Розділ «СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

Історія без міфів. Бесіди з історії української державності

160. Миллер А. Образ Украины и украинцев в российской прессе после распада СССР // Полис. — 1996. — № 2. — С. 130–135.

161. Миллер А. Украинофильство // Славяноведение — 1997. — № 5. — С. 28–37.

162. Миллер А. И. Национализм и формирование наций. Теоретические исследования 80–90–х годов // Политическая наука. Нация и национализм. — М.: ИНИОН РАН, 1999. — С. 5–18.

163. Митрополит Іларіон. Українська церква. Нариси з історії української православної церкви: У 2 т. — Вінніпег, Видання Консисторії УПЦ в Канаді, 1982. — 366 с.

164. Молдован А. М. “Слово о законе и благодати” Иллариона. — К.: Наук. думка, 1984. — 240 с.

165. Муковський І. Т. Лисенко О. Є. Звитяги і жертовність. Українці на фронтах Другої світової війни. — К.: Книга пам’яті України, 1997. — 568 с.

166. Мюллер Л. Древнерусские сказания о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород // Летописи и хроники (1973). — М.: Наука, 1974. — С. 48–64.

167. Нагаєвський І. Історія української держави. — К.: Укр. письменник, 1993. — 412 с.

168. Наконечний Євген. Украдене ім’я. Чому русини стали українцями. — 4–е вид., допов. — Л.: Літературна агенція, 2004. — 352 с.

169. Наливайко Дмитро. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ–ХVIII ст. — К.: Основи, 1998. — 578 с.

170. Насонов А. Н. “Русская земля” и образование территории древнерусского государства. — М.: АН СССР, Ин–т ист., 1951. — 260 с.

171. Насонов А. Н. К вопросу об образовании древнерусской государственной территории // Вопросы истории. — М., 1954. — № 12. — С. 111–114.

172. Національна ідея — відповідь на виклик часу: Матеріали наук. конф. (Ідея та ініціатива проведення конф. — оргкомітету ВГО “ Громадська позиція”). — К., 2001. — 174 с.

173. Національні процеси в Україні. Історія і сучасність: Док. і матеріали: У 2 ч. Довід. — К.: Вища шк., 1997. — 740 с.

174. Национально–культурные объединения Автономной Республики Крым. Справ. пособие. — Симферополь: Таврида, 1999. — 104 с.

175. Незалежність України: історичні витоки та перспективи: Матеріали наук. — практ. конф. — К.: Ін–т історії НАНУ, 1997. — 228 с.

176. Никольский Н. К. “Повесть временных лет” как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. К вопросу о древнейшем русском летописании. — Л.: Изд–во АН СССР, 1930. — Вып. 19. — 106 с.

177. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. — М.: Яз. рус. культ., 2000. — Т. 3. — 720 с.

178. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. — 3–тє вид. — Нью–Йорк; Київ; Львів; Острог; Торонто, 2003. — 496 с.

179. Основи етнодержавознавства. Підручник. — К.: Либідь, 1996. — 652 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія без міфів. Бесіди з історії української державності» автора Іванченко Р.П. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ“ на сторінці 9. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи