Розділ «ПЕРЕДНЄ СЛОВО»

Історія України

Процес національного відродження, що охопив нашу державу, докорінний злам стереотипних уявлень про історичний процес, повернення із забуття цілих історичних пластів, сотень імен державних і культурних діячів — усе це дає можливість наново переосмислити історичне минуле України, без глибокого пізнання якого, без звернення до національних джерел, народної пам'яті" тисячолітнього життєвого досвіду, неможливо виробити правильні орієнтири на майбутнє.

Необхідне створення повноцінних навчальних посібників з метою підготовки спеціалістів не тільки високого професійного, а й загальнокультурного рівня, формування у студентів почуття патріотизму та національної гордості, виховання на найкращих зразках духовних надбань українського народу. Цей навчальний посібник з історії України написаний з урахуванням тих суттєвих змін, що відбувалися у нас останнім часом, в ньому розглядаються історичні періоди розвитку українського народу як етносу та нації, висвітлюється національно-визвольна боротьба, боротьба за державність України, возз'єднання її земель. З позицій історичної правди оцінюється діяльність відомих історичних постатей України: Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Петра Дорошенка, Дем'яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Павла Полуботка, Петра Калнишевського та інших.

На підставі використання найновіших досліджень українських та закордонних учених, архівних джерел здійснено переоцінку багатьох подій в історії України 1917—1920 рр., стану українського суспільства в радянський період тощо.

Важливим завданням навчального посібника є розкриття процесу міжнаціональних взаємин, боротьби проти шовінізму і націоналізму, за духовне відродження українського народу, а також розуміння сучасних проблем становлення незалежності України.

Автор цілком слушно вважає, що утворення української державності та боротьба за її збереження стали, з одного боку, підсумковим етапом українського національно-визвольного руху, а з іншого започаткували новий, надзвичайно бурхливий і суперечливий її період. По-друге, і це, мабуть, головне, посібник доводить, що одним з закономірних наслідків еволюції так званих окраїн колишньої Російської імперії буржуазним шляхом стало визрівання об'єктивних передумов, необхідних для формування тут національно-державних утворень. Цілком очевидно також, що цей процес міг набувати реального втілення лише після повалення того чи іншого режиму.

Посібник побудовано на засадах національної історичної науки, тому в ньому максимально використано новітні дослідження відомих українських учених.

Чітко визначена автором мета навчального посібника — дати поглиблений аналіз головних етапів боротьби українського народу за свою державність, проблем її розбудови на сучасному етапі, безумовно, через призму найважливіших подій всієї історії України.

Надзвичайно важливо те, як автор показав, що Україна, самостійна незалежна держава, прагне до встановлення та розвитку взаємовідносин з іншими державами на платформі рівноправності, активної участі в діяльності міжнародної спільноти, включаючи також військові аспекти. Для інтеграції у світове співтовариство загалом і в європейський геополітичний простір зокрема Україні з самого початку необхідно було визначити — що давалося не без труднощів — відповідність зовнішньополітичних пріоритетів своїм національним інтересам, забезпечення яких є основою національної безпеки і нормальної життєдіяльності держави.

Логічною є структура навчального посібника, побудованого за проблемно-хронологічним принципом.

Таким чином, у виданні вдалося обґрунтувати цілісну концепцію історії української державності в контексті сучасної національної політики України. Тому можна з впевненістю стверджувати, що посібник М. С. Пасічника "Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи" цілком відповідає актуальній тематиці з використанням новітніх досягнень української та зарубіжної історіографії. Є всі підстави рекомендувати посібник для використання в навчальному процесі.

Директор Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

професор Я. Р. Дашкевич

Наступний розділ:

ВСТУП


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія України» автора М.С.Пасічник на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ПЕРЕДНЄ СЛОВО“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ПЕРЕДНЄ СЛОВО
 • ВСТУП

 • Розділ 1. ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ. ЗАРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ЗАСАД НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

 • Розділ 2. ДАВНЬОРУСЬКА КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ВПЛИВ НА ІСТОРИЧНУ ДОЛЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

 • Розділ 3. РЕМЕСЛА ТА УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО В ЧАСИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 • Розділ 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ В УТВЕРДЖЕННІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ЗАСАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

 • Розділ 5. УКРАЇНА В ЧАСИ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ (1340—1569 РР.)

 • Розділ 6 УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ. НАРОДНА БОРОТЬБА ПРОТИ ПОЛЬСЬКО-ШЛЯХЕТСЬКОГО ПОНЕВОЛЕННЯ.

 • Розділ 7. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

 • Розділ 8. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЗА ЧАСІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (1648—1657 рр.)

 • Розділ 9. РУЇНА ТА її НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. НАМАГАННЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ УТВЕРДИТИ УКРАЇНУ ЯК САМОСТІЙНУ ДЕРЖАВУ

 • Розділ 10. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XIV—XVII СТ. НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЯГ: НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО В МОДЕЛЮВАННІ; ВИШИВАННЯ ТА ТКАЦТВО

 • Розділ 11. РОСІЙСЬКЕ САМОДЕРЖАВСТВО ТА ЙОГО РУЙНІВНА РОЛЬ В ЗНИЩЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

 • Розділ 12. КУЛЬТУРА, НАУКА ТА МИСТЕЦТВО В УКРАЇНІ XX СТ.

 • Розділ 13. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКІ ІДЕЇ В ЧАСИ ПЕРЕБУВАННЯ УКРАЇНИ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ І АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ

 • Розділ 14. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА ТА її ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

 • Розділ 15. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПІСЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917—1921 РР.

 • Розділ 16. УКРАЇНА В СКЛАДІ СРСР. ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА ІМПЕРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МОСКВИ

 • Розділ 17. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА її ВПЛИВ НА ПРОБУДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ІДЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В 40—50-Х РР.

 • Розділ 18. ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ ЯК ВИЯВ ДЕРЖАВНИЦЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ

 • Розділ 19. УКРАЇНА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА РОЗБУДОВА ДЕРЖАВИ

 • Розділ 20. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МЕЦЕНАТСТВА

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи