Розділ «ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ»

Ви є тут

Логістика

Посилення конкуренції в сучасних умовах обумовлює необхідність активізації логістики в підвищенні ефективності господарюючих суб'єктів, її чіткого узгодження зі стратегічними цілями фірм. Логістика передбачає оптимізацію роботи систем і спрямована на зменшення витрат у процесі просування матеріальних та інформаційних ресурсів, починаючи від вибору постачальника і закінчуючи доставкою та післяпродажним обслуговуванням.

Відповідно, предметом логістики є логістичні процеси, які пов'язані зі зміною параметрів форми, часу та розміщення матеріальних, інформаційних і фінансових потоків ресурсів, а об'єктом – різні види логістичних потоків.

Завдання логістики поділяють на три групи: глобальні, загальні та локальні (рис. 1.1).

Практична реалізація логістики виражається через її функції, які можна визначити так:

1. Системоутворююча функція. Логістика є системою ефективних технологій забезпечення процесу управління ресурсами. Вона утворює єдину систему управління товаропросуванням (формування господарських зв'язків, організація пересування продукції через місця складування, формування і регулювання запасів продукції, розвиток і організація складського господарства).

Зміст завдань логістики

Рис. 1.1. Зміст завдань логістики

2. Інтегруюча функція. Логістика забезпечує синхронізацію процесів збуту, зберігання і доставки продукції з орієнтацією їх на ринок засобів виробництва і надання посередницьких послуг споживачам. Вона забезпечує узгодження інтересів логістичних посередників у логістичних системах і дозволяє здійснити перехід від часткових завдань до загальної оптимізації.

3. Регулююча функція. Логістичне управління матеріальними та іншими потоками, які їм відповідають, спрямоване на економію всіх видів ресурсів, скорочення витрат праці на стику різних організаційно-економічних рівнів і галузей. Такий управлінський вплив полягає в підтримці відповідності поведінки частини логістичної системи інтересам цілого. Чим вищий ресурсний потенціал будь-якої підсистеми, тим більше вона у своїй діяльності повинна орієнтуватися на принципи логістики, оскільки у випадку порушення підсистемою визначеного рівня автономності може виникнути небезпека руйнування самої системи.

4. Результуюча функція. Логістична діяльність спрямована на просування матеріальних, інформаційних та фінансових потоків з максимальним урахуванням потреб споживачів з мінімальними витратами, охоплюючи всі етапи взаємодії ланцюга “постачання-виробництво-розподіл-споживання”.


4. Функціональні сфери логістики. Види логістики


Сьогодні логістика досліджує основну частину економічного середовища. З метою упорядкування і систематизації наукових досліджень і практичних впроваджень вона може поділятися на декілька напрямків.

Диференціація (поділ) логістики дозволяє детальніше вивчити особливості видів логістичної діяльності та враховувати їх в організації бізнесу, що значно полегшує процес формування місії, стратегії та оперативних планів роботи підприємства. Тобто знання різних аспектів логістичної діяльності дозволяє ефективно оптимізувати наявні ресурси.

За масштабом локалізації виділяють макро-, мезо- і мікрологістику.

Мета логістики на макрорівні полягає в проведенні глобальної логістичної стратегії, яка полягає у формуванні стійких економічних зв'язків між окремими країнами і їх регіонами на основі територіального розподілу праці в межах визначеної спеціалізації та міжгалузевого кооперування.

Відповідно сфера досліджень макрологіспгики охоплює процеси, які протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні.

Сфера впливу мезологістики охоплює сукупність підприємств і установ у межах об'єднань корпоративного типу (фінансово-промислові групи, транснаціональні компанії тощо).

Мікрологістика займається питаннями управління, матеріальними, інформаційними та іншими потоками в межах окремого підприємства.

За характером зон управління логістика поділяється на зовнішню і внутрішню.

Зовнішня логістика займається питаннями регулювання потокових процесів, які виходять за межі діяльності, але перебувають у сфері впливу суб'єкта господарювання.

Внутрішня логістика має на меті координацію й удосконалення господарської діяльності, пов'язаної з управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Логістика» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 1. КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ ТА ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ“ на сторінці 2. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи