Розділ «4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту»

Ви є тут

Землеробство


4.3.1. Значення глибини й окультуреності орного шару ґрунту та способи його поглиблення


Як показала практика світового землеробства, наявність глибокого кореневмісного шару, створюваного поступовим та інтенсивним окультурюванням ґрунту, дає можливість одержувати високі та сталі врожаї сільськогосподарських культур, повніше використовувати вологу і поживні речовини ґрунту та ефективніше - науково обґрунтовані норми добрив. Створення глибокого орного шару визначає умови для ведення стійкого інтенсивного високопродуктивного землеробства.

Встановлено, що чим глибший орний шар, вища його родючість і окультуреність, тим вища урожайність сільськогосподарських культур.

При поглибленні орного шару, як правило, небажано виносити на поверхню малородючий шар ґрунту з поганими фізичними і хімічними властивостями. Тому один із головних способів залучення нижніх підорних шарів у кореневмісний шар - розпушування його з внесенням на велику глибину добрив, насамперед органічних.

Особливу турботу для землеробів становлять ґрунти з низькою родючістю, які потребують великих затрат і уміння для одержання стабільно високих урожаїв усіх сільськогосподарських культур. До цих ґрунтів належать дерново-підзолисті й сірі лісові різного гранулометричного складу, солонці й солонцюваті ґрунти та ін. Для них характерні наявність неглибокого орного шару з низьким вмістом гумусу, високою кислотністю або лужністю, несприятливими агрофізичними, фізико-хімічними і біологічними властивостями. Тому без окультурення цих ґрунтів неможливо одержувати високі й сталі врожаї.

При цьому коренева система більшості рослин розвивається в основному в орному шарі, де вона краще забезпечується необхідними факторами життя. В підорні, ущільнені і з несприятливими властивостями шари коренева система проникає слабо. В більшому об'ємі окультуреного ґрунту розвивається більша коренева система рослин.

Від глибини й окультуреності орного шару ґрунту багато в чому залежить використання потенційної продуктивності культури, сорту чи гібриду. Глибокий окультурений шар порівняно з мілким краще забезпечує рослини вологою й поживними речовинами завдяки кращій водопроникності й вологоємності, більшій біологічній активності, що зумовлює інтенсивніший розвиток кореневої системи рослин у нижніх, глибоких, шарах ґрунту. Це сприяє стійкому забезпеченню умовами життя рослин і збільшує їх урожайність.

Таким чином, глибина орного шару, його окультуреність - важливі показники родючості ґрунту і величини врожаю.

Проте обмежуватися тільки окультуренням неглибокого орного шару недостатньо, тому що підорні шари, маючи низьку родючість, незадовільні агрофізичні й агрохімічні властивості, різко обмежують величину врожаю сільськогосподарських культур.

У зв'язку з особливим значенням більш глибокого окультуреного орного шару в одержанні стабільно високих урожаїв розробляються технології і способи поглиблення та окультурювання орного шару з урахуванням особливостей ґрунтово-кліматичних умов.

На слабкоокультурених, з неглибоким перегнійним шаром ґрунтах залучення глибоким обробітком в орний шар неокультуреної частини підорних шарів, як правило, призводить до помітного зниження врожайності вирощуваних культур. Тому одночасно з поглибленням орного шару таких ґрунтів проводять заходи щодо комплексного окультурення, створюваного глибокого орного шару. Для цього ґрунт вапнують повними нормами, вносять у нього високі норми органічних і мінеральних добрив, широко впроваджують бобові рослини, науково обґрунтовуючи чергування культур.

Для створення глибокого орного шару застосовують різні способи:

- поступове збільшення глибини оранки звичайними плугами з вивертанням глибших шарів з одночасним внесенням органічних і мінеральних добрив, а за потреби - й вапна або гіпсу;

- оранка плугами з ґрунтопоглиблювачами, які розпушують ґрунт у борозні за плугом, не вивертаючи на поверхню глибших шарів. Лапи-ґрунтопоглиблювачі прикріплюють до рами після кожного корпуса плуга. Крім того, для поглиблення оранки без вивертання ґрунту використовують. плуги з вирізними корпусами;

- застосування комбінованого способу, коли підорний шар частково вивертається, а глибше вивернутого шару розпушується ґрунтопоглиблювачем і залишається на місці;

- глибоке розпушування без вивертання глибших шарів плугами без полиць і передплужників, глибокорозпушувачами-плоскорізами, культиваторами-чизелями тощо;

- плантажна оранка, за якої відбуваються практично такі самі процеси, як і під час оранки плугами з полицями і передплужниками, але на більшу глибину (до 60-70 см).

При двоярусній оранці плугами Г. М. Чікалікі орний шар ділиться на дві частини і кожну з них обробляють самостійно, з повним перевертанням скиби, а через декілька років ці частини орного шару міняють місцями. За триярусної оранки ґрунту цими самими плугами верхній шар (0-15 см) переміщується вниз, нижній (25-40 см) - наверх, середній (15-25 см) залишається на місці. В цьому разі відбувається незначне перемішування шарів ґрунту. Глибина кожного шару залежно від місцевих умов може змінюватися.

Застосовують також ярусну оранку плугами Н. І. Дальського і В. П. Мосолова.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Землеробство» автора Невідомо на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • 2. БУР'ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД НИХ

 • 2.6. Інтегрована система захисту від бур'янів. Класифікація заходів захисту від бур'янів

 • 3. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ

 • 3.2. Розміщення парів і польових культур у сівозмінах

 • 3.3. Класифікація сівозмін

 • 3.3.4. Сівозміни на зрошуваних землях

 • 3.3.5. Сівозміни на осушених землях

 • 3.3.6. Лучні сівозміни

 • 3.3.7. Сівозміни з овочевими і баштанними культурами

 • 3.3.8. Спеціальний сівозміни

 • 3.3.9. Проектування, впровадження і освоєння сівозмін

 • 4. МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

 • 4.2. Заходи, способи і системи обробітку ґрунту

 • 4.2.2. Безполицевий обробіток ґрунту

 • 4.2.3. Поверхневий обробіток ґрунту

 • 4.2.4. Спеціальні заходи щодо обробітку ґрунту

 • 4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту
 • 4.4. Мінімалізація обробітку ґрунту

 • 4.5. Системи обробітку ґрунту під культури польових сівозмін

 • 4.6. Особливості обробітку ґрунту на меліорованих землях

 • 4.7. Проблема ущільнення ґрунтів ходовими системами сільськогосподарських машин

 • 5. ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ І ДЕФЛЯЦІЇ

 • 5.7. Смугове розміщення сільськогосподарських культур

 • 5.8. Контурно-меліоративна організація землекористування

 • 6. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА

 • 7. СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • 7.2.2. Ведення землеробства в Лісостепу

 • 7.2.3. Ведення землеробства в Степу

 • Список рекомендованої літератури

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи