Розділ «Термінологічний Словник»

Економічна теорія. Політекономія

Автоматичні (вмонтовані) стабілізатори - сукупність важелів державного регулювання економіки (податків, бюджетних видатків тощо), здатних пом'якшувати коливання ділової активності й перепади в доходах фірм та людей.

Агрегування - поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю або кілька одиниць. Наприклад, усі ціни індивідуальних товарів і послуг об'єднують у загальний рівень цін або всі одиниці продукції об'єднують у реальний валовий внутрішній продукт.

Адаптивні сподівання - прогнози щодо невизначених змінних (ставок податків, темпів інфляції). Адаптивні сподівання формуються на основі поведінки в минулому.

Адміністративні ціни - різновид цін, які встановлює держава й утримує сталими протягом певного часу.

Адміністративно-командна система - спосіб економічної організації суспільства, за якого всі питання вирішують державні органи. Головні ознаки АКС: державна власність на ресурси, бюрократизація та монополізація економіки, адміністративне ціноутворення, зрівняльний розподіл життєвих благ та панування номенклатури.

Активи - усе, що має грошову вартість і є власністю фірми або особи.

Активи підприємства - сукупні майнові цінності, що використовуються з метою одержання прибутку.

Акцизний збір - непрямий податок, що встановлюють на певний продукт.

Акція - цінний папір без установленого строку, що засвідчує вкладення певного паю в статутний фонд акціонерного товариства. Дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь в управлінні акціонерним товариством, у розподілі майна при його ліквідації.

Альтернативна вартість - кількість інших продуктів, від яких потрібно відмовитися (пожертвувати), щоб виробити одиницю певного продукту.

Амортизація (від латинського amort - безсмертя або amortisatio - погашення) - відшкодування у грошовій формі вартості капітальних благ, яке відповідає їх зношенню (фізичному - внаслідок використання у виробництві й моральному - внаслідок здешевлення наявних машин і механізмів або виникнення продуктивніших їхніх аналогів).

Аналіз витрат і вигод - порівняння витрат і вигод під час ухвалення рішень про те, чи варто використовувати ресурси і в якій кількості для реалізації проекту або програми (на виробництво товару чи послуги).

Аналітична економія (економічна теорія) - наука про вибір суспільством раціональних способів використання ресурсів для задоволення своїх нинішніх і майбутніх потреб.

Антимонопольне законодавство - сукупність нормативно-правових актів країни, які забороняють монополізацію ринків, таємні угоди між фірмами, що дають змогу підвищувати ціни й обмежувати конкуренцію.

Аудит (від латинського auditior - слухач) - послуги щодо оцінки фінансової звітності фірми з огляду на достовірність інформації та можливості фірми у сфері бізнесу.

Аукціон (від латинського auctio - збільшення) - відкриті торги на конкурсній основі, де власником стає покупець, що запропонував максимальну ціну.

Багатство (майно) - чиста вартість матеріальних і фінансових засобі (усі активи мінус пасиви), якими володіє нація, особа чи фірма в певний проміжок часу.

Баланс поточного рахунку - обсяг експорту товарів і послуг країни за вирахуванням обсягу імпорту товарів і послуг плюс її чистий дохід від інвестицій і плюс чисті перекази.

Баланс рахунка капіталів - приплив капіталу в країну за вирахуванням відпливу капіталу із країни.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія. Політекономія» автора Семененко В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Термінологічний Словник“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Передмова

 • Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

 • Практикум

 • Тема 2. Суспільне виробництво та його складові. Продуктивні сили і виробничі відносини

 • Практикум

 • Тема 3. Економічна система та її структура

 • Практикум

 • Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

 • Практикум

 • Тема 5. Економічні відносини власності

 • Практикум

 • Тема 6. Форми організації суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 7. Виникнення грошей, їхня сутність та функції

 • Практикум

 • Тема 8. Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух

 • Практикум

 • Тема 9. Капітал сфери обороту

 • Практикум

 • Модуль 2. Організація ринкових відносин на мікро - і макрорівнях

 • Практикум

 • Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі

 • 11.4. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю

 • Практикум

 • Тема 12. Витрати виробництва і прибуток

 • Практикум

 • Тема 13. Заробітна плата і робоча сила

 • Практикум

 • Тема 14. Монополії в ринковій економіці. Акціонерний капітал та ринок цп

 • Практикум

 • Тема 15. Відтворення і циклічність суспільного виробництва

 • Практикум

 • Тема 16. Фінансово-кредитна система

 • Практикум

 • Тема 17. Світове господарство та його розвиток

 • Практикум

 • Термінологічний Словник
 • Література