Розділ «Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ»

Економічна теорія: Політекономія

Надзвичайно важливе значення в системі балансових моделей має міжгалузевий баланс. Вперше таблиці міжгалузевого балансу були розроблені в СРСР при складанні балансу народного господарства 1923-1924 рр. У загальному вигляді схему міжгалузевого балансу відображено в табл. 15.1.

Таблиця 15.1. Міжгалузевий баланс народного господарства (МГБ)

З табл. 15.1 видно, що МГБ складається із чотирьох квадрантів, три з яких є головними.

Стисло охарактеризуємо кожний із трьох квадрантів. Відомо, що будь-яка галузь одночасно є споживачем і виробником. Тому для виробництва будь-якого продукту необхідно формувати міжгалузеві зв'язки.

1-й квадрант показує міжгалузеві потоки І підрозділу, який створює засоби виробництва, тобто проміжний продукт, призначений для виробничого споживання.

У цьому квадранті Хи, Хи - прямі затрати галузі (1) на виробництво своєї продукції та продукції інших галузей; XatХ2а - відповідно прямі затрати галузі (2) на власне виробництво та виробництво інших галузей і т. ін. Окрім того, кожна галузь створює продукти кінцевого споживання.

Вартісна оцінка кінцевого продукту за галузями та загалом зображена в 2-му квадранті.

Тут Clf Сп - споживчий попит домогосподарств, або вартісна оцінка особистого споживання за галузевою структурою.

- інвестиційний попит (витрати) галузей;

G - обсяг державних закупівель за галузевою структурою;

NE - чистий експорт або попит закордону, який визначається як різниця доходів від експорту (Е) та виплат за імпорт (Z), тобто NE = E-Z;

Y - кінцевий продукт галузі (КПГ);

X - валовий продукт галузі (ВПГ).

Сума проміжного та кінцевого продуктів усіх галузей утворює сукупний суспільний продукт.

3-й квадрант показує створені кожною галуззю та народним господарством вцілому додані вартості У A (value additional), обсяг яких підраховують, додаючи доходи в формі амортизації (А), заробітної плати (W), прибутку (Р), непрямих податків (Тв).

Сума матеріальних затрат та доданої вартості галузі утворює еоловий продукт галузі.

Сума валових продуктів усіх галузей народного господарства утворює валовий продукт національної економіки.

Таким чином, МГБ відображає основні пропорції в економіці, прямі та опосередковані зв'язки між галузями в натуральній і вартісній формах, що має важливе значення для прогнозування і планування економічної діяльності.

Подальший розвиток моделі міжгалузевих балансів знайшов своє втілення в моделі В. Леонтьєва "затрати - випуск".


Модель "затрати - випуск" В. Леонтьева


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія: Політекономія» автора Базилевича В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ“ на сторінці 6. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

 • Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Глава 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

 • § 3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин

 • § 4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки

 • § 5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання

 • Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

 • § 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники

 • § 4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне

 • § 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості

 • § 6. Альтернативні теорії вартості

 • § 7. Закон вартості, його сутність та функції

 • Глава 6. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОЇ О ОБІГУ

 • § 3. Грошовий обіг і його закони

 • § 4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи

 • § 5. Валютні курси. Конвертованість грошей

 • § 6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки

 • РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

 • Глава 8. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

 • § 3. Еластичність попиту і пропозиції

 • § 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

 • Глава 9. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 2. Види економічної конкуренції

 • § 3. Методи конкурентної боротьби

 • §4. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми

 • § 5. Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство

 • Глава 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності

 • Глава 11. КАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 • Глава 12. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 • § 3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі

 • § 4. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс

 • § 5. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва

 • Глава 13. ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА Й РОЗПОДІЛ

 • § 3. Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної продуктивності

 • § 4. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку

 • § 5. Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати

 • § 6. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці

 • § 7. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура

 • Глава 14. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ

 • РОЗДІЛ III. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ
 • § 3. Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі

 • § 4. Концепції та принципи побудови системи національних рахунків

 • § 5. Основні макроекономічні показники СНР

 • Глава 16. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 • § 2. Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика. Середні цикли та їх фази

 • § 3. Нециклічні коливання економіки

 • § 4. Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Рівень безробіття. Наслідки впливу безробіття на економіку

 • § 5. Економічне зростання: зміст, типи, чинники

 • § 6. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання

 • Глава 17. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • § 3. Теорія оподаткування

 • Глава 18. КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • § 2. Форми і функції кредиту

 • § 3. Кредитна система та її структура

 • Глава 19. УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 20. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • РОЗДІЛ IV. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Глава 21. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК

 • § 2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції трансформації

 • § 3. Всесвітній ринок товарів та послуг

 • § 4. Торговельний і платіжний баланси країни

 • § 5. Зміст і структура світової валютної системи

 • § 6. Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили

 • Глава 22. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи