Розділ «Моральна та інші форми суспільної свідомості»

Етика

Суспільна свідомість є не просто сукупністю індивідуальних свідомостей, а цілісним духовним явищем. Утворюють її відносно самостійні форми свідомості — моральна, правова, філософська, політична, естетична, релігійна тощо. Багатоманітність форм суспільної свідомості зумовлена складністю суспільного буття і специфікою його відображення кожною з них. Усі форми суспільної свідомості — явища ідеальні (нематеріальні), вони перебувають у численних взаємозв'язках і взаємодіях, своєрідно доповнюючи одна одну. Мораль е "всепроникною", вплетеною в усе духовне буття суспільства та особистості формою свідомості. Адже явища, що оцінюються з позицій права, політики, релігії тощо, піддають випробуванням і за критеріями добра.


Мораль і правоМораль і політика


Співвідношення моралі і політики неоднозначні, оскільки вони залежать від історичних обставин, сил, які вертять політику, а також від місця моралі в системі соціального життя. У тоталітарних політичних системах моральні спонуки у структурі політичної свідомості часто набувають форми протидії, опору владі, зневіри, політичного нігілізму. В демократичних державах ідеологічний і психологічний настрій людей зорієнтований на творчі ідеали, реалізацію принципів гуманізму і соціальної справедливості.

Функції та сутність моралі і політики як форм соціального життя не завжди однакові. Мораль зорієнтована на гармонізацію суспільних відносин і міжособистісних стосунків, а політика загалом спрямована на підпорядкування однієї волі (індивідуальної, групової) волі іншій. Узгодженість інтересів влади і переважної більшості громадян держави сприяє гуманізації політики і підвищенню моральної культури народу. Не кожна мораль є безумовно позитивним феноменом, оскільки вона може бути не лише природною (сформованою у наслідок тривалого стихійного процесу), а й "штучною" — спеціально сконструйованою, такою, яка б задовольняла певну ідеологічну доктрину чи соціальну групу. її різними способами нав'язують громадянам у прагнення досягти своїх цілей. Політика нерідко апелює до моральних почуттів людей, намагаючись нав'язати "лжемораль" (доноси на товаришів, друзів, рідних проголошувалися високоморальними). Однак це не є мораллю.


Мораль і мистецтвоМораль і релігіяВ нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Етика» автора М.Г.Тофтул на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Моральна та інші форми суспільної свідомості“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • 1.Етика як галузь філософського знання

 • Взаємозв'язки етики з іншими науками

 • Методологічні принципи етики

 • Джерела і способи добування етикою емпіричного матеріалу

 • Мова етики і її співвідношення з мовою моралі

 • Значення етики

 • Дискусії щодо існування етики як науки

 • 1.2. Основні категорії етики

 • Справедливість

 • Совість (сумління)

 • Гідність і честь

 • Ідеал (моральний)

 • Смисл (сенс) життя

 • Щастя

 • 2. Мораль як форма суспільної і особистісної свідомості

 • Походження моралі

 • Функції моралі

 • Моральна та інші форми суспільної свідомості
 • 2.2. Основні етапи історичного розвитку моралі

 • Мораль феодального суспільства

 • Мораль епохи Відродження

 • Мораль буржуазного суспільства

 • Комуністична мораль

 • 2.3. Проблема прогресу моралі

 • Основні віхи прогресу моралі

 • Моральні виклики сучасного світу

 • Особливості моралі майбутнього

 • 3. Усезагальність моралі. Особливості моральних відносин у різних сферах людського буття

 • Педагогічна мораль і етика

 • Юридична мораль і етика

 • Етика працівників органів внутрішніх справ

 • Етика кримінально-процесуального доказування і судових дебатів сторін

 • Етика бізнесу

 • Предмет етики бізнесу та її значення

 • Моральні виміри діяльності менеджера

 • Моральні аспекти у ставленні фірми до найманого працівника

 • 4. Історія етики

 • 4.3. Етичні вчення Давнього Китаю

 • Етика моїзму

 • Етика легізму (законників)

 • Етика матеріалізму

 • 4.4. Етичні вчення античного суспільства

 • Етика скептицизму

 • Загальні особливості етики Давнього Риму

 • 4.5. Етика середньовіччя

 • 4.6. Етика епохи Відродження

 • 4.7. Етика Нового часу

 • 4.8. Етика мислителів німецької класичної філософії

 • 4.9. Етика Новітнього часу

 • Етика екзистенціалізму

 • Етика прагматизму

 • Етика неопозитивізму

 • Етика психоаналізу

 • 5. З історії етики в Україні

 • 5.2. Етика як наука і навчальна дисципліна в Україні

 • Термінологічний словник

 • Література

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи