Розділ «4.12. Постійні, змінні та загальні (валові) витрати фірми»

Економічна теорія

На рисунку відображено залежність постійних, змінних та загальних витрат. На осі абсцис відображаються витрати С, на осі ординат - обсяг випуску продукції 9.

залежність постійних, змінних та загальних витрат

FC (Fixed Costs) - постійні витрати. Вони мають місце навіть у тому випадку, коли підприємство нічого не виробляє, тобто їх величина не залежить від обсягу виробництва.

Види постійних витрат: амортизаційні відрахування, орендна плата, витрати на капітальний ремонт, відсоток кредиту на купівлю обладнання, виплати податків, страхові внески, адміністративні витрати.

VC (Variable Costs) - змінні витрати. Вони залежать від випуску продукції та змінюються залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва. Види змінних витрат: оплата праці, витрати на сировину, витрати на паливно-мастильні матеріали, витрати на енергоносії.

При досягненні оптимального випуску продукції спостерігається відносна економія змінних витрат. Але при подальшому розширенні виробництва відбувається нове зростання змінних витрат, тому що збільшення випуску потребує більш швидкого зростання витрат порівняно зі зростанням виробництва.

TC (Total Costs) - загальні (повні, валові, сукупні) витрати. Це сума постійних і змінних витрат. Графік загальних витрат повторяє конфігурацію змінних витрат, підняту над початком координат на величину постійних витрат, тобто загальні витрати дорівнюють сумі по вертикалі постійних і змінних витрат.

Загальні витрати (TC) є функцією від випуску продукції Q:

TC=f (Q)

TC = FC+ VC

Наступний розділ:

4.13. Середні витрати підприємства


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.12. Постійні, змінні та загальні (валові) витрати фірми“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Розділ 1. Наукові економічні знання як результат пізнання економічного буття

 • Розділ 2. Теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан

 • Розділ 3. Загальні засади економічного розвитку: політекономічний аспект

 • Розділ 4. Мікроекономіка як відносно самостійна складова економічної теорії

 • 4.2. Методи мікроекономічної теорії

 • 4.3. Корисність: загальна і гранична

 • 4.4. Крива байдужості. Карта кривих байдужості

 • 4.5. Бюджетне обмеження споживача

 • 4.6. Рівновага споживача

 • 4.7. Ринковий попит. Закон попиту

 • 4.8. Ринкова пропозиція. Закон пропозиції

 • 4.9. Ринкова рівновага попиту і пропозиції

 • 4.10. Види еластичності попиту і пропозиції

 • 4.11. Фірма як виробник приватних економічних благ

 • 4.12. Постійні, змінні та загальні (валові) витрати фірми
 • 4.13. Середні витрати підприємства

 • 4.14. Граничні витрати

 • 4.15. Виторг та прибуток фірми

 • Розділ 5. Макроекономічна теорія як складова економічної теорії (базові поняття)

 • 5.5. Сукупна пропозиція

 • 5.6. Фінансовий ринок: сутність, структура, роль в економічній системі

 • 5.7. Фінансові кризи: поняття, типи

 • 5.8. Валютні кризи

 • 5.9. Дефіцит бюджету: сутність, види, джерела фінансування

 • 5.10. Поняття і структура державного боргу

 • 5.11. Дефолт і методи його врегулювання

 • Розділ 6. Інституціональна економічна теорія

 • Розділ 7. Економічна теорія права: становлення, розвиток, методологія, предметний простір

 • Розділ 8. Міжнародна економіка як складова економічної теорії

 • Список рекомендованої літератури