Розділ «Термінологічний словник»

Етика

Альтруїзм (лат. alter — інший) — моральний принцип, що проголошує співчуття до інших людей, безкорисне служіння їм і готовність до самозречення в ім'я їх блага і щастя.

Анімізм (лат. anima —душа, дух) — віра в існування духів, одухотвореність предметів, у наявність душі у людей, рослин, тварин.

Антропоморфізм (грец. anthrôpos — людина і morphë — форма) — наділення людськими якостями явищ природи, предметів, тварин.

Аскетизм (грец. askëtes — навчений, борець) — зречення радощів життя, відлюдництво, умертвління плоті задля досягнення моральної досконалості.

Біологічна (істинна) смерть — незворотне припинення фізіологічних процесів у клітинах і тканинах організму.

Благо — все, що має для людини позитивне значення.

Вегетаріанство (пізньолат. vegetahus — рослинний) — вчення і спосіб життя, які не допускають вживання в їжу м'яса тварин.

Веди (санскр. — священне знання) — найдавніша пам'ятка індійської літератури, сукупна назва пісень, урочистих гімнів, жертовних заклинань, приписів, правил, богословських навчань, есхатологічних міркувань.

Вівісекція (лат. vivus — живий і sectio — розтин) — операції на живих тваринах з метою вивчення функцій організму, дії на нього різних речовин, розроблення методів лікування тощо.

Гедонізм (грец. hedone— насолода) — спосіб обгрунтування моралі, тлумачення її природи і призначення, який зводить зміст моральних вимог до однієї мети — одержання насолод.

Герменевтика (грец. hermeneutikos — пояснюю) — теорія, мистецтво інтерпретації змісту основних моральних понять, суджень, відповідного тексту загалом.

Гетерономна (грец. heteros — інший і nomos — закон) етика — етика, що ґрунтується не на власних принципах, а на запозичених з інших наук.

Гідність — особливе моральне ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні своєї самоцінності й моральної рівності з іншими людьми; ставлення до людини інших людей, в якому визнається її безумовна цінність.

Гуманізм (лат. humanos — людяний) — принцип етики, що став і принципом моралі, основою якого є переконання в безмежних можливостях, здатності до вдосконалення людини, вимога свободи і захисту її гідності, визнання права людини на щастя, проголошення задоволення її потреб та інтересів кінцевою метою суспільства.

Даосизм (кит. — школа дао) — філософське вчення Давнього Китаю про всезагальний і невидимий закон всього існуючого — дао, якому підпорядковуються природа, суспільство, поведінка і мислення індивідів.

Дихотомія (rpeu. dichotomia, від dicha — на дві частини і готе — переріз) — поділ вихідного поняття на два суперечні видові поняття.

Джайнізм — релігійно-філософське вчення, згідно з яким до тих пір, поки душа "засмічена" тонкою матерією, вона, за законами карми, повинна постійно мандрувати, набуваючи нових існувань, і лише звільнившись від матерії шляхом правильного пізнання й аскетизму, досягає спасіння.

Добро — найвища, абсолютна вселюдська цінність, причетність до якої наповнює життя людини сенсом, воно стає сам о цінним, а не слугує засобом для досягнення інших цілей; уявлення про добро перебуває в органічному взаємозв'язку з ідеалом суспільства і особистості.

Евдемонізм (грец. eudaimonia — блаженство) — спосіб обгрунтування моралі, тлумачення її природи і призначення, за якого досягнення щастя вважається головною метою життя і основою моральних вчинків.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Етика» автора М.Г.Тофтул на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Термінологічний словник“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • 1.Етика як галузь філософського знання

 • Взаємозв'язки етики з іншими науками

 • Методологічні принципи етики

 • Джерела і способи добування етикою емпіричного матеріалу

 • Мова етики і її співвідношення з мовою моралі

 • Значення етики

 • Дискусії щодо існування етики як науки

 • 1.2. Основні категорії етики

 • Справедливість

 • Совість (сумління)

 • Гідність і честь

 • Ідеал (моральний)

 • Смисл (сенс) життя

 • Щастя

 • 2. Мораль як форма суспільної і особистісної свідомості

 • Походження моралі

 • Функції моралі

 • Моральна та інші форми суспільної свідомості

 • 2.2. Основні етапи історичного розвитку моралі

 • Мораль феодального суспільства

 • Мораль епохи Відродження

 • Мораль буржуазного суспільства

 • Комуністична мораль

 • 2.3. Проблема прогресу моралі

 • Основні віхи прогресу моралі

 • Моральні виклики сучасного світу

 • Особливості моралі майбутнього

 • 3. Усезагальність моралі. Особливості моральних відносин у різних сферах людського буття

 • Педагогічна мораль і етика

 • Юридична мораль і етика

 • Етика працівників органів внутрішніх справ

 • Етика кримінально-процесуального доказування і судових дебатів сторін

 • Етика бізнесу

 • Предмет етики бізнесу та її значення

 • Моральні виміри діяльності менеджера

 • Моральні аспекти у ставленні фірми до найманого працівника

 • 4. Історія етики

 • 4.3. Етичні вчення Давнього Китаю

 • Етика моїзму

 • Етика легізму (законників)

 • Етика матеріалізму

 • 4.4. Етичні вчення античного суспільства

 • Етика скептицизму

 • Загальні особливості етики Давнього Риму

 • 4.5. Етика середньовіччя

 • 4.6. Етика епохи Відродження

 • 4.7. Етика Нового часу

 • 4.8. Етика мислителів німецької класичної філософії

 • 4.9. Етика Новітнього часу

 • Етика екзистенціалізму

 • Етика прагматизму

 • Етика неопозитивізму

 • Етика психоаналізу

 • 5. З історії етики в Україні

 • 5.2. Етика як наука і навчальна дисципліна в Україні

 • Термінологічний словник
 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи