Розділ «Рекомендована література»

Валютні операції

1. А. П. Румянцев, В. Я. Голюк, О. Г. Тонких Р Міжнародні фінансові відносини: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 348 с.

2. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховкіната ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. A.M. Морозі-К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

3. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, H.A. Берлач, 10.В. Ілларіонов. - К.: Фенікс, 2000. - 336 с. - Бібліогр.: с. 332.

4. Валютный рынок и валютные операции. Щеголева II. Г. М.: МФПА, 2005. - 157 с.

5. Віхров О. П., Ніщимна С.О. Фінансове право. Конспект лекцій Чернігів: ЧДІЕУ. 2002. -280 с.

6. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с.

7. Гетманцев Д. О., Шукліна Н. Г. Банківське право України: - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.

8. Гроші та кредит: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. / М. I. Савлук, A.M. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.I. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002.-598 с.

9. Гужва В. М., Постевой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. - 164 с.

10. Д. Ю. Пискулов. Теория и практика валютного дилинга. (Foreign Exchange and Money Market Operations). Прикладное пособие. - M.: ИНФРА-М, 1995. -208 с.

11. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулював- ня і валютного контролю" 19.02.1993 г. 15-93, зі змінами та доповненнями.

12. Джон К. Халл. Процентные деривативы: стандартные рыночные модели: Европейские свопционы // Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты - Options, Futures and Other Derivatives. ~ 6-е изд. -M.: "Вильяме", 2007. - С. 1056.

25. Еш С. М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009.-528 с.

26. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. -220 с.

27. Журавльова Ірина Вікторівна, Чей Роза Миколаївна Інформаційні системи міжнародного бізнесу - X.: ХНЕУ, 2006. - 452 с.

28. Закон України "Про банки і банківську діяльність".

29. Закон України "Про господарські товариства".

30. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

31. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах".

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Валютні операції» автора Божидарнік Н. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Рекомендована література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Вступ

 • Розділ 1. Валюта та валютні цінності

 • Розділ 2. Валютна система та валютний ринок

 • Розділ 3. Валютні біржі та інформаційні системи

 • Розділ 4. Сутність валютних операцій та їх класифікація

 • Розділ 5. Порядок відкриття і ведення валютних рахунків

 • Розділ 6. Кореспондентські відносини з іноземними банками

 • Розділ 7. Операції із залучення та розміщення валютних коштів

 • 7.6. Ризики та способи захисту від них

 • Розділ 8. Лізингові, форфейтингові і факторингові операції

 • Розділ 9. Неторгові операції

 • Розділ 10. Міжнародні розрахунки

 • Розділ 11. Поточні конверсійні операції

 • Розділ 12. Термінові конверсійні операції

 • Розділ 13. Угоди типу "SWAP"

 • Розділ 14. Валютний арбітраж та спекуляції

 • 14.4. Технічний аналіз

 • 14.5. Психологія прийняття рішення

 • Розділ 15. Валютний ризик

 • Розділ 16. Валютне регулювання та валютний контроль

 • Рекомендована література
 • Термінологічний словник