Розділ «6.1.3. Сиситема правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки»

Безпека життєдіяльності

Система правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки передбачає дотримання:

o Основних механізмів державного регулювання;

o Нормативно - правових актів та документів підприємств з менеджменту безпеки;

Основними механізмами державного регулювання є економічне регулювання, державна стандартизація, сертифікація, державна експертиза, державний нагляд і контроль, ліцензування, декларування безпеки небезпечних об'єктів і страхування.


Економічні механізми управління ризикамиМеханізми розподілу ресурсів у соціально-економічних системах


Механізми розподілу ресурсів утворюють великий і надзвичайно важливий для практичного застосування клас механізмів управління складними системами.

Як засвідчує досвід економічно розвинених країн, найвпливовішими механізмами регулювання безпеки є економічні важелі стимулювання запобіжних заходів безпеки. Необхідно створити таку нормативно-правову базу, щоб власнику було невигідно експлуатувати об'єкт із великим рівнем ризику, щоб кошти, витрачені на підвищення безпеки, були не збитковими, а давали прибуток. Це можливо тільки за умов впровадження кількісних методів визначення рівня небезпеки об'єкта на основі критеріїв ризику.

В існуючих економічних регуляторах треба врахувати ризики, що створюють суб'єкти господарювання, і ввести в дію всі інші економічні регулятори, які застосовують у світовій практиці, а саме, податки, штрафи за шкідливі і небезпечні технології, санкції (відшкодування збитків, компенсація), страхування, фонди, пільги тощо. Комплекс економічних механізмів регулювання має забезпечити оптимальний баланс економічних витрат і рівнів техногенної та природної безпеки. Метою економічного регулювання є акумулювання коштів і реалізація превентивних за своїм характером витрат, які мають бути спрямовані на зниження техногенних і природних ризиків для населення, територій, соціальних, техногенних і природних об'єктів.


Ліцензування видів діяльності у сфері промислової безпекиПланування заходів безпеки


Аварії та надзвичайні ситуації на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежі, вибухи і витікання небезпечних речовин, можуть призвести не тільки до ураження людей сильнодіючими отруйними речовинами, а й до негативного впливу на навколишнє середовище, руйнування будинків, споруд, технологічного устаткування. Тому проблема запобігання виникненню аварій на об'єктах підвищеної небезпеки стала одним із пріоритетних завдань як у багатьох країнах Європейської спільноти, так і в Україні.

Згідно із нормативно-правовими актами України, суб'єкти господарювання, у власності (користуванні) яких є ПНО або ОПН, мають щорічно планувати запобіжні заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечувати їх реалізацію відповідними фінансовими й матеріальними ресурсами. Плани запобіжних заходів треба розробляти на підставі матеріалів поточного оцінювання техногенної безпеки на об'єкті (об'єктах), можливих наслідків впливу на навколишнє середовище в разі виникнення надзвичайних ситуацій, у тім числі на працюючий персонал та населення. Вони мають містити конкретні заходи щодо мінімізації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до їх прийнятних показників, запобігання технологічним аваріям, утилізації, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повної їх ліквідації, виконання інших вимог у сфері техногенної безпеки.

Розміщення, забудова і розвиток населених пунктів, об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, вплинути на стан захисту населення й територій від їх наслідків здійснюються за рішенням місцевих рад та відповідно до генеральних планів розвитку, розміщення населених пунктів, об'єктів виробничого і соціального призначення.

З метою організації та забезпечення виконання заходів, у сфері техногенної безпеки у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях має розроблятися така документація (програми):

o план першочергових (невідкладних) запобіжнгіх заходів і робіт, які потрібно виконати на об'єктах і територіях із ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, окремими розділами якого мають бути визначені:

1) переліки об'єктів і територій, на яких потрібно проводити запобіжні заходи (роботи) першочергово (невідкладно);

2) переліки об'єктів (територій), на яких потрібно проводити запобіжні заходи (роботи) протягом наступного року та-окремо протягом наступних 2-3 років;

o план дій органів управління та сил цивільного захисту при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації. У зазначеному плані потенційно небезпечних об'єктів окремим розділом мають бути зазначені заходи захисту населення, що мешкає в зоні можливого ураження, в разі виникнення на ньому надзвичайних ситуацій (аварій).

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Безпека життєдіяльності» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „6.1.3. Сиситема правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

 • 1.6. Культура суспільства та її захисна функція

 • Розділ 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки

 • 2.2. Негативні фактори активної групи

 • 2.3. Ідентифікація небезпек

 • 2.4. Надзвичайні ситуації в сучасних умовах

 • 2.5. Класифікація надзвичайних ситуацій

 • 2.6. Природні надзвичайні ситуації

 • Розділ 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах

 • 3.7. Радіаційна безпека

 • 3.8. Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктів

 • Розділ 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС

 • 4.2. Фізіологічні чинники забезпечення безпеки людини

 • 4.3. Психологічні важелі забезпечення безпеки людини

 • 4.4. Небезпеки загальної інформатизації суспільства

 • 4.5. Небезпека засобів масової інформації

 • 4.6. Нейролінгвістичне програмування

 • 4.7. Діанетика - наука про розум і мислення

 • 4.8. Невідкладна допомога при нещасних випадках

 • 4.8.2. Кровотеча та перша допомога при кровотечах

 • 4.8.3. Долікарська реанімація

 • 4.8.4. Транспортні аварії і катастрофи. Наслідки і профілактика

 • 4.8.5. Утоплення, принципи долікарської допомоги

 • 4.8.6. Ураження електричним струмом

 • 4.8.7. Отруєння хімічними речовинами

 • 4.9. Небезпеки у сучасному урбанізованому суспільстві та протидія їм

 • 4.9.2. Менеджмент безпеки на підприємстві

 • Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій

 • 5.1.5. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності

 • 5.1.6. Приклад обчислення соціального ризику для аеропорту

 • 5.1.7. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи

 • Розділ 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення на АТО у НС

 • 6.1.2. Управління безпекою життєдіяльності

 • 6.1.3. Сиситема правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки
 • 6.1.4. Контроль та нагляд

 • 6.2. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Моніторинг небезпек життєвого середовища людини в Україні

 • Розділ 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи