Розділ «Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ»

Економічна теорія: Політекономія

ССП 9000

Приклад показує, що органічна будова капіталу в І підрозділі [і(с: и) = 4 : і] вища, ніж у П підрозділі [її(с: о) = 2: і].

У наведеному прикладі всі умови розширеного відтворення задовольняються:

1)6000 > 4000+ 15 000;

2) 3000 < 2000+15 000;

3) 2000 > 15 000.

Але за цих умов реалізувати продукт неможливо. Щоб його реалізувати, треба капіталізувати частину додаткової вартості.

Починається капіталізація (нагромадження) з І підрозділу, оскільки саме він забезпечує реальний приріст засобів виробництва. Припустимо, що 50 % додаткової вартості перетворюється в капітал, а 50 % - споживається власниками капіталу, тобто 1000т І підрозділу розпадається на 500/с+500т. У свою чергу 500/с розпадається в пропорції 4 : 1 на 400с + ЮОи. Тоді (після нагромадження) структура продукту І підрозділу матиме вигляд: І 4400с+ 1100У + 500т -6000.

Власники капіталу П підрозділу можуть нагромадити для розширення виробництва стільки засобів виробництва, скільки їх запропонує І підрозділ, а саме, 1 ЮОи + 500т, тобто 1600. Це означає, що П підрозділ зможе збільшити обсяг засобів виробництва на 100 од. (1600с - 1500с). Оскільки органічна будова капіталу в цьому підрозділі виражена пропорцією 2 : 1, то П підрозділ зможе збільшити обсяг змінного капіталу на величину вдвічі меншу, ніж приріст засобів виробництва, тобто на 50и.

Тоді структура річного продукту II підрозділу після нагромадження матиме вигляд: II 1600с + 800и + 600т - 3000.

Тепер знову нерівності перетворилися в рівності:

1)6000",+и+ = 14400с + П 1600с;

2) 3000Ще+у+т) = І (ІЮОу + 500 т) + II (800и + 600 т);

3) І (ПООу + 500т) - II 1600с.

Згідно з даними про нагромаджений обсяг капіталу в обох підрозділах, протягом наступного року ССП матиме такий обсяг відповідної структури2:

I 4400с+ 1100и+1100т = 4600

II 1600с + 800і; + 800т = 3200 ССП 7800

Марксова теорія суспільного відтворення стала теоретичною основою для розробки балансових моделей відтворення.

Баланс народного господарства (БНГ) - це система загальноекономічних балансів, показники яких характеризують умови й результати розширеного відтворення, рівень і темпи зростання економіки, економічну та соціальну структуру суспільства.

БНГ через систему таблиць" що характеризують баланс відтворення ССП і НД (національного доходу), трудових ресурсів, національного багатства тощо, дає цілісне уявлення про весь процес відтворення.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія: Політекономія» автора Базилевича В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ“ на сторінці 5. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

 • Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Глава 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

 • § 3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин

 • § 4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки

 • § 5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання

 • Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

 • § 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники

 • § 4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне

 • § 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості

 • § 6. Альтернативні теорії вартості

 • § 7. Закон вартості, його сутність та функції

 • Глава 6. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОЇ О ОБІГУ

 • § 3. Грошовий обіг і його закони

 • § 4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи

 • § 5. Валютні курси. Конвертованість грошей

 • § 6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки

 • РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

 • Глава 8. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

 • § 3. Еластичність попиту і пропозиції

 • § 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

 • Глава 9. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 2. Види економічної конкуренції

 • § 3. Методи конкурентної боротьби

 • §4. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми

 • § 5. Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство

 • Глава 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності

 • Глава 11. КАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 • Глава 12. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 • § 3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі

 • § 4. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс

 • § 5. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва

 • Глава 13. ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА Й РОЗПОДІЛ

 • § 3. Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної продуктивності

 • § 4. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку

 • § 5. Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати

 • § 6. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці

 • § 7. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура

 • Глава 14. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ

 • РОЗДІЛ III. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ
 • § 3. Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі

 • § 4. Концепції та принципи побудови системи національних рахунків

 • § 5. Основні макроекономічні показники СНР

 • Глава 16. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 • § 2. Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика. Середні цикли та їх фази

 • § 3. Нециклічні коливання економіки

 • § 4. Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Рівень безробіття. Наслідки впливу безробіття на економіку

 • § 5. Економічне зростання: зміст, типи, чинники

 • § 6. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання

 • Глава 17. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • § 3. Теорія оподаткування

 • Глава 18. КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • § 2. Форми і функції кредиту

 • § 3. Кредитна система та її структура

 • Глава 19. УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 20. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • РОЗДІЛ IV. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Глава 21. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК

 • § 2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції трансформації

 • § 3. Всесвітній ринок товарів та послуг

 • § 4. Торговельний і платіжний баланси країни

 • § 5. Зміст і структура світової валютної системи

 • § 6. Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили

 • Глава 22. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи