Глава 13. ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА Й РОЗПОДІЛ

 • § 3. Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної продуктивності

 • § 4. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку
 • § 5. Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати

 • § 6. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці

 • § 7. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура

 • Глава 14. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ

 • РОЗДІЛ III. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ

 • § 3. Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі

 • § 4. Концепції та принципи побудови системи національних рахунків

 • § 5. Основні макроекономічні показники СНР

 • Глава 16. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 • § 2. Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика. Середні цикли та їх фази

 • § 3. Нециклічні коливання економіки

 • § 4. Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Рівень безробіття. Наслідки впливу безробіття на економіку

 • § 5. Економічне зростання: зміст, типи, чинники

 • § 6. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання

 • Глава 17. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • § 3. Теорія оподаткування

 • Глава 18. КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • § 2. Форми і функції кредиту

 • § 3. Кредитна система та її структура

 • Глава 19. УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 20. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • РОЗДІЛ IV. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Глава 21. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК

 • § 2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції трансформації

 • § 3. Всесвітній ринок товарів та послуг

 • § 4. Торговельний і платіжний баланси країни

 • § 5. Зміст і структура світової валютної системи

 • § 6. Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили

 • Глава 22. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи