Розділ «ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ»

Ви є тут

Логістика

1. Історія походження терміну "Логістика”.

2. Поняття і суть логістики. Основні підходи щодо визначення змісту логістики.

3. Предмет, об'єкт, завдання та функції логістики.

4. Функціональні сфери логістики. Види логістики.

5. Зміст і принципи концепції логістики. Характеристика основних положень концепції логістики.

6. Логістичні операції та логістичні функції.


1. Історія походження терміну. "Логістика"2. Поняття і суть логістики. Основні підходи щодо визначення змісту логістики


Аналіз численних вітчизняних і закордонних економічних літературних джерел свідчить, що сьогодні єдиного підходу до визначення поняття "логістика" немає (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1

Визначення терміну ''логістика” вітчизняних і закордонних авторів

Визначення логістикиАвтор і джерело
12
Організація, планування, контроль і виконання товарного потоку від проектування та закупівель, шляхом виробництва та розподілення до кінцевого споживача з мстою задоволення вимог ринку з мінімальними операційними і капітальними витратамиTerminology in Logistics. ANNEX Dictionary. European Logistics Association, 1994
Наука про планування, контроль й управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними та нематеріальними операціями, що здійснюються в процесі: доведення сировини та матеріалів до виробничого підприємства; внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів; доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, збереження й обробки відповідної інформаціїРодников A. H. Логистика: терминологический словарь / Родников А. Н. – М.: Экономика, 1995.
Процес управління рухом і зберіганням сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції у господарському обороті від початкового джерела до кінцевого споживача готової продукції, а також пов'язаною з цими операціями інформацієюАлесинская Т. В. Общие вопросы логистического управления / Алесинская Т. В. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005
Наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання руху матеріальних й інформаційних потоків у просторі й у часі від їх первинного джерела до кінцевого споживачаЛогистика: учебное пособие / [под ред. Б. А. Аникина]. – М.: ИНФРА-М, 1997.-С. 7.
Планування, організація і контроль всіх видів діяльності з переміщення і складування, які забезпечують проходження матеріального та пов'язаного з ним інформаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого споживанняГаджинский А. М. Логистика: учебник для высших и средних специальных учебных заведений / Гаджинский А. М. – [2-е изд.]. – М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг”, 1999. – 228 с.
Процес планування, реалізації управління ефективним, економічним рухом і збереженням сировинних матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції та пов'язаної з цим інформації з метою забезпечення відповідності до вимог споживачівBusher J. Logistics excellence / J. Busher, G. Tyndall // Manag. accoun. – 1987. – № 8. – P. 32-39.
Процес планування, управління та контролю ефективного потоку запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, послуг і супутньої інформації від місця виникнення цього потоку до місця його споживання з метою повного задоволення попиту споживачівCouncil of Logistics Management - cscmp.org/Website/Reso urces/Terms.
Планування і управління потоком матеріалів, їх частин і необхідним інформаційним потоком з метою прискорення загального потоку та готових виробів у межах установи та через її маркетингові канали, забезпечуючи максимізацію поточного та майбутнього прибутку та найвищу ефективність реалізації замовленняКрикавський Є. В. Логістика Основи теорії: підручник / Крикавський Є. В. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2004.-416 с.
Наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах з синергетичним зв'язкомЧухрай Н. Інновації та логістика товарів / Чухрай Н., Патора Р. – Львів: Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2001.-262 с.
Теорія і практика управління матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними потокамиПономарьова Ю. В. Логістика: навчальний посібник / Пономарьова Ю. В. – [вид. 2-ге, перероб. і доп.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Процес планування, виконання і контролю ефективного з погляду зниження витрат потоку запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, сервісу і зв'язаної інформації від точки його зародження до точки споживання (включаючи імпорт, експорт, внутрішні і зовнішні переміщення) для повного задоволення вимог споживачівБауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. – [пер. с англ.]. – [2-е изд.]. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. – 640 с.

Усі ці трактування можна поділити на дві групи:

1. Логістика визначається як напрям господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва й обігу.

При цьому основними операціями, які забезпечують фізичне просування матеріального потоку є завантаження, транспортування, розвантаження, складування, комплектування замовлень, збір та обробка необхідної для руху матеріального потоку інформації тощо. Комплекс таких операцій утворює сферу логістики.

2. Логістика розглядається як міждисциплінарний науковий напрям, безпосередньо пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності просування матеріальних потоків.

З цією метою сфера логістики включає також аналіз кон'юнктури ринку, координацію попиту і пропозиції, узгодження інтересів усіх учасників процесу просування матеріальних потоків, тобто охоплює низку нематеріальних операцій.

На нашу думку найбільш узагальненим і доцільним для вітчизняної практики визнаним

Логістика – це наука про планування, контроль і управління матеріальними та нематеріальними операціями, які виконуються в процесі доведення сировини, матеріалів і купованих товарів до виробничого підрозділу підприємства; їх внутрішньозаводської переробки; доведення готової продукції до споживача у відповідності до потреб і вимог останнього, включаючи передачу, зберігання та обробку відповідної інформації.


3. Предмет, об'єкт, завдання та функції логістики


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи