Розділ «4.2 Галактика і квазари»

Концепції сучасного природознавства


4.2.1 Сонце та Галактика4.2.2 Метагалактика4.2.3 Класифікація галактик


Згідно із сучасною класифікацією галактики поділяються на три типи:

1) еліптичні (E);

2) спіральні (S);

3) неправильні (Ir).

1. Еліптичні галактики на підгрупи не поділяються. Ніякої внутрішньої структури в цих галактиках не виявлено. Усі вони мають вигляд плям, що нагадують за формою винятково правильні еліпси, які відрізняються ступенем сплюснутості.

Порівняно недавно було виділено тип галактик SO, що займають проміжне положення між еліптичними Е і спіральними S. Вони мають сильно сплюснуте ядро — "лінзу" — й ледь помітний ореол, позбавлений слідів спіральної структури.

2. Спіральні галактики. Залежно від ступеня розвитку спіралей вони поділяються на підгрупи Sa, Sb, Sc. У галактик типу Sa основною частиною є ядро, тоді як спіралі виражені слабо. У галактик типу Sb спіралі розвинуті більше, а в галактиках типу Sc майже вся речовина зосереджена в спіральних рукавах, тоді як ядро виражене слабо. Знаменита туманність Андромеди — характерний представник цього класу.

3. Неправильні галактики. Вони не мають чітко вираженої регулярної структури {Магелланові Хмари).


4.2.4 Обертання галактик4.2.5 Походження галактик4.2.6 Гіпотези про походження галактик


У1946 році Є. М. Ліфшиц обгрунтував теорію гравітаційної нестійкості, яка базувалася на фрідманівській космології. Гравітаційна нестійкість, властива однорідному середовищу, яке розширюється, виявляється в тому, що окремі частини, густина яких з якихось причин виявилася трохи більша, ніж загальна густина середовища, розширюються дещо повільніше, ніж середовище в цілому. Це пов'язано, імовірно, з тим, що в таких місцях тяжіння сильніше, і тому воно ефективніше гальмує розширення.

Поступове відставання в розширенні, гальмування розширення в осередках згущення рано чи пізно призводить до того, що розширення цих згущень зовсім припиняється і вони "відключаються" від загального космологічного розширення. При цьому слабкі в минулому збурення перетворюються на сильні.

Така теоретична картина добре узгоджується з даними спостережень за найбільшими утвореннями у Всесвіті — надскупченнями, які теж являють собою "стінки", що відділяють величезні порожнечі, майже повністю позбавлені галактик. Імовірно, з первісних газових "млинців" і сформувалися надскупчення шляхом дроблення цих шарів на різні за масою і розмірами фрагменти. Окремі фрагменти перетворювалися згодом на галактики, дробилися на все менші згустки, які, стискаючись, перетворювалися, зрештою, на зірки. Причиною послідовного дроблення речовини є все те ж Ньютонове "уроджене тяжіння" однієї частинки до всіх інших, котре спричинило виникнення і самих первісних "млинців".

Галактики, які формуються таким шляхом, повинні мати швидке обертання, властиве спіральним галактикам. Це обертання мали вже газові фрагменти, на які розпадався кожний з "млинців", хоч ніякого початкового обертання "млинця" як цілого не було. Обертання фрагментів зумовлене вихровим рухом, який, виявляється, неминуче народжується на межах "млинців" і всередині них самих, коли ці шари згущення остаточно виділяються й відокремлюються із загального розподілу речовини у Всесвіті, який розширюється.

Згідно із цією теорією квазари можуть виникати одночасно з галактиками й ставати їх ядрами.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Концепції сучасного природознавства» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.2 Галактика і квазари“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Розділ 1. ПРИРОДОЗНАВСТВО, НАУКА, НАУКОВИЙ МЕТОД, ПІЗНАННЯ І ЙОГО СТРУКТУРА

 • 1.3 Загальнонаукові методи теоретичного пізнання

 • 1.4 Загальнонаукові методи, що застосовуються на емпіричному й теоретичному рівнях пізнання

 • Розділ 2. ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ Й І РОЗВИТОК ПРИРОДОЗНАВСТВА

 • 2.1.2 Міфологія

 • 2.2 Становлення цивілізації

 • 2.2.3 Металургія

 • 2.2.4 Розвиток гірничої справи та видобування корисних копалин

 • 2.2.5 Розвиток домашніх промислів і становлення ремесла

 • 2.2.6 Еволюція суспільної свідомості. Раціональні знання

 • 2.2.7 Виникнення та становлення обміну

 • 2.2.8 Поділ праці

 • 2.2.9 Розвиток духовної культури

 • 2.2.10 Становлення писемності

 • 2.3 Географія та основні характеристики цивілізацій стародавнього сходу

 • 2.4 Давні цивілізації Європи

 • 2.5 Філософія і наука античного світу

 • 2.6 Наука середніх віків

 • 2.7 Природознавство в епоху Відродження

 • 2.7.4 Геометрична статика

 • 2.7.5 Кінематика

 • 2.7.6 Джордано Бруно: світоглядні висновки з коперниканізму

 • 2.7.7 Відкриття законів руху планет

 • 2.8 Виникнення класичної механіки

 • 2.8.3 Ньютонівська революція

 • 2.9 Від геометричного методу до аналітичної механіки

 • 2.10 Виникнення й розвиток електродинаміки

 • 2.10.4 Теорія електромагнітного поля Максвелла

 • 2.11 Основні досягнення природознавства XIX століття

 • Розділ З. СУЧАСНА ФІЗИЧНА КАРТИНА СВІТУ

 • 3.2 Теорія відносності

 • 3.3 Закон збереження енергії в макроскопічних процесах

 • 3.4 Другий закон термодинаміки та принцип зростання ентропії

 • 3.5 Квантова механіка

 • 3.6 Світ елементарних частинок

 • 3.6.2 Класифікація елементарних частинок

 • 3.6.3 Теорії елементарних частинок

 • 3.7 Проблеми енергетики (ядерні і термоядерні реактори)

 • Розділ 4. СУЧАСНА АСТРОФІЗИКА ТА КОСМОЛОГІЯ

 • 4.2 Галактика і квазари
 • 4.3 Народження та еволюція зірок

 • 4.4 Сонячна система

 • Розділ 5. СУЧАСНА БІОЛОГІЧНА КАРТИНА СВІТУ

 • 5.2 Теорія еволюції

 • 5.3 Розвиток життя на землі

 • 5.4 Походження людини

 • Розділ 6. УЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ ТА НООСФЕРУ

 • 6.1.2 Утворення планетної системи

 • 6.1.3 Основні характеристики Землі

 • 6.1.4 Основні вимоги до умов, що забезпечують виникнення та розвиток життя

 • 6.1.5 Основні етапи хімічної еволюції, що передували абіогенезу

 • 6.1.6 Абіогенез

 • 6.1.7 Основні етапи еволюції живої природи

 • 6.1.8 Основні характеристики біосфери

 • 6.1.9 Виникнення атмосфери та гідросфери

 • 6.1.10 Основні характеристики атмосфери

 • 6.2 Ноосфера

 • 6.2.3 Перехід біосфери в ноосферу

 • 6.2.4 Умови, необхідні для становлення та існування ноосфери

 • 6.2.5 Наука як основний чинник ноосфери

 • 6.2.6 Проблеми становлення ноосфери

 • Рекомендовані теми рефератів

 • Список використаної літератури