Розділ «Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ»

Економічна теорія: Політекономія

- незмінна органічна будова капіталу, тобто - = const ;

V

- незмінна норма прибутку, тобто Р' - const;

- абстрагування від впливу НТіІ, кон'юнктурних коливань, зовнішньої торгівлі, системи оподаткування та кредитування;

-структура суспільства представлена двома класами: капіталістів, метою яких є привласнення додаткової вартості, та найманих робітників, які витрачають свої доходи виключно на споживання.

Пропорції, яких необхідно дотримуватись для здійснення простого відтворення ССП:

1. Перший підрозділ повинен виробити обсяг засобів виробництва, необхідний для відшкодування матеріальних затрат у І та II підрозділах суспільного виробництва, тобто: І (с + v + m) = = Іс + ІІс.

2. Другий підрозділ повинен виробити такий обсяг предметів споживання, який би задовольнив попит найманих працівників І і П підрозділів. Вартість вироблених П підрозділом предметів споживання має дорівнювати чистому суспільному продукту (національному доходу), тобто: П (с + v + m) = I (v+m) + П (v + m).

З.Якщо з першої умови вилучити попит, який задовольняється в межах цього підрозділу, а з другої умови вилучити внутрішній попит на предмети споживання, то отримаємо третю умову: І (v + m) = U.c.

Ця умова означає, що за вилучення внутрішнього споживання кожного підрозділу між підрозділами здійснюється обмін вартості чистого продукту І підрозділу на обсяг фонду відшкодування спожитого капіталу П підрозділу.

За цих умов весь вироблений ССП повністю реалізується і суспільство має можливості в новому році виробляти такий самий обсяг ССП, як у попередньому, зберігається і структура ССП. Для того, щоб забезпечити розширене відтворення ССП, необхідно, щоб три рівності, які забезпечують просте відтворення і реалізацію ССП, перетворились у нерівності.

Умови розширеного відтворення ССП у теорії К. Маркса:

1) І(с + и + т)>Іс + Пс;

2) ІІ(с + и + т)<І(і> + т) + П(і> + т); 3)І(и + т)>ІІс.

Перша умова означає, що ССП, вироблений І підрозділом, має перевищувати обсяг спожитого капіталу обох підрозділів. Це забезпечує умови для розширення виробництва в обох підрозділах.

Друга умова означає, що ССП, вироблений П підрозділом, повинен бути меншим за суму чистого продукту (національного доходу), створеного в обох підрозділах. Надлишок національного доходу буде використаний на придбання додаткових засобів виробництва обома підрозділами та на придбання додаткових засобів існування.

Третя умова означає: для того, щоб II підрозділ міг розширити виробництво, І підрозділ повинен йому запропонувати більше засобів виробництва, ніж було спожито в попередньому періоді.

Описані нерівності є умовами розширеного відтворення. Але за цих умов неможливо реалізувати продукт. Для визначення умов реалізації необхідно перетворити зазначені вище три нерівності в рівності. Для цього необхідно частину додаткової вартості капіталізувати, тобто перетворити в капітал. Для ілюстрації механізму перетворення рівностей у нерівності, а нерівностей у рівності використаємо дані з "Капіталу" К. Маркса.

І 4000с + ЮООр + 1000т = 6000

П 1500с + 1Ь0у + 750т = 3000

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія: Політекономія» автора Базилевича В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ“ на сторінці 4. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДМОВА

 • РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Глава 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

 • Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

 • Глава 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК

 • § 3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин

 • § 4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки

 • § 5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання

 • Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХНЯ ЕВОЛЮЦІЯ

 • § 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники

 • § 4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне

 • § 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості

 • § 6. Альтернативні теорії вартості

 • § 7. Закон вартості, його сутність та функції

 • Глава 6. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ГРОШОВОЇ О ОБІГУ

 • § 3. Грошовий обіг і його закони

 • § 4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи

 • § 5. Валютні курси. Конвертованість грошей

 • § 6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки

 • РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 7. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА

 • Глава 8. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ

 • § 3. Еластичність попиту і пропозиції

 • § 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

 • Глава 9. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 2. Види економічної конкуренції

 • § 3. Методи конкурентної боротьби

 • §4. Монополія: причини виникнення, суть та основні форми

 • § 5. Антимонопольна політика держави. Антимонопольне законодавство

 • Глава 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • § 4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності

 • Глава 11. КАПІТАЛ. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

 • Глава 12. РИНКОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 • § 3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі

 • § 4. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс

 • § 5. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва

 • Глава 13. ДОХОДИ, ЇХНІ ДЖЕРЕЛА Й РОЗПОДІЛ

 • § 3. Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної продуктивності

 • § 4. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище ринку

 • § 5. Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. Форми і системи заробітної плати

 • § 6. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці

 • § 7. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура

 • Глава 14. ЕКОНОМІКА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, РИЗИКУ І СТРАХУВАННЯ

 • РОЗДІЛ III. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 • Глава 15. НАЦІОНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВІДТВОРЕННЯ
 • § 3. Система національного рахівництва: необхідність виникнення, зміст, цілі

 • § 4. Концепції та принципи побудови системи національних рахунків

 • § 5. Основні макроекономічні показники СНР

 • Глава 16. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

 • § 2. Класифікація економічних циклів за тривалістю та їх характеристика. Середні цикли та їх фази

 • § 3. Нециклічні коливання економіки

 • § 4. Безробіття, його зміст, причини, види, форми. Рівень безробіття. Наслідки впливу безробіття на економіку

 • § 5. Економічне зростання: зміст, типи, чинники

 • § 6. Концепції та найпростіші моделі економічного зростання

 • Глава 17. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

 • § 3. Теорія оподаткування

 • Глава 18. КРЕДИТНА СИСТЕМА

 • § 2. Форми і функції кредиту

 • § 3. Кредитна система та її структура

 • Глава 19. УРЯДОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • Глава 20. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 • РОЗДІЛ IV. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Глава 21. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК

 • § 2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції трансформації

 • § 3. Всесвітній ринок товарів та послуг

 • § 4. Торговельний і платіжний баланси країни

 • § 5. Зміст і структура світової валютної системи

 • § 6. Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили

 • Глава 22. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи