Розділ «Література»

Педагогічна етика

Кодекс законів про працю України: від 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСЯ -1971. -17 грудня.

Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/9в-ВР// Відомості Верховної Ради України. -1996. - N" ЗО. - Ст. 141.

Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. № 2984111 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 20. - Ст. 134.

Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1998. - № 32. - Ст. 215.

Антология педагогической мысли христианского Средневековья : пособие для учащ. пед. колледжей и студ. вузов: в 2-х т. / сост., ст. к разделам и ком мент. В. П. Безрогова, О. И. Варьяш. - М.: АО "Аспект-Пресс", 1994.

Апресян Р. Г. Формы и функции эмоционального и рационального в нравственном освоении мира / Р. Г. Апресян // Рациональное и эмоциональное в морали / под ред. А. И. Титаренко, Є. Л. Дубка - М.: Изд-во МГУ, 1983. - С. 6-26.

Аристотель. Собрание сочинений: пер. с древнегр.: в 4-х т. / Аристотель ; общ. ред. А. И. Доватура. - М.: Мысль, 1983. - С. 375- 644.

Архангельский Л. М. Марксистская этика: предмет, структура, основные направления / Л. М. Архангельский. - М.: Мысль, 1985. - 239 с.

Бакштановский В. И. Моральный выбор личности: альтернативы и решения / В. И. Бакштановский. - М.: Политиздат, 1983. - 224 с.

Бердяев Н. А. Философия свободного духа / Н. А. Бердяев. - М.: Республика, 1994. - 480 с.

Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. - М.: Политиздат, 1990. - 413 с

Бодальов А. А. Личность и общество / А. А. Бодальов. - М. : Педагогика, 1983.

Бойко А. М. Найвища цінність - людина / А. М. Бойко// Педагогіка і психологія. - 1995. - № 2. - С. 54-57.

Боранецкий П. О достоинстве человека / П. Боранецкий. - Париж, 1950.

Боэций С. Утешение философией / С. Боэций. - М. : Наука, 1990. - 413 с.

Бэкон Ф. Сочинения: в 2-х т. / Ф. Бэкон; сост., общ. ред. и вступ, ст. А. Л. Субботина. - М.: Мысль. 1972. - С. 443-444.

Васянович Г. П. Вступ до філософії: навч. посіб. / Г П. Васянович. - Львів: Норма, 2001. - 216 с.

Васянович Г. П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): монографія / Г. П. Васянович. - 2-ге вид. - Львів: Львів, держ. фін.-екон. ін-т, 2002. - 232 с.

Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів / Г. Ващенко. - К.: Школяр, 1999. - 385 с.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Педагогічна етика» автора Г.П.Васянович на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Література“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи