Розділ «ТЕМА 11. ВИДАТКИ ДЕРЖАВИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ»

Бюджетна система


11.1. Сутність державного боргу


В умовах фінансової глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи характеризується значним зростанням обсягів зовнішньої державної заборгованості країн світу. На сьогодні необхідно констатувати, що державний борг є органічною складовою фінансових систем переважної більшості країн світу, дієвим інститутом у механізмі макроекономічного регулювання та інструментом реалізації економічної стратегії держави. Від характеру врегулювання боргової проблеми залежить бюджетна дієздатність України, стан її валютних резервів, а отже стабільність національної валюти, рівень відсоткових ставок, інвестиційний клімат, характер поводження всіх сегментів вітчизняного фінансового ринку.

Державний борг - загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення [2].

В економічній літературі немає одностайності щодо визначення державного боргу як економічної категорії (табл. 11.1).

Таблиця 11.1. Погляди науковців щодо сутності державного боргу

АвторВизначення поняття
12
Вавілов В.Я. [3,с. 15]Державний борг - результат взаємозв'язків виконавчих органів державної влади з фізичними і юридичними особами-виконавчими органами інших держав і міжнародними фінансовими організаціями в частині формування фонду запозичених ресурсів для задоволення державних потреб
Василии Д.О. [4, с. 225]Державний борг - складне явище, зумовлене низкою факторів, яке в умовах кожної держави може мати свою специфіку
Вахненко Т.П. [5. с. 16]Державний борг - заборгованість держави в процесі формування і використання додаткових грошових ресурсів держави за рахунок тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб, іноземних держав
Верхолаз ВВ. [6. с. 5]Державний борг - особливі кредитно-фінансові відносини, у яких держава виступає позичальником, а сума запозичених ресурсів становить величину державного боргу
Дубницька Н.1. [8, с. 107]Державний борг - сукупні зобов'язання центрального уряду, місцевих органів влади, державних підприємств та організацій
Загородній А.Г., Вознюк ГЛ. Смовженко Т.С. [9, с. 52]Державний борг - загальна сума заборгованості держави внаслідок непогашення позик та невиплати за ними процентів
Кучерявенко М.П. [13, с. 34]Державний борг - заборгованість держави в процесі формування і використання додаткових грошових ресурсів держави за рахунок тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб, іноземних держав
Мальтус Т. Р. [16, с. 72]Великий державний борг - це ракова пухлина, яка роздирає життя народу і його добробут
Опарін В.М. [15, с. 24]Державний борг - сума заборгованості держави своїм кредиторам
Орлюк О.П. [16, с. 24]Державний борг - це загальний розмір накопиченої заборгованості уряду власних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків
Романенко О.Р. [18, с. 243]Державний борг - це сума заборгованості за всіма борговими зобов'язаннями держави, відсотки за нею і невиконані фінансові зобов'язання держави перед суб'єктами економіки
Руденко Ю.М.[19,с. 168]Державний борг - це сума заборгованості з випущених і непогашених державних позик центрального чи місцевого уряду й автономних урядових установ
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Самуельсон П.А. [21, с. 372]Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань уряду у формі облігацій і короткострокових позик
СейЖ.-Б.[16, с. 74]Порівнював державний борг із новою зброєю, страшнішою за порох, зброєю, якою держава повинна користуватися лише в крайньому разі
Хайхадаєв О.Д. [22, с. 45] ;Державний борг - результат кредитних відносин, що виникають у зв'язку із трансформацією капіталу з національного приватного сектору або з-за кордону в державний бюджет на підставі принципів запозичення

Таким чином, категорію "державний борг" доцільно трактувати у широкому та вузькому розуміннях.

У вузькому розумінні, державний борг - це сукупність відносин, за якими виникають боргові зобов'язання держави як позичальника, боржника або гаранта погашення позик іншими позичальниками.

У широкому розумінні, державний борг - це система фінансових зобов'язань держави, що виникають у результаті здійснення запозичень із наданих державою гарантій чи із зобов'язань третіх осіб - суб'єктів господарської діяльності; боргових зобов'язань, прийнятих на себе відповідно до чинного законодавства; сум бюджетних асигнувань, перерахованих із порушенням строків чи в неповному розмірі; суми компенсації за несвоєчасну чи неповну виплату суми платежу юридичним та фізичним особам тощо. У вузькому розумінні державний борг - окрема фінансово-правова категорія, тоді як у широкому розумінні державний борг — це загальнотеоретична, фундаментальна, державотворча дефініція.

Економічна сутність державного боргу виявляється через такі його функції:

фіскальну - залучення державою необхідних коштів для фінансування бюджетних видатків;

регулюючу — коригування обсягу грошової маси через купівлю-продаж цінних паперів Національним банком України [10]. Борг є важливим елементом кругообігу "доходи-витрати". Коли в економіці зростають доходи, то зростають і заощадження, які мають бути використані домашніми господарствами, фірмами й урядом. Створення боргу - це механізм, за допомогою якого заощадження передаються економічним агентам, що здійснюють витрати. Якщо домогосподарства та фірми не схильні до запозичень, то приватна заборгованість зростає недостатньо швидко, аби поглинути зростаючий обсяг заощаджень. Отже, щоб економіка не відійшла від стану повної зайнятості ресурсів, ці заощадження мають бути використані державою шляхом приросту державного боргу.

Головними причинами виникнення і збільшення державного боргу є [14, С. 287]: хронічний дефіцит Державного бюджету; перевищення темпів зростання державних видатків над темпами зростання державних доходів; дискреційна фіскальна політика, спрямована на зменшення податкового навантаження без відповідного скорочення державних витрат; розширення економічної функції держави; дія автоматичних стабілізаторів (циклічне зменшення податкових надходжень та збільшення соціальних трансфертів під час економічної кризи); залучення коштів нерезидентів з метою підтримки стабільності національної валюти; вплив політичних бізнес-циклів (надмірне збільшення державних видатків напередодні виборів з метою завоювання популярності у виборців).

Варто наголосити, що виникнення і стала динаміка зростання державного боргу — явище поширене і притаманне для багатьох країн. Проте цей процес в кожній країні має характерні специфічні риси. Державний борг України формувався поетапно (табл. 11.2) [17, С. 276].

Таблиця 11.2. Етапи формування державного боргу України

ЕтапЧасовий періодХарактеристика
І1991-1994 рр.Кредитна експансія НБУ для покриття державних витрат, спрямованих на підтримку окремих галузей промисловості, сільського господарства, на покриття дефіциту держбюджету
П1995-1996 рр.Розпочато випуск облігацій внутрішньої державної позики та поступове заміщенням ними прямих кредитів НБУ
III1997 р. - перша половина 1998 рВідбувається збільшення сум запозичень як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках
IV1998-2000 рр.Здійснено реструктуризацію певної частини державного боргу України, оскільки виникла ситуація, в якій важко було залучати нові запозичення та погашати ті, за якими вже наступав термін. Процес реструктуризації відбувався шляхом заміни облігацій та продовження строку виплати за запозиченнями
V2001-2007 рр.Виважена боргова політика. Вона полягала в ефективному управлінні державним боргом, його поступовим погашенням та реструктуризацією, що дало можливість до 2006 року зменшувати величину державного боргу
VI2008 - по сьогоднішній деньХарактеризується стрімким збільшенням величини державного боргу через політичну нестабільність

Факторами, що позитивно впливають на економіку країни внаслідок зростання державного боргу, є:

- прискорення темпів економічного зростання;

- позики, залучені суб'єктами господарювання, зазвичай, мають інвестиційне спрямування;

- реалізація програм довготермінового кредитування банками фізичних і юридичних осіб тощо.

До негативних явищ, пов'язаних із збільшенням державного боргу, доцільно віднести такі:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Бюджетна система» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ТЕМА 11. ВИДАТКИ ДЕРЖАВИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи