Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій

Безпека життєдіяльності


5.1. Ризик - як характеристика небезпеки. Концепція прийнятного ризику5.1.1. Ризик


Визнавши глобальний характер небезпечних процесів і явищ, з якими людство зіткнулося у другій половині ХХ ст. і масштаби яких почали загрожувати людській цивілізації, світове співтовариство розробило і прийняло нову стратегію гармонійного розвитку природи і суспільства. Вона враховує дві взаємопов'язані базові концепції, на яких грунтується вибір шляхів переходу до коеволюції природи і суспільства,- сталий розвиток і безпека.

Виходячи з цього, в нашій державі, як і в більшості розвинених країн, була відкинута концепція "нульового ризику" і схвалена концепція "прийнятного ризику", яка передбачає широке використання принципу "передбачити і запобігти". Вона стає домінуючою в регулюванні відносин у сфері промислової безпеки. Розроблено дерективні документи, які регламентують проведення аналізу й оцінювання ризику, декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням рівня небезпеки і ризиків втрат, пов'язаних зі специфікою природних явищ, діяльності людей.

Універсальною кількісною мірою ймовірності виникнення та реалізації виникнення несприятливих подій і процесів в поєднанні з супутніми їм збитками є ризики. Важливість і складність рішення цієї задачі пов'язана з безперервним розширенням спектру небезпек, викликів, загроз, криз, надзвичайних ситуацій і катастроф, збільшенням збитків від них людині, суспільству, державі і середовищу життєдіяльності. Методологія оцінки ризику дії чинників небезпеки на людину є новим, відносно молодим, таким, що інтенсивно розвивається у всьому світі, міждисциплінарним науковим напрямом.

Небезпека лише вказує на наявність можливого негативного впливу, для кількісної оцінки небезпеки використовується термін ризик.

Ризик - це термін, який має універсальне значення, він вказує на дію, яка може або повинна статися з невпевненістю або невизначеністю. Ризик - це шанс, при якому може статися щось непередбачене і небажане. Ризик - ймовірність реалізації негативної дії в зоні перебування людини. Його специфікація може бути визначена в термінах імовірності: часу, місцезнаходження, збитку (як оцінки наслідків небезпеки).

Відповідно до закону про об'єкти підвищеної небезпеки:

Ризик - ступінь ймовірності певної негативної події, яка може відбутися у певний час або за певних обставин на території об'єкта підвищеної небезпеки або за його межами.

Об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру

Загальним у всіх наведених визначеннях є те, що ризик включає невпевненість, чи відбудеться небажана подія, чи виникне несприятливий стан, чи відбудеться шкода (людині, довкіллю, інфраструктурі тощо). Помітимо, що відповідно до сучасних поглядів ризик зазвичай інтерпретується як міра ймовірності (очікувана частота) виникнення техногенних або природних явищ, що супроводжуються виникненням, формуванням і дією небезпек, та завданого при цьому соціального, економічного, екологічного та інших видів збитку і шкоди.

Застосування поняття ризик, таким чином, дозволяє переводити небезпеку в розряд категорій, що вимірюються. Ризик, фактично, є міра небезпеки. Часто використовують поняття "ступінь ризику" (risk level], яке по суті не відмінне від поняття ризику, але лише підкреслює, що йдеться про величину, яка вимірюється.

Всі названі (або подібні) інтерпретації терміну "ризик" використовуються в даний час при аналізі небезпек і управлінні безпекою (ризиком), зокрема технологічних процесів і виробництв у цілому.

Основна концепція оцінок ризику полягає у тому, щоб ідентифікувати ризики кількісно або щонайменше в порівняльному вигляді (якісно) по відношенню до будь-яких інших ризиків. Вони можуть бути комплексними і можуть включати різні ризики, щоб визначити їх сумарне значення.

Ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій стосовно природних явищ, соціальних подій, технічних об'єктів і технологій оцінюють на основі статистичних даних або теоретичних досліджень. При користуванні статистичними даними величину ризику визначають за формулою:

R=(N /N) xR ,

де R - ризик; - число надзвичайних подій в рік; No - загальне число подій в рік; Ддоп - допустимий ризик.

Жоден вид людської діяльності і жодна, особливо штучна, система не можуть гарантовано вважатися абсолютно безпечними, тобто вільними від ризику. Безпека є відносним поняттям, яка припускає, що в "безпечній системі" наявність чинників ризику вважається прийнятною ситуацією.

Фундаментальна база аналізу ризиків R(t) формується на основі досліджень в галузі соціальних, природних і технічних наук в трьох основних сферах життєдіяльності - соціальній (N), природній (S) і техногенній (Т), що складають єдину складну систему "лю-дина-природа-середовище" (СЛПС), яка функціонує у часі t:

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Безпека життєдіяльності» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • Розділ 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності

 • 1.6. Культура суспільства та її захисна функція

 • Розділ 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки

 • 2.2. Негативні фактори активної групи

 • 2.3. Ідентифікація небезпек

 • 2.4. Надзвичайні ситуації в сучасних умовах

 • 2.5. Класифікація надзвичайних ситуацій

 • 2.6. Природні надзвичайні ситуації

 • Розділ 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об'єктах

 • 3.7. Радіаційна безпека

 • 3.8. Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктів

 • Розділ 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС

 • 4.2. Фізіологічні чинники забезпечення безпеки людини

 • 4.3. Психологічні важелі забезпечення безпеки людини

 • 4.4. Небезпеки загальної інформатизації суспільства

 • 4.5. Небезпека засобів масової інформації

 • 4.6. Нейролінгвістичне програмування

 • 4.7. Діанетика - наука про розум і мислення

 • 4.8. Невідкладна допомога при нещасних випадках

 • 4.8.2. Кровотеча та перша допомога при кровотечах

 • 4.8.3. Долікарська реанімація

 • 4.8.4. Транспортні аварії і катастрофи. Наслідки і профілактика

 • 4.8.5. Утоплення, принципи долікарської допомоги

 • 4.8.6. Ураження електричним струмом

 • 4.8.7. Отруєння хімічними речовинами

 • 4.9. Небезпеки у сучасному урбанізованому суспільстві та протидія їм

 • 4.9.2. Менеджмент безпеки на підприємстві

 • Розділ 5. Ризик. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку. Небезпечних ситуацій
 • 5.1.5. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності

 • 5.1.6. Приклад обчислення соціального ризику для аеропорту

 • 5.1.7. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи

 • Розділ 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення на АТО у НС

 • 6.1.2. Управління безпекою життєдіяльності

 • 6.1.3. Сиситема правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки

 • 6.1.4. Контроль та нагляд

 • 6.2. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Моніторинг небезпек життєвого середовища людини в Україні

 • Розділ 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА